Menya ibanga ryo gusezera ku bubata bwa kamere, witegurire kuragwa ubwami bw’Imana.

Intumwa Pawulo yandikiye Abagaratiya, yerekana ko atangazwa cyane n’uko umudendezo bahawe wabateye kunamuka bakareka ubutumwa bwiza bwa Yesu, maze abibutsa ko ubutumwa yabazaniye atari ubutumwa bwavuye ku bantu, ahubwo ko ari ubutumwa yahawe na Yesu kiristo ubwe, abagira inama ko baramutse bemeye kuyoborwa n’ Umwuka Wera byabafasha gusezera ku bubata bwa kamere.

Pawulo yakomeje agira ati: ndavuga nti “Muyoborwe n’Umwuka”, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira kuko kamere irarikira ibyo Umwuka yanga, kandi Umwuka yifuza ibyo kamere yanga kuko ibyo bihabanye, ni cyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. (Abagaratiya 5:16-17).

19 Dore imirimo ya kamere yabagaragarije ni iyi:

 Gusambana
 Gukora ibiteye isoni n’iby’isoni nke
 Gusenga ibishushanyo
 Kuroga
 Kwangana
 Gutongana,
 Ishyari
 Umujinya
 Amahane,
 Kwitandukanya
 Kwirema ibice,
 Kugomanwa
 Gusinda
 Ibiganiro bibi n’ibindi bisa bityo. Mu kwanzura yongeye ho ati:

Ndababwira hakiri kare nk’uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw’Imana.

Nshuti muvandimwe usomye ubu butumwa, ntawakwirengagiza ko Imana yanyujije aya magambo muri Pawulo ariyo Mana yacu, kandi inama zabagirwaga, nizo natwe tugirwa, Twahawe umudendezo ariko uyu mudendezo ntukwiye kutubere ikiraro cyo kwambukiraho dukora abyo kamere yacu irarikira,ahubwo twumvire umwuka wera uhora atuburira nibwo tuzaragwa ubwami bwo mu ijuru.

Birashoboka ko kuri uyu munsi Imana ikureba igasanga ukwiye gufashwa n’izi mpuguro, umwemerere akuyobore kandi uraba umwe mubahiriwe Amen.

RUTAGUNGIRA Ernest