Muri Yesu barahihisha iminsi mibi ikaba itambuka! Alice Rugerindinda

“Wa bwoko bwanjye we, ngwino winjire munzu yawe wikingirane , ube wihishe akanya gato kugezaho uburakari buzashirira. “ Yesaya 26:20
Imana ishimwe cyane. …... “Izina ry’Uwiteka n’umunara ukomeye, umukiranutsi awuhungiramo , agakomera” Imigani 18:10.

Nakiriye Umwami Yesu nk’Umwami n’Umukiza w’ubugingo bwanjye mfite imyaka 14 kandi iwacu dutuye I Nyamirambo. Bitewe n’ukuntu aho hantu hateye, ntabwo abantu biyumvishaga ko nzashobora kubigumamo. Bamwe barambwiraga ngo ngiye hakiri kare kuburyo adolescence ( sinzi uko nayisobanura ariko n’imyaka amaraso y’ubuto aba ashyushye mu muntu) izangarura. Nagiye kubona mbona ya myaka bita mibi irarangiye ntamenye ko ahari nanayiciyemo, mbona mbaye inkumi mbona nubatse urugo…

“Wa bwoko bwanjye we, ngwino winjire munzu yawe wikingirane , ube wihishe akanya gato kugezaho uburakari buzashirira”.
Akenshi iyo umuntu yihishe munzu, ntamenya ibirimo kubera hanze. Bisaba ko uhihisha utuje udafite imitima ibiri, iyo bitabaye ibyo, nyuma y’igihe gito wumva urambiwe, ukumva hari ibintu byagucitse, wakumva urusaku rwo hanze ukumva wasohoka ukajya kureba ibibaye, arinaho benshi bajya bapfira bahuruye.

“ Uwiteka abwira Nowa ati: “ Injirana mu nkuge n’abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Itangiriro 7:1.

Nowa nawe yagiriwe inama n’Imana we n’umuryango we ngo bajye mu nkuge babe bihisheho gato kugeza ubwo ibyago bizarangirira. Yaremeye yinjira abantu bamureba, abandi bamuseka bibwirako yataye ubwenge, yinjira mbese ntawe agishije inama. Byari ibintu utasobanukirwa ukoresheje ubwenge busanzwe ariko yemera uko kuburirwam yinjira munze ye( inkuge) aba yihishemo akanya gato.

Kuva aho uri habi cyangwa hafite risques ukajya kwihisha, bifite umumaro wo kukurinda ibyago ndetse n’ibyaha. Mbese n’ugukuramo ukiruka ushaka ubuhungiro. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti: “ Bwoko bwanjye, nimuwusohokemo kugirango mwe gufatanya n’ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo” Ibyahishuwe 18:4
Iyo ugeze aho bihisha uhabwa uburinzi n’Imana: “ Mwebwe abarindwa n’Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza kiteguwe kuzahishurwa mu gihe cy’imperuka” 1 Petero 1:5:

Uziko umukobwa ukijijwe neza atamenya ko hanze abakobwa baho birirwa bashaka imiti yo kudatwara inda?
Uziko urugo rurimo papa na mama bakijijwe neza kubera kuba mu bwihisho batamenya ko hanze ibintu byacitse ko abantu bataye ingo zabo….?

Uziko kubera kwibera munzu twihishe hari n’ibintu tutamenya aho bikorerwa ( ndavuga iyo ari ibintu bidahesha Imana icyubahiro)? Uziko hari ibihangayikisha abandi wowe wibereye mu mahoro Yesu atanga! Ni igitangaza pe.

Sinzi aho ubarizwa wowe, ariko inyuma ya Yesu nta burinzi na buke buhari, ariko ushatse wabwira Imana aya magambo: “Mana Mbabarira Mbabarira. Kuko ubugingo bwanjye buguhungiraho. Nikoko mu gicucu cy’amababa yawe niho ngiye guhungira , kugeza aho ibi byago bizashirira. Zaburi 57:1

Imana idusobanurire.