Mbere yo kuvuga ibuka ko bitazarangirira aho .

Ntukihutire kubumbura akanwa kawe, kandi ntugakundire umutima wawe kugira ishyushyu ryo kugira icyo uvugira imbere y’Imana, kuko Imana iri mw’ijuru nawe ukaba uri mu isi. N’uko rero amagambo yawe abe make (Umubwiriza 5:1).

Nyamara umuntu wese udacumura mubyo avuga aba ari umuntu utunganye rwose, yabasha no gutegeka umubiri we wose, dore dushyira ibyuma byo kuyobora amafarashi mu kanwa kayo kugirango itwumvire, kandi dushobore guhindura n’imibiri yayo yose. Kandi dore n’inkuge n’ubwo zaba nini gute, zikagendeshwa n’umuyaga uhuha cyane, ingashya ntoya cyane niyo izerekeza aho umwerekeza ashaka, n’ururimi narwo niko ruri ni urugingo ruto rukirarira ibikomeye (yakobo 3:1-5).

Nshuti mwenedata, Ijambo ry’Imana rihugurira abantu twese kugira amakenga no kwitonda mubyo tuvuga, rikagereranya ururimi ruvuga, nk’agashashi k’umuriro gashobora gukora iby’umumaro, cyangwa se kagatwika ishyamba n’aho ryaba rinini gute (yakobo 3:5-6), rikatwihanangiriza kandi risobanura neza ko mu magambo menshi umuntu ashobora kuvuga haboneka mo ibicumuro, bityo rikaduhugurira kugira ubwenge, ndetse rikanatwibutsa neza ko ijambo ry’impfabusa ryose abantu bavuga, bazaribazwa ku munsi w’amateka, rigira riti “amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi n’amagambo yawe niyo azagutsindisha” (Matayo 12: 36-37).

Nibyo koko,uru rurimi rutunzwe na buri wese waremanywe ingingo zuzuye, ndetse nibake bahamya ko batigeze bavuga cyangwa barukoresha uko bitari bikwiriye, ngo bavuge ibitari ngombwa,yemwe wasanga hari n’abo uku gukoresha ururimi byaba byaragarutse, nyamara n’aho byaba byarabaye ho, umuntu akisanga yaragezweho n’ingaruka zivuye kubyo yavuze,cyangwa se akisanga muriwe yumva ntacyo yakora ngo areke kuyoborwa n’ururimi, nyamara birashoboka cyane , yego bisa nk’ibigoye ahanini bitewe n’abo ukunda gutaramana nabo, ibiganiro bikuryohera se n’ibindi.

Nyuma yo gusobanukirwa n’ingaruka zishobora kuvamo biroroshye kuzirinda, inama bibiliya iduha nyayo, mbere na mbere ni ukugira amakenga, aho igira iti umunyamakenga iyo abonye ibibi bije abyikinga (imigani 22:3),ese aho kuvuga kwawe cyangwa kwanjye kugiye gukemura ibibazo cyangwa kugiye kuzambya n’ibyari ho! Ayo makenga azagufasha, ku baba mu madini n’insengero zitandukanye, bibiriya ibabwiriza neza ko niba batagenga ururimi rwabo baba bishuka kandi idini yabo iba ari ubusa (Yakobo 1:26), erega ururimi rwoshwa n’urundi ariko uwitonze ngo akama ishashi, kubagize ingaruka zitewe n’ibyo bavuze aho bishoboka wasaba imbabazi abo wabeshyeye, waharabitse cyane ko bitanga amahoro mu mutima wawe kandi bigakumira amakimbirane yashingira kuri ayo magambo yavuzwe.