Kwizera nitukuvuge, tukwature, tugufate

Buri mukristo agomba kugira kwizera kandi akagukoresha! Kwizera niko kubimburira ibitangaza mu buzima bwacu.

Gukuza ukwizera nyako ukwizera n’iki ?
Abaheburayo 11 : 20 Kwizera niko kwatumye Isaka ahesha Yakobo na Esawu imigisha y’ibizaba.

Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba.
Tubyitegereje neza, kwizera kuragaragara nk’ikintu gifatika. Niba twarakuriye mu bantu batemera Imana bagakora ibidatunganye, tuzagira kwizera guke mu by’Imana. Ariko nubwo bimeze bityo, iyo tuvutse ubwa kabiri, Imana iduha ukwizera.

Abaroma 12 : 3 Ndababwira umuntu wese muri mwe, mbwirijwe n’ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nkuko Imana yagereye umuntu wese kwizera..

Ni ukuvuga ko buri wese afite intambwe agezaho mu kwizera. Mushobora kuvuga muti : « Nta kintu njya nizera! » Ariko ntabwo ari byo!

Igihe cyose mwicaye ku ntebe,muba mwizeye intebe. Mukamenya ko itari bugwe, niyo mpamvu muyicaraho mutabitekerejeho incuro ebyiri. Igihe cyose mugendeye mu modoka cyangwa mu ndege, muba mwizeye ikoranabuhanga..

Ubwoko bwo kwizera

Ukwizera guke

Matayo 14 : 31 Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko kwe aramufata, aramubwira: Yewe ufite kwizera guke we, niki gitumye ushidikanya?

Kwizera kwinshi

Matayo 8 : 5-10 Ageze i Kaperinawumu, haza umutware utwara umutwe w’abasirikare aramwinginga ati: Mwami, umugaragu wanjye aryamye mu nzu yararemaye, arababaye cyane.

Abaroma 4 : 17-19 Nkuko handitswe : Nkugize sekuruza w’amahanga. Imbere y’Iyo yizeye, ari yo Mana izura abapfuye, ikita ibitariho nk’aho ari ibiriho. Aburahamu uwo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa, ngw’abe sekuruza w’amahanga menshi…

Kwizera gukomeye

Abaroma 4 : 20 Ahubwo abonye isezerano ry’Imana ntiyashidikanishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera ahimbaza Imana…,

Ni mubivuge mu mazina yabyo!

Ni iki mushaka ku Mana? Ni mucyature! Nahishuriwe ko Imana ari inshuti yacu ikomeye. Mu mico y’abantu, bakunze gutuka Imana kubwa buri kintu kibi cyose cyababayeho. Ndetse no mu mategeko, ibihe nk’imitingito, imyuzure n’inkuba bikunze kwitwa« Ibikorwa n’Imana ». Ibi ngibi bisobanura iki? Niki bagerageza kuvuga? Baba batuka Imana kubera ibibi babona! Satani we se? Niba Imana ari yo ikora ibyo bintu bibi byose, satani yaba amara umwanya we akora iki?

Ni mukwature

Uburyo butanu bwo kwatura

1.Kwatura ibyaha imbere ya Data

Ni ngombwa ku ba kristo kugira akamenyero ko kwaturira Imana ibyaha. Bibiliya iratubwira ko iyo dutekereza ko nta cyaha dufite, tuba twishuka kandi ukuri ntabwo kuba kuri muri twe. Nta muntu udafite icyaha. 1 Yohani 1 : 8-9 Nituvuga ko nta cyaha dufite, tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose.

Gucumura mu gukora nabi no gucumura mu kwirengagiza ibyo wakagombye gukora

Hari ubwoko butatu bw’ibyaha: Ibyaha bikorwa bikagaragara (les péchés de commission), ibyaha dukora mu kwirengiza ibyo twakagombye gukora (les péchés d’omission) n’ibyaha byo mu mutima (les péchés du cœur). Les péchés de commission ni ibyaha dukora bikagaragara. Ibyo byaha biroroshye kumenya, bikanoroha no kwatura. Iyo twatekereje nabi, turabimenya neza ko twatekereje nabi. Biroroshye kubimenya no kubibwira Imana.

Les péchés d’omission ni ibyaha byo kudakora ikintu runaka. Ni inshingano twakagombye gukora ariko tudakora. Ibyaha byo mutima byo biragoye gusobanura. Akenshi twirengagiza ko umutima w’umuntu ari mugari cyane. Hari igihe umutima w’umuntu wuzuramo ikibi, ntanabimenye. Niyo mpamvu umwanditsi wa zaburi yanditse ngo : « Ayi Mana ndondora umenye umutima wanjye… ». Dawidi yashakaga ko Imana ishyira ikibi kure y’umutima we. Hari igihe imitima yacu iba irimo ubwibone no kwigomeka, tutanabizi. Imana ireba imitima.

1 Samweli 16 : 7 Uwiteka abwira Samweli ati: Nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire, namugaye, kuko Uwiteka atareba nkuko abantu bareba, abantu bareba ubwiza bugaragara ariko Uwiteka we areba mu mutima.

2.Kwaturiranira ibyaha
3.Kwatura ko Kristu ari umwami kugira ngo ukizwe
4.Kwatura kwizera kwacu
5.Kwatura kwizera kubw’ikintu runaka.

Dag Heward-Mills