Kwanga gusambana byatumye agirira umumaro igihugu.

Uyu nta wundi ni umusore witwa
Yozefu mwene Yakobo na Rasheli bakomoka mu bwoko bw’Abiyisilayeli, akaba
ariwe wanzwe n’abavandimwe be azira inzozi yarose, bakagera aho bashaka
kumwica maze Imana igakinga akaboko.

Bikunze kuvugwa ngo Imana ikura ku cyavu ikicazanya n’ibikomangoma,
cyangwa ngo Imana yemera ko ibibazo bikugeraho nyamara ishaka ko biba
irembo ry’umugisha wawe, akenshi ntitubyumve neza, nyamara uku niko
kuri. Iyo umuntu yubashye Imana nayo iramwubahisha ndetse ikamukorera
n’ibyo benshi babonaga ko bidashoboka, nk’uko tubisanga mu nkuru y’uyu
musore.

Nk’uko tubisoma mu gitabo cy’itangiriro ibice 37, uyu Yozefu cyangwa
Karosi rero nk’uko babimwitaga, yaje kugurishwa ibice by’ifeza
makumyabiri n’Abishimayeli bamujyana mu gihuga cya Egiputa ariyo Misiri
y’ubu, gusa nabo ntibamugumanye kuko baje kumwungukamo bamugurisha
n’uwitwa Potifari wo muri Egiputa.

Hari igihe umuntu ahura n’ibitari bimwe mu buzima bikamuzutaguza,
nyamara Imana ijya yemera ko bitugeraho ku mpamvu zayo bwite kandi
nziza.

Ku bw’umugisha n’igikundiro Imana yamuhaye, uyu Yozefu yagiriye muri
uru rugo akigera yo byatumye umugore w’uyu Potifari amurarikira, ndetse
yifuza gusambana nawe, gusa Yozefu arabyanga kuko yanze gutukisha izina
ry’Imana ye, ndetse ngo yubahuke uyu mubyeyi n’uwamuhaye akazi muri
rusange, gusa ntibyamuguye amahoro kuko byamukuye ku ntebe y’igisonga
cy’urugo, ahubwo ajya mu buroko, abeshyewe ngo yashatse gufata uyu
mugore ( Itangiriro 39) .

Nk’uko twabivuze, hari igihe Shitani akurwanya, nyamara aho anyuze Imana ikahanyuza ibisubizo byawe.

Muri ubu buroko rero niho Imana yakoreye imirimo ihambaye, kuko
Yozefu yahawe impano y’ubuhanga n’ubuhanuzi, ari nayo yatumye Umwami
Farawo amwegurira igihugu cya Egiputa nyuma yo kurotora inzozi z’umwami,
zavugaga ko bagiye kurira imyaka irindwi y’uburumbuke ariko
izakurikirwa n’indi irindwi y’inzara.

Imana yarutishije Yozefu abenegihugu bose ititaye ko yari mu gihugu
kitari icye, ititaye ko yari afunzwe aregwa gushaka gufata muka
Potifari, yewe ititaye no ku myaka mike yari afite, dore ko yari na
muto, bityo umwami abona ko nta wundi washobora kuzigamira igihugu cyose
ibyo kurya no kubihunika neza.

Guhera ubwo aba arazamuwe yewe uretse n’ibikomangoma, ahubwo we yicaranaga n’umwami.

Bavandimwe bene data, Imana yacu ni Imana yihagararaho, irashoboye
kandi ikunda icyubahiro cyayo. Ugiye mu buzima bwacu nta cyashoboraga
kumukura mu maboko ya Potifari n’umugore we wari warakaye cyane nyuma
y’uko banze kumusambanya, ariko Imana ikunda umuntu uyubahisha.

Iyi niyo mpamvu dusabwa gukiranukira Imana, ntiduhe agaciro amajwi
adutera ubwoba aho yava hose, ntitwemerere umutima wacu kurarikira
ubutunzi bw’isi mu gihe bwadutandukanya n’urukundo rw’Imana, twange
irari ry’akanya gato Imana yiteguye kutugirira neza.

Ernest Rutagungira