Menya inzitizi duhura nazo mu gusenga kwacu kwa buri munsi

Gusenga kuri benshi ni igikorwa gitagatifu cyangwa cyera gihesha nyir’ukugikora ubusabane n’Imana ye, biturutse ku kwemera kwe, bamwe bakaba basenga basubiramo urutonde amagambo amwe ahoraho, abandi nabo bagakoresha amagambo mashya ndetse ahindagurika, ariko buri wese akaba afite intego imwe yo kuvugana n’Imana, iki gikorwa rero cyo gusenga kikaba kigomba gusobanuka neza kugirango umuntu arusheho kwirinda zimwe mu nzitizi ashobora guhura nazo mu gihe asenga.

Mu byanditswe byera bitandukanye hagenda hagaragara mo ingero nziza z’abatubanjirije kwizera Imana, kandi tukabigiraho uburyo bwiza bwo gusenga tugendeye ku ngingo zikurikira zagendaga ziranga amasengesho yabo muri zo twavugamo :

Kuramya : Dufashe urugero kuri Daniel (Daniyeli 9:4) hagira hati “Nsenga Uwiteka Imana yanjye nyaturira nti Nyagasani Mana nkuru y’igitinyiro ikomeza gusohoza isezerano no kugirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo” cyangwa “Matayo 6:9” ngo Nuko musenge mutya muti “Data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe”. Iyi mirongo hamwe n’iyindi yerekana neza uburyo guterura uramya Imana mu isengesho ari iby’igiciro kandi bigukururira mu mwuka wo kwegerana n’Imana.

Kwatura Ibyaha : Nyuma yo kwibuka imirimo y’ubudahangarwa Imana yagukoreye,bivuye mu kuyiramya, ukanibuka uko byari kuba byiza iyo uba uganira nayo imbona nkubone, ukwiye kutirengagiza icyagutandukanije nayo aricyo cyaha, maze ugaca bugufi ugasaba imbabazi z’ibyaha ufite, Yesu yabigarutseho ubwo yigishaga abigishwa be gusenga ( Matayo 6:12) ati “musenge muti Data uduharire imyenda yacu nk’uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu, mu zindi bibiriya bagira bati “Utubabarire ibicumuro byacu nk’uko natwe tubabarira abaducumuyeho”.

Aha benshi bakunze kuhasimbuka kuko batinya kwatura basaba imbabazi nyamara bo baranze kubabarira bagenzi babo, ariko uku ni ukuri kuzuye Gusenga kw’utariho urubanza niko kugira umumaro. Nawe rero iyambure ubwo bushwambagara mu gusenga kwawe wereke yesu intege nke zawe arakugirira ibambe kuko ibyaha byacu bijya bituma Imana itigaragaza ( Yesaya 59:1-2).

Gusaba : iki ni igice gikomeye ndetse buri gihe kiba Impamvu yo guteruza isengesho turyerekeza ku mana, uku gusaba gukubirwamo ibyifuzo byose abantu baba bafite, haba ibyo kurya ( Matayo 6:11), gutabarwa (Dan 2:17-19), gushira amanga (Ibyak 4:29) n’ibindi byinshi…

Uku gusenga kwacu kwa buri munsi kugomba kugira intego shingiro zirimo gukiranuka no guhesha Imana icyubahiro, kuko iyo bitabaye uko, rimwe na rimwe usanga dutegereza ibisubizo tukabibura ariho Bibiliya yagize iti murasenga ntimusubizwe kuko musenga nabi (Yak 4:3 ) kuko mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Ikindi kandi kuri bamwe bigisha gusenga kugaragaramo amagambo ahoraho asa nk’umuvugo cyangwa ibisigo, si byiza cyane mu gusenga kwacu mugihe dufata gusenga nk’ikiganiro hagati yacu n’Imana ,ni nabyo yesu yavuze ati “ Namwe nimusenga ntimukavuge amagambo muyasubiramo hato na hato nk’uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi aribyo bituma bumvirwa. N’uko ntimugase nabo kuko so azi ibyo mukennye mutaranasaba (Matayo 6:7-8).

Inzitizi ni nyinshi cyane duhura nazo dusenga ndetse twakwibutsa ko n’ubwo tuvuze ibi hari n’ibindi byinshi byandufasha gusenga neza n’ibindi byaba inzitizi, ariko mu gihe gusenga kwacu kubayeho gufite umurongo wera bigira umumaro mwinshi, ntitwakwibagirwa kandi kwizera ( Abah 11:6), kumvira ( yohan 15:7),kutigomeka ( umwana w’ikirara luk 15:15-16),kwicisha bugufi ( luk 18:14), kudasaba nabi hamwe no kutimika ibindi bigirwamana mu mitima yacu ( Ezek 14:3).

Yesu abane namwe kandi Yumve gusenga kwanyu kumanywa na nijoro Amen.