Mu gihe twitegura kuvuka kwa Yesu, twibuke impamvu zagombaga gutuma aza

Muri iyi minsi turi mu bihe twitegura kwizihiza Noheli, ari bwo benshi bazirikana ivuka rya Yesu, nifuje ko twibukiranya ku mpamvu zatumye Yesu aza mu isi.

Iyo tugaruka ku cyatumye Yesu aza, kenshi duhurira ku gucungura umwana w’umuntu ari nayo ntego nyamukuru. Muri iyi nyigisho reka tugaruke ku mpamvu zatumye aza nubwo zose zikubiye muri iriya kuko n’igihe cya Mariya, yabwiwe ko umwana azabyara azamwita Yesu kuko ari we uzakiza abantu ibyaha byabo, Matayo 1:21.

Kugira ngo yemere gusiga icyubahiro, ubwiza bwe, ave mu ijuru aze mu isi , hari icyabiteye ari byo tugiye kugarukaho muri make.

Yesu yagombaga ku isi mu isi agahinduka umuntu kugira ngo isezerano Se (Imana) yatanze risohore. Yesu yaje gusohoza ibyasezeranijwe kera. Byari byarahanuwe n’abahanuzi batandukanye ko azaza.

Imana rero ntabwo ibeshya kandi irinda ijambo ryayo kugira ngo irisohoze. Yesaya ahanura yabirebaga nk’ibihita biba ‘’Nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w’umuhungu, ubutware bwe buzaba ku bitugu bye. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese Uhoraho, Umwami w’amahoro.’’ Yesaya 9:5

Yesu yaje mu isi kwerekana Se. Abantu ntabwo bari bazi Imana ahubwo Yesu aje niwe wayimenyekanishije.

‘’Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo Umwana w’ikinege uri mu gituza cya Se, ni we wayimenyekanishishe.’’ Yohana 1:18

Yesu yaje kandi na none kugira ngo atubere umutambyi. Mu isezerano rya kera habayeho abatambyi basabiraga abisirayeli, ariko aba bagombaga kubanza kwitambirira iby’ibyaha byabo.

Yesu yaje kutubera umutambyi utandukanye cyane n’abandi kugira ngo umwenda wari ukingirije ahera utabukemo kabiri, umuntu wese abashe kwigerera ku Mana kuko niwe wujuje gukiranuka mu byayo.

‘’Ni cyo cyatumye yari akwiriye gushushanywa na bene Se kuri byose, ngo abe umutambyi mukuru w’imbabazi kandi ukiranuka mu by’Imana.’’ Abaheburayo 2:17
Kristo kandi yaje gukuraho ibyaha byacu.‘’Bukeye bw’aho abona Yesu aza aho ari aravuga ati ‘’Ng’uyu umwana w’intama w’Imana ukuraho ibyaha by’abarimu isi.’’ Yohana 1:29

Yesu yaje gukuraho ibyaha byacu, Bibiliya ivuga ko twari tuzimiye nk’intama. Nta handi twari tuzimiriye ni mu byaha ariko icyazanye Yesu ni ukudushaka, akadukiza twebwe abari bazimiye. Gukiranuka kwacu tubikesha Yesu kuko niwe wadukuyeho ibyaha.

Ikindi kintu kiri mu byazanye Yesu, kwari ukugira ngo atubere urugero rwiza.‘’Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro.’’ Matayo 11:29

Mu isi hari abantu benshi umuntu yakwigiraho bitewe n’icyo ushaka kumenya. Yesu yatugiriye inama ko dukwiye kumwigiraho.

Ngizo zimwe mu mpamvu zazanye Yesu mu isi, kandi zigahamya ko ubwo yaje azanagaruka nk’uko yasize abivuze asubiye mu ijuru.