Mube abera nk’uko na so wo mu ijuru ari Uwera

Ni gute wagira Umutima utunganye – Joyce Mayer

« Umwami Imana atwemera uko turi akatubaraho Gukiranuka igihe cyose twerekeza ku nzira y’ubukiranutsi »

« Matayo 5,48 : » Mube abera nk’uko na so wo mu ijuru ari Uwera »

Bene Data, twahawe itegeko ryo kuba abera, kandi iryo tegeko dutegetswe kuryubahiriza uko ryakabaye. Kugirango tubashe kumvira iryo tegeko ry’Imana rero, Imana iduha umutima wumva ufite ubushake bwo kugera kuri uko gukiranuka.

Nyamara ariko, iryo hame ry’ ubukiranutsi ridushishikariza gukiranuka nk’uko na Data wa twese akiranuka rishobora cyane kutuzanira ingorane rimwe na rimwe kubyubahiriza byatunanira bikaducanga mu mutwe.

Mu by’ukuri rero kwezwa ni urugendo ntabwo ari ibintru bikorwa uwo mwanya, ahubwo bigenda bibaho intambwe ku ntammbwe mu buzima bwacu bwose, bigakorwa gahoro gahoro uko tugenda tuzamuka mu ntera tuva mu bwiza tujya mu bundi.

Ibi ni ukuri ko hari intambwe zitandukanye zigenda zigana ku kwezwa nyakuri. Rwose mumenye ko hari aho tugera mu nzira yacu y’Imana tukamera nk’abagiye kwera kuri bimwe, tukabinesha burundu, nyamara ku bindi tugasa n’abanduye. Ubu ni ubuzima bwacu bwa buri munsi, kandi ibi biba ku bantu bose bo kuri iyi si yacu.

Iyo tweguriye ubushake bwacu Imana ngo abe ariyo ibugenga,tukayisaba ko ubushake bwayo yabuhuza n’ubushake bwacu, nta gushidikanya ko tugira umutima wejejwe kuko uba uhuye n’ugushaka kw’Imana ihoraho.

Nyamara ariko, no kugera kuri urwo rwego, ntabwo tuba twari twakagera ku rwego rwo kwera kuzuye, kuko tuba twisangaho amafuti menshi, intege nke, akamenyero kabi, ndetse n’ibizinga biturutse kuri Kamere zacu twisanganiwe.

Kubera iyo mpamvu rero, Umwami Imana atwemera uko turi, atabigiriye ko turi beza cyangwa ko turi abakiranutsi,ahubwo abigiriye ubushake twabishyizemo, akatubona nk’abera n’abaziranenge, nubwo twari tukiri mu nzira igana ku kwezwa no gukiranuka by’ukuri, tukaba twari tutarabigeraho na busa.

Kubera iyo mpamvu bene Data, turasabwa gusa guha ubushake bwacu Imana ngo ibuhuze n’ubushake bwayo gusa, iyo niyo ntambwe ya mbere dusabwa. Niba warabikoze utyo neza, ukaba uhamanya n’umutima wawe ko waweguriye Imana ngo iwugenze uko ishaka, ubwo rero ntiwishinje ahubwo menya neza ko inzira yo gukiranuka watangiye kuyigeraho.

Nshuti mukundwa, humura nturi wenyine mu kuzamuka kwawe uva mu bwiza ugana mu bundi nk’uko Imana ibigusaba. Paulo abivuga neza mu gitabo cy’Abafiripi 3 :12-13 aho agira ati : « Nshaka gukora neza, nyamara ibibi bikantanga imbere !! ».

Ahangaha Paulo ariko ntacika intege kuko n’ubwo ari kurwana intambara yo gukora ibyiza nyamara agahora yisanga mu bibi, biravuga ko atagera ku ntego ye uko yakabaye. Nyamara ntacike intege, agakomeza inzira yatangiye agana imbere, ntasubire inyuma.

Azi neza ko kuva umutima we uyobowe mu byiza, mu nzira inogeye Imana, nta kabuza afite umutima utamucira urubanza, ibi kandi rero ni nabyo Imana yo mu ijuru idutegeka twe abana bayo.

Kubera iyi mpamvu subiramo aya magambo :

« Hamwe n’ubufasha bw’Imana, nzakomeza inzira yanjye ngana ku kwezwa. Nzakomeza kujya mbere mu bushake bwo kunezeza Imana, mu bunyangamugayo no kugira indangagaciro zimfasha kwihatira inzira yo kwera no gukiranuka . Hamwe n’Imana, nta kabuza nzabigeraho. »

Joyce Mayer