Mu butayu washyizwemo n’Imana izaguha manu yo kugutungiramo

Mose arababwira ati"Itegeko Uwiteka yategetse ni iri: urugero rwa omeru rwa manu rubikirwe ab’ibihe byanyu bizaza, kugira ngo bazarebe ibyo kurya nabagabuririraga mu butayu, ubwo nabakuraga mu gihugu cya Egiputa."Kuva 16:32

Mu buzima busanzwe umusirikare kugira ngo ajye ku rugamba abanza guca ku ikosi, rero si ikintu kidasanzwe ko Imana yakemera ko umukiristo kandi ukiranuka yaca mu gihe runaka cy’ubutayu kugira ngo imugerageze irebe urwego rwe rwo kuyizera ariko bitabujije ko yibagiwe isezerano ryayo kuri we.

Urugero rufatika ni Abisirayeli tumaze kubona haruguru bari biciwe n’inzara n’inyota mu butayu ariko Uwiteka yo kabyara abahungu n’abakobwa basa na we aritamurura abagenera manu yo kubagaburira mu butayu barimo kandi buri wese akagenerwa ibyo kumutunga by’uwo munsi.

Nuko abyumvise atyo yemera kubagerageza iminsi cumi. Daniel 1:14
Mu butayu tuhajyanwa kugeragezwa n’Imana ikadupima igira ngo irebe ko dushyitse.

Niba uyu munsi uri mu butayu ihangane, komera ushikame iyagushyizemo numara gushyika izahagukura kandi uzavamo ushyitse rwose, icyo nkwijeje nuko utazahagwa kuko iyahagushyize igira ibambe ryinshi ugomba kuhakurira ukagwiza imbaraga z’umutima ntube umukiristo ukangwa n’ubusa.

Uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z’umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli. Luka 1:80
Ndagusaba ngo mu butayu wirinde gusakuza ahubwo uturizemo, wihangane, utegereze Uwiteka wagushyizemo ni we wenyine ufite ubushobozi. Benshi bisunga abantu mu butayu bakagira ngo bazabafasha kubuvamo ariko oya Imana yonyine niyo ifite urufunguzo.

Iyo uri mu butayu nta muntu ukubona nshuti, Imana yonyine niyo ikubona, uwo mwiganye kuri universite umufasha amasomo ntakubona ujya kumusaba akazi ari manager bikanga kuko iyakinze niyo izakingura, nyoko bukwe akubona nk’udahari kandi wowe uhari utaranacumuye k’Uwiteka.

Ariko ihindura ibyanze guhinduka humura izagukura ku irembo ikwinjize mu bikari by’i bwami niyo kwizerwa kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere." Luka 1:37

Mu buzima duhura n’ubutayu butandukanye ariko bwose Uwiteka araturinda akaduha Manu muri bwo nshobora kuba ndi mu butayu bw’ubushomeri wowe uri mu bwo kubura urubyaro, undi arimo arwana n’akagambane ko mu kazi, undi minervale z’abana byanze ariko muri byose uhura na byo, humura ubutaha tuzakomeza turebera hamwe abantu bagiye baca mu butayu butandukanye ariko Imana ikabubarindiramo igihe cyagera bakabuvamo kubera ijambo Imana yabavuzeho kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere.

Ev TWAHIRWA JEAN BAPTISTE
[email protected]