Mbese mu ihunga ryawe uhagaze he? Wahungiye kure cyangwa hafi?

Kuva 10: 24-26 Farawo ahamagaza Mose aramubwira ati"Nimugende mukorere Uwiteka, ariko imikumbi yanyu n’amashyo yanyu abe ari byo bisigara, abana banyu bato mubajyane." Mose aramubwira ati"Ukwiriye no kuduha ibyo dutamba n’ibyo twosa, kugira ngo dutambire Uwiteka Imana yacu ibitambo. N’amatungo yacu tuzayajyana ntihazasigara n’urwara, kuko ari yo tuzaba dukwiriye kwendaho kuyakoreshereza Uwiteka Imana yacu. Kandi ntituzi ibyo tuzakoreshereza Uwiteka tutaragerayo."

Mu gihe cyo guhunga umuntu agomba kumenya ikimutera guhunga, kugira ngo atazasubira inyuma, akarimbuka.

Kugirango Abisirayeli bahunge, Imana yabanje kwerekanira imbaraga zayo mu banyegiputa. Mu kubarekura, Farawo yarabinginze ngo be kugenda bose, hasigare abana bato gusa, Mose aramuhakanira. Ubundi, Farawo arabinginga ngo basige imikumbi, nabwo Mose aramuhakanira, amubwirako batazamusigira n’urwara.

Nubwo bagiye n’abana babo n’imikumbi yabo ariko basizeyo imitima yabo; niyo mpamvu igihe cyose bahoraga batekereza ibyo basize muri Egiputa.

Kubara 11:4-6 Abanyamahanga y’ikivange bari hagati y’Abisirayeli batangira kwifuza, Abisirayeli na bo bongera kurira, baravuga bati"Ni nde uzaduha inyama zo kurya? Twibutse ya mafi twariraga ubusa tukiri muri Egiputa, n’amadegede n’amapapayi, n’ubutunguru bw’ibibabi by’ibibati n’ubutunguru bw’ibijumba, n’udutungurucumu. Ariko none turumye nta cyo dufite, nta kindi tureba kitari manu."

Mu bisanzwe kubera ububata Abisirayeli babayemo, nubwo bavugaga ko baryaga ariko barakoraga cyane; kandi bakaba baravuye muri Egiputa Imana imaze kuhasenya bakahavana ubutunzi bwinshi banyaze abanyegiputa kuko imbaraga zabo nizo zari zarazamuye Egiputa ari nabyo byatumaga Farawo adashaka kubarekura; ibyo byose byagombaga gutuma badatekereza Egiputa; nyamara babirenzeho bacumura ku Uwiteka, bagakumbura Egiputa.

Abisirayeli bahunze babanje guteguzwa, ariko Loti we yabonye bamuhungisha atategujwe. (Itangiriro 19:17). Muka loti asubije amaso inyuma, ahinduka inkingi y’umunyu.

Niko bimeze no muri iyi minsi, abantu bumvako guhindukira gato ntacyo bitwaye, ariko biguheza mu nzira, utabyihana ukabura ijuru. Muri icyo kibaya aho Muka Loti yasigaye, niho bamwe mu bantu bakorera Imana, bakaba barakijijwe basigaye, nubwo bitanga ku murimo w’Imana ariko imitima yabo yasigaye mu isi, bahora bifuza ibyo basizeyo.

Imana yari yababwiye guhungira kure ariko baranga bahungira hafi, bituma Loti asambana n’abakobwa be.

No mu bakristo b’iki gihe usanga badashaka kumaramaza ngo binjire muri Yesu neza bituma batakigeragezwa n’ibihendo by’iy’isi.

Mu kibaya aho Muka Loti yaguye ndetse n’aho loti yahungiye ni hafi nta kiza kibayo, tuba tugomba kwigira bugufi bw’Imana, aho twezerezwa, tugakorera Imana tutariho umugayo.

Matayo24:20 Namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y’imbeho cyangwa ku isabato.

Muri iki gihe, abigishwa ba Yesu bari bamaze kumusaba ngo Yerusalemu ntizarimbuke, ariko Yesu arabahakanira, ababwirako bizabaho ahubwo bagombaga gusenga ngo ntibizabe mu minsi y’imbeho cyangwa ku isabato.

Imbeho ivugwa hano ni intege nke. Hari ibyo dusengera ngo bikurweho ariko bitazavaho, ahubwo dusenge cyane, dukore twuzuye umwuka wera, tutazatungurwa no kugaruka kwa Yesu kubera intege nke.

2Petero 2:17-18
Abo ni amasoko akamye kandi ni ibihu bijyanwa n’inkubi y’umuyaga, barindiwe umwijima w’icuraburindi kuko bavuga amagambo akakaje yo kwihimbaza, bashukashuka abari mu ihunga ryo guhunga abagenda bayobye, babashukashukisha irari ry’umubiri n’imigenzo y’isoni nke.
Muri iyi minsi hari abari kuyobya abantu ngo be guhungira kure umujinya w’Imana; bakabasubiza inyuma mu byo kwizera; babazanira inyigisho ziyobya; twirinde cyane.

Dusoza twisuzume. Mbese mu ihunga ryawe uhagaze he? Uracyari mu kibaya? Wahungiye hafi? Dusenge tubashe guhungira kure y’ibyaha. Amen