Mbese na Dawidi yagwa mu cyaha? (Igihanda cyagushije Dawidi) 1 Abakorinto 10:13

 “Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana ni iyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n’ibibagerageza, izajya ibacira akanzu kugira ngo mubashe kucyihanganira.”

Dore ubuhamya bw’umuvugabutumwa Johnny Creasong:

“Michael ni umusore wakoze umurimo w’Imana igihe kirekireYari umusore ugira amakenga kandi ufite umuhamagaro ku rubyiruko. Yakundaga abana na bo bamukunda. Yakoreye umurimo w’Imana mu ngando z’urubyiruko rwacu, ku buryo wasangaga buri muhungu ashaka kwigira mu cyumba yari acumbitsemo.

Ndibuka nongeye kumubona umunsi umwe mbere y’uko ajya gutangira inyigisho za Bibiliya, ambwira ko bimunejeje cyane gutangira amasomo azamufasha mu murimo w’Imana. Twasezeranyeho maze nsigara musengera amanuka mu gahanda kavaga mu ngando, agenda agambiriye gusingira amavuta arenzeho ngo abashe gukorera Imana.

Nongeye kubona Michael ari mu biro byanjye. Icyantangaje, yari atakibarizwa mu ishuri rya Bibiliya, ahubwo yari yarakomeretse. Yarakugendeye maze arangaye agwana mu cyaha n’umwana, ku buryo muri icyo gihe yari ategereje kujyanwa mu rukiko. Amaze kumbwira agahinda kendaga kumusatura umutima, ibintu njye ntabashaga kwiyumvisha ko byaba ku muntu nka Michael, ni bwo yambazaga ati: “Mbese nshobora kuba nsengera iwawe?”

Ari wowe wari kumusubiza iki? Dore uko namushubije: “Mwene data rero, ICYAHA UKOZE RIMWE GUSA, ICYAKURIKIRAHO CYOSE, ICYO BYABYARA CYOSE, UBWACYO CYAKWAMBUYE UBUSHOBOZI BWO GUKORERA UMURIMO W’IMANA MU RUBYIRUKO. Ntuzongera kubasha gukora nk’uko byari bisanzwe. “Amakosa mato, n’ubwo ababarirwa, afite ingaruka z’igihe kirekire.” 

Dore ubusobanuro bwo gukiranuka mu magambo make: “Gukiranuka ni ugukunda Imana ku buryo busesuye no gukunda umutu ku buryo busesuye. Ushobora kuba wibaza uti: “Sinshobora gukiranuka!” Yesu yaratubwiye ati: “Namwe mube mukiranutse nk’uko So wo mu ijuru akiranuka.” (Matayo 5:48) Mbese Yesu yari kutubwira ibi azi ko bidashoboka? Iyo umugabo yitegereje uruhinja rwe, abara intoki, amano, maze akavuga ati: “Umwana wanjye aruzuye!” None se ibyo biba bisobanuye ko uwo mwana atazakora amakosa, atazarira, cyangwa ngo bigere aho ahanishwa umunyafu? Si ko biri. Ariko mu maso ya se, uyu mwana aba yuzuye. Mbese ko tumenya kwiyubaha, ntidukwiye kumenya no kubaha Imana

Dawidi yari afite umutima umeze nk’uko Imana ishaka, nyamara yaguye mu cyaha.

Dawidi yakubise Goliati hasi, nyamara na we hari icyamukubise hasi! Ijoro rimwe gusa ryo kurangara, icyemezo kibi, bishobora guhitana ubugingo bwawe!

Byari nko mu gihe cy’urugaryi. Urushyana rwari rurangiye hariho imiyaga yoroheje. Imihanda yari imaze kumuka. Nyuma ya Pasika, abantu bavuye mu minsi mikuru bajya guhinga. Muri Isiraheli, ingano na seyiri byari bugufi gusarurwa.

Byongeye, byari igihe cy’intambara. Umugaba w’ingabo Yowabu afatanije n’ingabo z’Abisiraheli, yari amaze kunesha Abamoni no kugota Rahabu. Amafarashi yose y’Umwami n’ingabo ze byari byagiye ku rugerero. Buri wese yari ku rugerero uretse Umwami.

Nta wamenya impamvu Dawidi atari yagiye ku rugerero. Urwitwazo rwa mbere ni ni uko atashakaga kwijandika mu myitozo y’intambara. Inkuru y’igihanda cyagushije Dawidi ihinnye mu mirongo ine:

2 Samweli 11:1-4

  1. Mu gihe cy’urugaryi, ari nacyo gihe abami bajyaga mu ntambara, Dawidi yohereje Yowabu n’ingabo z’Abisiraheli zose. Bishe Abamoni bagota Rahabu, ariko we yigumira i Yerusalemu.
  2. Ijoro rimwe, Dawidi yaribambuye maze azenguruka inkike z’ingoro ye. Ari hejuru ku nkike, yarabutswe umugore wiyuhagiraga. Uwo mugore yari afite uburanga buhebuje.
  3. Dawidi yohereje umuntu kumurebera uwo mugore uwo ari we. Iyo ntumwa ni ko kuvuga iti: “Si Batisheba se mwene Eliyamu, muka Uriya w’Umuheti?
  4. Dawidi ni bwo yohereje abo kumumuzanira. Umugore yaraje, bararyamana (Yari yamaze kwiyezaho ubwandu bwe), maze ahera ko asubiza iyo mu rugo.

Dore uburyo tugeragezwa:

Satani afite INTEGO, ARITEGURA, kandi aba afite UMUGAMBI wo kutumanura mu rwobo ngo tuzabaneyo na we. Wibuke ko i kuzimu hateguriwe Satani n’abamarayika be (Matayo 25:41).” Satani ntashaka kuzababazwa wenyine. 

SATANI IYO ATUGERAGEZA ABA AFITE INTEGO ZIKURIKIRA:

1) KWIBA
2) KWICA
3) KURIMBURA

“Umujura ntazanwa n’ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura; ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi.” (Yohana 10:10)

UBURYO SATANI YITEGURA:
Dore amarembo atatu ikigeragezo kinyuramo:

1) IREMBO RY’IBITEKEREZO
2) IREMBO RY’IJISHO
3) IREMBO RY’UBWIBONE

“Kuko ikiri mu isi cyose ar irari ry’umubiri ari n’irari ry’amaso, cyangwa kwibona ku by’ubugingo bidaturuka kuri Data wa twese ahubwo bituruka mu isi.” 1Yohana 2:16

UMUGAMBI WA SATANI

“Ahubwo umuntu wese yoshywa iyo akuruwe n’ibyo ararikiye bimushukashuka. Ni uko iryo rari rirakura rikabyara icyaha, ibyaha na byo bimaze gukura bikabyara urupfu.” Yakobo 1:14-15

1) AKORESHA IBYAMBU BISANZWE ARIKO BITEYE AMABENGEZA
2) AKAKUROBA
3) AGATEGA INDOBANE
4) AKAKUGUSHAMO
5) MAZE AKAGUKARANGA

UKO WANESHA IKIGERAGEZO

Imana ntizankundira kugeragezwa ibirenze ibyo nakwihanganira !

Dore ibyagufasha kunesha ...
KWIRINDA
KUBAHA
GUHAGARARA KIGABO

“Mwirinde ibisindisha mube maso, kuko umurezi wanyu satani azerera nk’intare yivuga ashaka uwo aconshomera.
Mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro.” 1 Petero 5:8-9

Ikibwirizwa cya “Johnny Creasong”