Kwizera guhindura nyirako niko dukeneye

Bibiliya, ijambo ry’Imana idutangariza ko isi yose yagezweho n’umuvumo ukurikiwe n’imibabaro yatangiye kuva umunsi ubusabane bw’umuntu n’Imana buzamo agatotsi (icyaha). Itangiriro 3

Ibi bishatse kuvuga ko umuntu wese ugeze ku isi aba mu ngaruka zabyo naho byabaye tutariho, ariko ubuzima bwose n’ibirushya duhura nabyo bifitanye isano n’iri sanganya ryagwiririye umwana w’umuntu.

Uhereye kiriya igihe ubuzima bw’umwuka bwarangiritse, umuntu atandukanywa n’Imana ntiyongera gushyikira ubwiza bwayo. Iyi ni nk’indwara y’akarande yahise yinjira mu isi kandi igafata abavuka bose muri ibyo binyejana n’aho baba batazi aho yaturutse. Niyo mpamvu hari hakenewe urukingo rudasanzwe.

‘’Nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara si jye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri, mbikoreshwa no kwizera Umwana w’Imana wankunze akanyitangira.’’ Abagalatiya 2:20

Nta muntu numwe cyangwa igihugu gikomeye gute cyabasha kubona urukingo rwa kiriya cyorezo cyaziye isi. Urukingo rw’icyaha n’ingaruka zacyo.

Umuntu watandukanyijwe n’Imana ntacyo yabasha kumenya ku bubasha bwa satani na Gehinomu, ibi rero bituma umuntu atabasha gusohoza ubushake bw’Imana. Iyi niyo mpamvu Imana yitegereje urupfu abantu bapfuye, ihitamo kohereza Umwana wayo Yesu Kristo, kugira ngo amaraso ye atubere urukingo rw’icyo cyorezo.

Kwiteza uru rukingo ni ukwemera Yesu Krsito, iyi ni intambwe ikomeye yo gukira, ukamera nka Pawulo wavuze ko yabambanywe na Kristo, hakaba hatakiriho we ahubwo Krsito ariho muri we.

Bibiliya itubwira ko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw’Imana, dutandukanywa nayo. Ariko abana b’Imana bakijijwe n’ubutumwa bwiza ku bw’ubuntu, nta kiguzi ni ukwemera gusa.

Ntabwo tumenya Yesu kubera amashuri mesnhi twize, amafaranga menshi dutunze, akazi dukora n’ibindi, oya, iyi ni impano y’ubuntu Imana yatanze ku wizera wese. Uru rukingo kurwiteza ni inyungu kandi ni ubuntu. Uku kwizera niko kudukiza iyi ndwara gusa, nta kindi cyabibasha.

Iyo twemeye Yesu, duhabwa n’umufasha wo kuturinda ari we Mwuka wera, kandi hamwe nawe byose bihita bishoboka.
Nkwifurije kwizera kugukiza!