Muri benshi bamubyiganiraho, gerageza ukore kuri Yesu

“Ninde unkozeho?” Mariko 5.31

Inkuru iboneka muri ubu butumwa imeze nkaho yisobanuye yo ubwayo. Ni iy’umugore umwe wari ufite ikibazo cyo kuva yari amaranye imyaka 12. Kubera uburwayi bwe itegeko ryamubuzaga kugera ahantu hari abantu, yirengagije ibyo we ubwe yaje gufata icyemezo ajya guhura na Yesu anyuze hagati mu bantu benshi bari bamuzengurutse.

Muri iyi nkuru turi ku ijambo rigukangurira ngo nubwo hari abantu benshi baturutse imihanda yose barimo kubyiganira kuri Yesu, bamwitirirwa, bamuvuga cyane, bamukorera, mbese muri uwo mubyigano wose, wowe gerageza ukore kuri Yesu by’umwihariko kuburyo abimenya ko wamukozeho, Imana ishimwe.

Yesu ntiyita ku migenzo y’abantu! Iyo ashatse gukora yirengagiza amahame nubwo yaba asanzwe amenyerewe, agakora nka Yesu wenyine.

Uwo mugore yakomeje kubona akavuyo ari kenshi we arasesera agenda yerekeza aho Yesu ari, yaribwiraga ati “nimukoraho gusa biraba bihagije”, nuko aratambuka akora ku gishura cye ako kanya isoko y’amaraso irakama, arakira.

Ako kanya Yesu arabaza ati: “Ninde unkozeho?”, uwo mudamu atahwa n’ubwoba, atangira gutekereza ko b’abantu bose bamubonye kandi ko bigiye kumubera bibi, ariko se kuki yagize ubwoba?

Kuva kera kubwa Mose ntabwo byari byemewe ko umugore uri mu mihango ajya mu iteraniro, we rero yishe itegeko, irindi twavuga ko ari ikosa rikomeye yakoze no ugutinyuka gukora k’umwami kandi azi imiziro afite, rero ubwoba yagize twavuga ko bwari bufite ishingiro kuko yari yasuzuguye amategeko.

Uyu mugore yirengagije amategeko kuko n’ubundi kwicwa no gupfa azize kuva byose byari urupfu, ariko m’ukuri we icyo yashakaga kwari ugukira kandi yumvaga nakora kuri Yesu biraba bihagije atari ngombwa ko yirirwa amusengera.

Bishyire mu bwenge bwawe nawe wumve ko ari wowe utagira ubwoba! Ariko kwizera k’uyu muntu kuratangaje cyane kuko yarenze imihango n’imigenzo arwanira gukora kuri Yesu muri benshi bamubyiganiraho.

Abari kumwe na Yesu bamusubije batangaye cyane bibaza ukuntu abaza umukozeho n’abantu bamuzengurutse ariko Yesu akomeza kubaza umukozeho, nuko wa mugore n’ubwoba bwinshi yemera ko ariwe umukozeho Yesu atangazwa cyane no kwizera kwari muri uwo mugore. Ndakwibutsa ko mu kavuyo k’amadini menshi n’uruhurirane rw’abitirirwa Yesu bose kuko bamubyiganiraho, ashobora kugirana umubano w’umwihariko akamenyana n’umuntu ku giti cye.

Mu bibazo ufite ujye urwanira gukora kuri Yesu, ntukite ku byaha wakoze ntukavuge ngo abantu banzengurutse barabizi ko ndi mubi cyangwa ngo wumve ko hari abo bikwiriye ko wowe bitagukwiriye, ahubwo ujye uharanira gukora kuri Yesu, Nubwo waba usa nabi gute! Yesu ashobora kugutunganya ukera de!

Uyu munsi wemere kwakira imbabazi ze, ugende ntuzongere gukora icyaha ukundi! Imbabazi z’Imana zihoraho iteka, kandi wizere, nubwo haba hari benshi bari kubyiga Yesu, wowe uharanire kumukoraho ku giti cyawe. Imana iguhe umugisha. Amen.