Mugihe haburaga amasaha make ngo yicwe, hategetswe ko azamurwa mu ntera

Uyu ni Morodekayi uvugwa muri Bililiya. Nuko umugore we Zereshi n’incuti ze zose bamugira inama bati “ : Nibashinge igiti kirekire cya mikono mirongo itanu maze ejo uzavugane n’umwami umusabe Morodekayi ukimumanikeho, uhereko ubone kujyana n’umwami mu ntera unezerwe. Nuko Hamani ashima iyo nama aherako ashinga igiti. (Esiteri 5:16).

Nyuma yaho gato,uwo munsi Umwami Ahasuwerusi agabira Umwamikazi Esiteri ibya Hamani umwanzi w’Abayuda .Maze Morodekayi aza imbere y’umwami kuko Esiteri yari yavuze icyo bapfana, Umwami aherako yiyambura impeta iyo yari yambuye Hamani ayiha Morodekayi, Maze Esiteri aha Morodekayi ubutware bw’ibya Hamani ( Esiteri 8:1-2).

Hari abantu usanga bavuga ngo ijuru riratabara maze byakumvikana mu matwi yacu, bamwe bakabyemera abandi bakabihakana, nyamara twabyanga twabyemera ijuru riratabara kandi iyo ritabaye ritabarana ubutware ntakumirwa, ubushobozi budakangwa n’ikintu icyo aricyo cyose, kandi ikigeretse kuri ibi n’uko Imana yo mu ijuru iyo igambiriye gutabara umuntu wayo ntacyayikoma mu nkokora.

Uyu Morodekayi twavuze haruguru Bibiliya ijambo ry’Imana ryerekana ko yamaze igihe kitari gitoya aba ku irembo ry’ibwami, aha rero niho yaje guhishura imigambi y’abashakaga guhitana umwami, nyamara kuko isaha ye yo gutabarwa itari yageze byabaye nk’aho bitanamenyekanye ko yagiriye umwami neza maze yigumira aho, ubi rero n’ibijya bitubaho mu gihe tuba twibwira ko dukwiriye gutabarwa nyamara isaha iyo itaragera ntago Imana yabikoreshwa n’igitsure uyishyiraho, gusa ni byiza gukomeza gusenga kandi ufite no kwizera kuko ahanini biranagukomeza n’aho uba utaratabarwa.

Kera kabaye rero isaha y’Imana yaje kugera ndetse haboneka no gutabarwa gukomeye, nyamara Imana imwibuka mu gihe abantu bo babonaga ko birangiye, Hamani n’umuryango we batangiye kubyina intsinzi kuko bari bizeye ko nta mbaraga zabakiza Morodekayi, nyamara nshuti yanjye Imana ntago ikiranirwa, ya mirimo myiza yawe ujya ukora ukabona nta wayihaye agaciro Imana yo hari aho iyandika, Ibuka Hezekiya yibutsa Imana imirimo myiza yakoze maze igakuraho urupfu yari amaze guhanurirwa n’umuhanuzi Yesaya ahubwo ikamwongerera imyaka 15 ( 2 abami 20:1-6).

Ntibisanzwe ko umwami abura amahoro mugihe gisanzwe, hatari intambara mu gihugu cyangwa inzara, ariko iyo isaha yo gutabara umukiranutsi w’Imana ageze ibintu byose birahaguruka bigahinda umushyitsi kugeza Imana yikoreye umurimo wayo, nawe ntukangwe n’igihe umaze ubona bidashoboka, isaha yawe n’igera inteko zizaterana, ibitabo bizabumburwa nawe habazwe ngo mbese uwo umwami akunze kubaha twamukorera iki ?

Icyo gihe uzibagirwa imibababaro ufite muri iki gihe, amarira warize azahanagurwa, igisuzuguriro ufite kizakurwaho, abatakwitaho kuri ubu bazifuza kukugisha inama kuko noneho uzaba uri ahagaragara, Inama ni imwe gusa tegereza wihanganye, uyikiranukire by’ukuri, urinde ubugingo bwawe, urindire isaha y’Imana humura ntago ijya iva ku gihe kandi Imana iragukunda kandi ugufitiye umuteguro mwiza izi ibyo yibwira kukugirira n’ubwo ubona bitarashyika icyo nzi ni kimwe ni ibyiza ntago ari bibi ( Yeremiya 29:11-14 )