Luka 1:5-6

...Umutambyi witwaga Zakariya,.. yari ufite umugore ..witwaga Elizabeti.
Bombi bari abakiranutsi imbere y’Imana, bagendera mu mategeko n’imihango by’Umwami Imana bose ari inyangamugayo.