Mbese wifuza kuzahabwa ikamba ry’ubugingo?

‘’ Ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa. Dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y’imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi cumi mubabazwa. Ariko ujye ukiranuka nanjye nzaguha ikamba ry’ubugingo.’’ Ibyahishuwe 2:10

Ni ibisanzwe ko mu byo abantu bakora bibanda cyane ku bifatika, ibihembo bigaragarira amaso, mbese ibyo umuntu yakoraho akajya yakwizera ko abibonye. Iyo umuntu akora yishimira ibihembo atahana. Tugiye mu bijyanye no kwizera Imana biratandukanye cyane, kuko ibihembo Imana iha abizera bishobora kuba bifatika muri ubu buzima ariko ibikomeye bazabihabwa bageze mu bwami bw’Imana.

Imana yasezeranije abantu bayo kubahemba muri ubu buzima kandi ihamya ko umuntu asarura ibyo yabibye.
Ijambo ryanditse haruguru ryabwirwaga ab’i Simuruna, ko Imana yemereye ikamba ry’ubugingo abantu bihangana bakaba abizerwa, bagakiranuka mu makuba kugeza ku gupfa.

Imana iradusaba kuba abizerwa ubuzima bwacu bwose, naho ibikomeye byaza, intambara zikiyongera no muri byo Imana iba igikeneye ko tugumana kuyizera, tukihangana muri byose. Nayo yemereye abameze batyo ikamba ry’ubugingo.
Aba b’i Simuruna arimo kubateguza ibizababaho, ko bazababazwa, ariko ko hirya y’ibyo Imana yahabitse ikamba ry’ubugingo.

Urufunguzo rwo kuzaba mu bwami bw’Imana ni ukuba umwizerwa kugeza ku iherezo ry’ubuzima. Igiciro cyose byadusaba ngo twihangane, niba koko twifuza ikamba ry’ubugingo tugomba kukishyura. Urugero rwacu ni Yesu Kristo. Uyu yiyambuye icyubahiro, arasuzugurika, yicisha bugufi, yemera no gupfa urw’agashinyaguro ku musaraba. Abafilipi 2:7-10

Mbese wifuza kuzahabwa ikamba ry’ubugingo? Wifuza kubona imigisha yose Imana yakugeneye? Ugomba kuba umwizerwa ugakiranuka. Ugakiranuka mu gihe cyawe, mu mpano zawe no mu butunzi bwawe. Ugakiranuka kandi ukorera Imana mu gihe cyose, uyumvira, ukayigira iya mbere mu buzima bwawe bwose.

Uhe Imana ubuzima bwawe bwose mu byo ukora byose, ushake ubwami bwayo no gukiranuka kwayo, uyemerere igukoreshe uko ishaka, wihanganire byose nayo izaguha ikamba ry’ubugingo. Amen.