Kurwana intambara nziza

Kubara 12:1-3
1⃣Miriyamu na Aroni banegura Mose ku bw’Umunyetiyopiyakazi yarongoye. Koko yari yararongoye Umunyetiyopiyakazi. Baravuga bati"Ni ukuri Uwiteka avugira mu kanwa ka Mose musa? Twe ntatuvugiramo?" Uwiteka arabyumva. Kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza urusha abantu bo mu isi bose.

Aya magambo ni igihe Mose yari yabengutse Umunyetiyopiyakazi maze amugira umugore . Mu bisanzwe, Abisirayeli ntabwo bemeraga kwivanga n’abanyamahanga nkuko Imana yari yarabibabujije; niyo mpamvu Aroni na Miriyamu batishimiye ibyo Mose yari yakoze. Urebye nk’umuntu wavuga uti bari mu kuri ariko Benedata guca imanza si ibyacu gusa ntibikuraho kuganiriza mwene so iyo ubona hari ibyo yatandukiriye.

Aha twasomye hatubwira ukuntu Aroni na Miriyamu batangiye kwigereranya kuri Mose; bati uyu wivanga namoko ubundi aturusha iki? Ubundi niwe Imana ivugiramo wenyine? Benedata iby’Imana byagakwiye kugenzuzwa umwuka iyo ari iby’umwuka hano kubijyana mu by’ubu buzima bitera kwibeshya.

Wibuke Koruneliyo aturaho Petero maze Petero akanangira ati"Ni umunyamahanga ni umunyabyaha ntacyo twavugana..."
Marayika w’Uwiteka amusanga mu nzozi ati "Ibyo Imana ihumanuye wibyita bikizira"( IBYAKOZWE N’INTUMWA 10:15)

Ndashaka ko dutinda ku kuntu abigishwa bakiriye iyo nkuru bati Petero wifatanyije n’abanyamahanga... maze Petero yicishije bugufi, abasobanurira uko Malayika yamusanze maze bashima Imana batangira umurimo mwiza wo kubwiriza abanyamahanga ( Ibyakozwe n’Intumwa 11:2-18).
Nyamara tugarutse kuri Aroni na Miriyamu bo nta kubaza nta kugirira agahinda mugenzi wabo ahubwo bati aturusha iki? Iyo mwenedata ageze mu ntambara twagakwiye kumuba hafi tukarwana gitwari ariko niyo baguhana Ukwiye kurwana intambara nziza.

Benedata niyo mwene so yagira intege nke ntago ubonye umwanya wo kumuca intege no kumurwanya ahubwo musange umuganirize ndetse niba yatandukiriye umuhugurishe ubugwaneza niyanga,wifashishe mwene so mumuhugure.... ( Matayo 18:15-17)

Wibuke Yobu yinjiye mu ntambara ageragezwa na satani umugore, abavandimwe ndetse n’inshuti(ba Elifazi) ziramuhana ahubwo ziti wakoze ibyaha ibi byakubayeho ni ingaruka z’ibyaha; ihakane Imana wipfire.Ariko se niko byari biri? Iyo bamusanga bakamuhumuriza bakifatanya baba baragabanye umugisha.

Imana imaze kubona ko Miriyamu na Aroni bahagurukiye kugumuka kuri Mose Imana iza kumuhamiriza. Dusomye Kubara 12:3-8
Umurongo wa 7:
Uwiteka ati"Umugaragu wanjye Mose si ko ameze, akiranuka mu rugo rwanjye hose.
"
Haleluya nubwo waba uri kurwana iyo muri bene so upfa kuba ukiranutse gusa Uwiteka arirwanirira. Uhoraho yahamirije Mose nk’uko yabigenjereje Daniyeli maze Malayika agafunga iminwa y’intare kubwo gukiranuka kwe no guhamya ( Daniyeli 6:6) Haleluya maze Imana iritamurura ndetse abari bamugiriye nabi baba aribo baribwa n’intare ndetse Umwami ahamya kandi ategeka abantu boae gusenga Uwiteka Nyiringabo ( Daniyeli 6:26-).

None mwenedata nshuti muvandimwe twe muri iyi minsi turi kurwana dute intambara zo mu murimo w’Imana? Ese ntituri kwitwanirira? Ariko Uwiteka yasezeranye abakiranutsi ko bazabatera banyuze mu nzira imwe ariko babahunge natataniye mu nzira ndwi! Nta kindi bidusaba uretse kuguma mu muhamagare no gukora ibyo Imana ishaka. Satani ntago azareka kurasa imyambi ariko twisunze Umugabo ukomeye, niwe Ngabo yacu ihora idukingira imyambi umubi aturasa haleluya kandi ntago ajya aneshwa ni intwari ku rugamba.

Mwenedata waba uri mu ntambara izere iyaguhamagaye kandi ukiranukira muri byose Imana izakugirira neza kuko ntihuga kandi ntiruha byose biba iba ibizi mu gihe gikwiriye izakugirira neza.

Reka dusoreze mu Abefeso 6:10-
Benedata nkuko aho dusomye Pawulo abibwirijwe n’umwuka wera yahwituraga abefeso, natwe muri iyi minsi igoye; twambare intwaro zose z’Imana.

Imana ibahe umugisha