Mu bibaho byose muhore mushima! – Greg Laurie

“Mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu” - 1 Abatesalonike 5:18.

Mu gitabo cye cyamenyekanye cyane yise “The Hiding Place” (Ubwihisho), Corrie T. Boom atubwiramo umumaro ukomeye wo kuba mu buzima bushima. Corrie na murumuna we Betsie batwaweho iminyago, babafungira mu nkambi izwi ku izina rya Ravensbrück, aho bafungiwe mu nkambi ya Gisirikare irimo inda.

Inda zari ahantu hosemu mutwe, no ku mubiri. Umunsi umwe, Betsie yabwiye Corrie ko bakwiriye gushimira Imana izo nda! Corrie yatekereje yuko Betsie yagiye kure cyane. Ntiyiyumvishaga uburyo bashobora gushimira Imana inda.

Ariko Betsie yakomeje gutsimbarara, yibutsa mukuru we ko Bibiliya ivuga ngo “Mu bibaho byose muhore mushima." Ikindi, Corrie ntiyashakaga gushimira Imana inda. Ariko uko amasaha akura, Corrie na Betsie bahuye n’abandi bagore mu nkambi baganira ku butumwa bwiza, bafatanya kwiga ijambo ry’Imana!

Hanyuma baje kubona yuko abarinzi b’inkambi batabegera kubera izo nda, ari na cyo cyafashaga abo bagore kwiga ijambo ry’Imana. ibi byatumye babasha kubwiriza ubutumwa bwiza abagore benshi muri iyo nkambi. Imana rero ibasha no gukoresha inda!

Niba Bibiliya ivuga ngo “Mujye mushima mu bihe bimwe na bimwe,” aho navuga yuko nta kibazo. Ariko Bibiliya iravuga ngo “Mu bibaho byose muhore mushima.” Kandi icyo si ikintu cyoroshye.

Uyu murongo ntuvuga yuko tugomba gushimira Imana ikintu cyose, ahubwo uvuga ko mu bibaho byose tugomba gushima. Hari ibintu bijya bitubaho, tukumva tutanejejwe na byo. Ariko nezezwa n’uko n’ubwo tubabara, Imana iracyari ku ngoma kandi iracyari ishobora byose mu bugingo bwanjye.

Nawe wasanga hari ibyo winubira mu buzima bwawe, nyamara ari ibyo Imana yashyizeho ngo bigukingire ibyago. Wasanga kandi hari ibirimo kukubaho Imana igira ngo izakuremeremo ishimwe. Nawe ujye uhora ushima ku buzima Imana iguhaye kubamo!