Mariko 10:51-52

Yesu arayibaza ati "Urashaka ko nkugirira nte?" Iyo mpumyi iramusubiza iti "Mwigisha ndashaka guhumuka." Yesu arayibwira ati "Igendere kwizera kwawe kuragukijije" uwo mwanya arahumuka amukurikira mu nzira.