Mbese amatorero akwiriye kurushanwa? – Shane Raynor

Byashoboka yuko itorero ryawe ryatangiye kurushanwa n’andi matorero kugira ngo rirusheho gutera imbere. Ibi iyo mbivuga ntibihabwa agaciro nk’uwavuga ibya Justin Bieber.

Bamwe muri twe batinya ijambo “kurushanwa,” bumva yuko ari ijambo ry’ab’isi ndetse ribi. Ariko kurushanwa si bibi. Kurushanwa mu byiza bishobora gufasha urushanwa kuba ukomeye kurushaho. Mu matorero, gutinya kurushanwa babikomora ku mpaka bumva mu bya business.

Bamwe muri twe bumva yuko abakomeye bari mu matorero badashobora kwiyongera. Buri torero rirabagira, kandi uburyo bumwe bwo kugira ngo biyongere mu itorero ni ugufata bamwe ukabavana mu matorero yabo ubazana mu ryawe.

Ibi si ko biri na mba. Dore impamvu: Mu bijyanye n’isi, iyo igicuruzwa cyabuze ku isoko gitangira kugira agaciro. Iyo rero nta bakiliya bashya umucuruzi abona, atangira kurwanira na bagenzi be abakiliya babo kugira ngo abagire abe, bityo arusheho gucuruza byisnhi.

Ariko Ubukristo nta ho buhuriye n’ubucuruzi. Ni cyo gituma amatorero adakwiriye kurwanira abantu. Gusa ikigaragara ni uko itorero rizwiho ivugabutumwa ryimbitse rikunze no gukurura abasanzwe mu yandi matorero. Ibi ni ibisanzwe, kandi ntibikwiriye gufatwa nk’iby’umuntu ku giti cye. Hari itandukaniro rigaragara hagati yo gushakisha abayoboke b’itorero runaka, no kubakurura hakoreshejwe ijambo ry’Imana ryari rigamije ivugabutumwa.

Iyo abantu bicaye mu ntebe, n’ubwo baba basa n’abatiyumva mu itorero ariko bataragenda, ni uko baba bagikunze guteranira ahongaho. Nta buryo na bumwe wakoresha ngo ubwirize abantu bamwe abandi ubirinde. Noneho se kurushanwa ni iki niba atari ugusenya irushanwa? Kuri bamwe, ni ukurushaho kunoza ibikorwa by’itorero kuri buri ruhande. Abantu bashobora kurushanwa mu mahoro.

Ntekereza yuko n’ubwo amatorero yarushanwa, akomeza no kwifuza iterambere ry’andi matorero kuko nta torero ryakora ryonyine ngo ubutumwa bwiza bugere ku ntego yabwo yo kwamamara mu mahanga yose! Wibuke yuko “nk’uko icyuma gityaza ikindi ari ko umuntu atyaza mugenzi we” (Imigani 27:17). Amatorero na yo rero aratyazanya!

Hari uburyo bubiri amatorero ashobora gukoresha arushanwa mu mahoro n’andi matorero:

Uburyo bwa mbere ni “Ukubikora neza kurusha itorero runaka!”

Niba umushumba w’itorero rimwe abwiriza neza, wowe uzamurushe kubwiriza. Niba baririmba neza, nawe uzaririmbe neza kubarusha, bityo bityo.

Uburyo bwa kabiri ni “ugukora ibyo irindi torero ridakora!”

Nta torero ribasha gukorera abantu byose. N’ubwo ryaba rigerageza rite kuzana abantu, haba hariho ubundi buryo andio matorero yakoresha akagera ku bandi batandukanye n’abo. Abantu bamwe ntibakunda injyana nka Rock, abandi ntibakunda umuvugabutumwa ubwiriza asoma, abandi ntibita ku buto bw’itorero ryabo, abandi ntibagize icyo batwawe n’Ishuri ry’Icyumweru. Itorero ryose rigira imbaraga n’intege nke. Ushobora rero guhera kuri izo ntege nke, ukubaka imbaraga z’itorero ryawe.

Mu 1 Abakorinto 9:24, Pawulo yaranditse ati “Ntimuzi yuko mu mikino abasiganwa ari bensji, ariko umwe akaba ari we uhabwa igihembo? Ni uko murushanwe nk’abazahabwa ibihembo.” Umurongo ukurikiraho uravuga ngo “Abasiganwa bahabwa ikamba ryangirika, ariko twe turushanwa ngo duhabwe ikamba ritangirika.”

Muri aya magambo, ubuzima bwa Gikristo bugereranywa no gusiganwa. Ikamba ryacu si iry’igihe gito, ni iry’iteka ryose. Ikamba ryacu kandi ntirishira, ahubwo rizahoraho iteka ryose. Ukuri rero ni uko n’ubwo twarushanwa ngo duhabwe amakamba arushijeho, tuba tugitegetswe kurushanwa nk’abazanesha. Kandi kuko twese turimo gusiganwa hamwe, turarushanwa na bagenzi bacu n’ubwo turi mu itsinda rimwe.

Byashoboka yuko Imana inezezwa no kubona turushanwa, ariko tubikoze nk’abera. Itorero na ryo ni uko, twese dukorera ubwami bumwe ariko turushanwa kugira ngo turusheho kwagura ubwami bwa Kristo!