Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja.

Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Matayo 24 :12-13.

Turi mu bihe bibi isi igenda igaragaza ko kugaruka k’Umwami wacu Yesu kutwegereye. Mu bintu bigaragaza ko kugaruka k’Umwami wacu kutwegereye, harimo ko ubugome buzagwira, abantu bakaba mu bihe birushya.

Noneho wa muntu witwa umukristo nawe aba muri iyo si irimo ibihe birushya. Nawe bimugiraho ingaruka. Ni umuntu ugira amarangamutima, ashobora kubabara, ashobora kurakara, ashobora kwangana, ashobora no kwihorera kandi abarurirwa mu bantu bategereje Umwami Yesu ko agaruka. Ibibera iruhande rwe aba ari kubireba ashobora kwifatikanya nabyo cyangwa akirinda ntabijyemo kandi akabishobora kubw’imbaraga z’Imana.

Iyo rero habayeho ibikorwa by’ubugome haba ari ku batazi Imana cyangwa kubo mu nzu y’Imana bamwe dukunze kwita abapagani bo mu rusengero, wa muntu w’Imana utegereje impanda y’Uwiteka aba ari kubireba ; amarangamutima ye ntatume yifata ahubwo agasanga yabyivanzemo noneho urukundo rugakonja, agatangira kwanga wa muntu cyangwa ba bantu bagaragaje ubugome haba ari kuri we cyangwa ku bandi.

Ibyo yabonye bikamukururira mu nzangano, mu guca imanza, kuvugavuga n’ibindi. Icyo gihe satani aba yamushyikiriye kuko aba afite urwango mu mutima we. Kuba hari icyabizanye ntabwo ari ikintu wa muntu yasobanura imbere y’Imana kuko aba yahindutse umwicanyi. Bibiliya iravuga ngo udakunda mwene se aba ari umwicanyi.Kuko rero Yesu yari azi ko ibyo bitazabura kuba, yongeyeho ati :

«uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. », cyangwa mu yandi magambo uwihangana agakomeza akabakunda kandi ari abagome akageza imperuka niwe uzakizwa.Ijambo ry’Imana riragukangurira gukunda abantu bose, n’abaguhemukiye kuko Yesu yabivuze kera utari wavuka ngo batangire kukwanga kuva ukiri mu nda, yari abizi.

Harahirwa umuntu wihangana akageza kw’iherezo akibakunda.Yesu agushoboze. Gerageza gukura urwango mu mutima wawe kugira ngo uzaragwe ubwami bw’Imana. Ihangane, Yesu aragukunda kandi umusabe uti : « Data wera wo mw’ijuru, wari ubizi ko kubera ubugome buzagwira urukundo ruzakonja : none dore nanjye ibyo nabonye nibyo nkomeje kubona byakamuye urukundo muri jye, none mfasha umpe kubakunda bose kugira ngo nzaragwe ubwami bwawe, amen. »