Mfite ibihamya by’ineza ya Yesu

Iyi nyigisho ikubiye mu buhamya bw’umudamu utarashatse gutangaza amazina ye ariko ntibitubuza kumva icyo Imana itubwirira muri bwo, uko bisa kose birahamya na none ukuntu Imana ari iyo kwizerwa mu byo ikora byose. Reka tubukurikire:

Ndumva nuzuwe no gushimira Umwami wanjye Yesu Kristo kubera ukuntu yambereye uwo kwizerwa mu buzima bwanjye. Buri munsi ngenda mbona ubuntu Imana ingirira mu buzima bwanjye ndetse n’umuryango wanjye.

Nubwo byose byaba bitagenda nk’uko mba nabitekereje ariko mu by’ukuri Imana ibana nanjye nabo mu rugo ikatwitaho. Mbere sinari nziko umuntu yagira ahantu ataha akaharambika umusaya ahita iwabo, mbese nari meze nk’inzererezi kandi mfite ubwenge nta murugo nyaho nagiraga, byarambabazaga kandi bikangora ariko nkagumana inyota yo kumva icyifuzo nyamukuru ari ukomatana n’Umwami wanjye Yesu Kristo nkiringira ukuntu ari uwo kwizerwa.

Mu mibabaro yanjye nahuye n’ibishuko byinshi byashakaga kunyereka ko hari icyo abantu bamarira ariko nkabona birarangira mpasize ubugingo ngahitamo kureba ku Mana gusa, narayitabaje kuko numvaga ari yo yonyine nsigaranye yagira icyo ikora ku kibazo cyanjye.

Reka mbabwire Imana yaransubije impoza amarira yanjye yose yampaye umugabo ntabona uko nsobanura, uyu munsi sinkiri wa wundi utagira aho abarizwa, Imana yampaye umugabo ukunda Imana nanjye akankunda, mfite umuryango n’abana, ndabishimira Imana yabikoze.

Nifuje cyane kubwira wowe mwenedata urimo usoma ubu buhamya ukuntu iyi Mana twiringiye ari iyo kwizerwa, Yesu ni igisubizo niwe ugenga iminsi n’ibihe muri we ejo hatubera heza.

Ubaye utaramwemera ndakwingingira kumwegurira ubuzima bwawe azajya ahora agutunguza ineza ye, akuremere ubuhamya kandi bwiza, nushaka kwirukira abantu bireke, tumbira Yesu wenyine azagushyigikira, tumufitiye icyizere kubera ibyo twamubonanye nuko twamubonye, wireba abantu mu bikugoye, hanga amaso Yesu wenyine.

Imana iravugana nawe aya magambo ngo ‘’ Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira! Ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w’ibyo muzabona hanyuma. Ni ko Uwiteka avuga.’’ Yeremiya 29:11