Kuko ubutumwa bwiza butankoza isoni!

Gukorera umwami wacu Yesu Kristu biha ubuzima ubusobanuro,kuko adahari nta kindi uretse kutanyurwa, ubusa, kuzongwa, kubohwa, hamwe n’urupfu.

Kumukunda ndetse no kuba ari we gusa ukunda ni impamvu y’ubuzima!Byaba byiza kutaba umuntu yaravutse aho kugira ngo abeho adafite Yesu. Abakristu nitwe twikoreye ubunini bw’urukundo rwa Yesu mu mitima yacu, umwami wacu mwiza kandi uhebuje, kandi tugomba kubwamamaza kugeza ku mpera y’isi,tukabyamamaza ku mugaragaro, tukabwira isi uwahozeho, ariho kandi agire aze!
Abanga Kristo

Ariko isi kuba ifite umukiza w’imitima, ukunditse kandi ukunda ubugingo bw’abantu, iramwanga, yaba igihe yari muri yo, ndetse no kugeza nubu.

Hari abantu banga Kristo, ndetse bakanipfuza ko yakwibagirana mu mitwe y’abantu, ntihabe hasigara n’urwibutso rwe mu bantu. Mu bihe bishize byo kwizihiza Noheli, iyi ntambara yaragaragaye cyane bitewe n’agatsiko k’abantu batemera ko Imana ibaho bigaragambije muri Times Square, muri New York. Aba bafashe icapa cyiza kinini kiriho igishushanyo cya Yesu ari ku musaraba, cyanditseho ngo : “Mukomeze kwizihirwa! Muvaneho idini!”

Umwe muri abo bahakana Imana yaravuze ngo: “Icyiza kiri muri ibi bihe, ni umuryango, inshuti, urukundo, bidafite aho bihuriye n’Imana zo mu gihe cyashize. Mu byukuri,ibi bihe byaba byiza cyane hatarimo kuremererwa n’idini ituma abantu bishinja bakaniciraho urubanza.Vanaho iby’idini hanyuma wigirire akaruhuko keza.”

Iyi ni imwe mu nzira zikoreshwa kuyobya abantu ndetse no kuvanaho amateka avuga ku Mwami wacu Yesu Kristu. Kugeza mu gihe cyashize,ingengabihe zaba gregorien naba Julian yabaga yanditseho BC (Before Christ), ni ukuvuga mbere yuku Kristo aza, cyangwa AD (Anno Domina), biri mu kiratini bigasobanura ngo mu mwaka w’Umwami Yesu.were split historically by BC (Before Christ) and AD (Anno Domina, Latin for “in the year of our Lord”).

Muriki gihe, ibihugu byinshi bihitamo kutagaragaza ijambo Kristo ku ngengabihe byazo, bigahitamo gukoresha BCE (Before the Common Era) cyangwa CE (Common Era).Uyu musi, iyi mvugo yemewe mu burezino mu ndimi. Birashoboka ko mu madini menshi yo mw’isi harimo gutuma izina rya Yesu ryibagirana, harimo gushirwa imbere ibindi bitekerezo bitarimo Kristo. Igitekerezo cyo gusenga Imana nyinshi kiremewe kuruta gusenga Imana Rurema wohereje umwana wayo ikunda ngo apfire ibyaha by’abantu, Umukiza wivugiye we ubwe ati: Ni jye nzira, ukuri n’ubugingo: Nta wugera kwa Data Atari jye umujyanye” (Yohani 14:6).

Rero ntabwo tugomba gutangazwa nuko Kristu,’’ uwasizwe, Messiya, umwana w’Imana, umuhuza umwe w’Imana n’abantu” (1 Timoteyo 2:5-6), yanzwe igihe yabaga mw’isi.Yanzwe na Leta ndetse n’idini ari naryo ryamwishe rivuga ko yiyita Imana.

Ni nako abamukurikiye banzwe n’abatizera.Yesu ubwe yaravuze ngo:” Isi nibanga, mumenye ko arirye yanze mbere yo kubanga (Yohani 15:18). Uko kwanga Kristo ndetse n’abakristu birakomeje n’uyu musi.
Abanzi ba Kristo tubasanga no mu rusengero
Ikibabaje, nubu ngubu usanga abanga Kristo no mu rusengero, batakaje urukundo bakundaga Kristo!

Itorero rya Efeso, “kubera ko waretse urukundo rwawe rwa mbere” (Ibyahishuwe 2:4), ryabwiwe kwihana. Hanyuma itorero ry’I Lawodikiya, “kubera ko ritari rishyushe cyangwa ngo rikonje,” Imana yaribwiye ngo, “Nzakuruka” (Ibyahishuwe 3:16).

Byafashe indi ntera, ku buryo hari inyigisho nyinshi mu matorero yo muriki gihe ahakana Yesu n’ibyo yigishije. Bamwe babyita’’Ubuntu butangaje’’bakavuga ko ibyo Yesu yavuze byose byari musi y’amategeko, ko kubwiyo mpamvu bitatureba, twe tugomba gukurikira ihishurirwa ry’intumwa Pawulo kuruta gukurikira inyigisho za Yesu.
Ku birenze ibyo, abo bantu bigisha kudaha agaciro isezerano rya kera, amategeko ya Mose, ndetse n’ijambo rya Yesu, bakavuga ko bo bakurikiza inyigisho za Pawulo.Abenshi mu bigisha ‘’ubuntu butangaje’’bavuga ko nta mpamvu yo kwihana, kwatura ibyaha, kwiyiriza ubusa, cyangwa gushaka Imana, kubera ko ituye n’ubundi muri twe.

Baravuga ngo iyo ukoze icyaha, icyo uba ugomba gukora ni gutekereza ko ‘’byose byarangiye’’.Urebye neza, urasanga ishingiro ry’izi nyigisho ari gushaka kugabanya kuvugwa kwa Yesu muri Bibiliya, mu mateka, cyane cyane mu bakristo b’iki gihe. Mbega uburiganya bw’iyi si ya none! Intumwa Pawulo yaranditse ahugura abantu guhuza imitima n’inama. “Ubu benshi baravuga ngo,jye ndi uwa Pawulo, undi ngo nduwa Apolo, undi ngo ni uwa Kefa; undi ngo ni uwa Kristu.Hari ubwo Kristo agabanijemo? Pawulo hari ubwo yabapfiriye? Cyangwa hari uwo muri mwe wabatijwe mw’izina rya Pawulo?” (1 Abakorinto 1:12-13).

Pawulo ntabwo yigisha atya ngo: Tubwiriza Kristo wabambwe, ku Bayuda ni ikigusha, ku Bagiriki akaba ubupfu; ariko ku bahamagawe b’Ababayuda n’Abagiriki ni Kristo, ni we mbaraga z’Imana, kandi ni ubwenge bwayo.” (1 Abakorinto 1:23-24)?

Yaranditse kandi ngo, “Kuko nagambiririye kutagira ikindi mbamenyesha, keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wabambwe.” (1 Abakorinto 2:2)

None hari abavuga ngo bagomba gukurikira ihishurirwa rya Pawulo bakareka inyigisho za Kristo. Nta busobanuro bifite!
Gucecekesha Kristo n’abamukurikiye
Ibi bikomejwe gusabwa n’isi ndetse na bamwe mu matorero: Ni mumucecekeshe!

Hamwe n’ibi byose, turakomeza tukareba Imana, ubundi tukavuga duti: ‘’Kuko ubutumwa bwiza butankoza isoni, kuko ari imbaraga z’Imana zizanira abizera agakiza, baba abayuda cyangwa abagiriki”.(Abaroma 1:16).

Yesu ni we mutima w’ubutumwa bwiza. Dushobora kumusanga muri buri gitabo ca bibiliya.Amaraso ya Yesu avugwa mw’ijambo ry’Imana, kuva mw’itangiriro ukageza mw’iherezo. Umwe mu biga bibiliya yaravuze ngo, “nukata igitabo kimwe cya bibiliya kirasiga ibijojoba by’amaraso ya Yesu’’.Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ntabwo bugomba gucecekeshwa yaba n’isi cyangwa itorero,’’

Nta soni dufite!Mama ajya kumbyara yarasenze aravuga ngo: “Mana, mfite icyipfuzo kimwe gusa. Numpa umwana w’umuhungu, ndamugusubiza abe uwawe.”Umusi umwe ari kuwa gatatu, taliki 3 Ukuboza 1953 isengesho rye rirasubizwa.

Ninde warigutekereza ko uwo muhungu byari kuzarangira avuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristu kw’isi yose? Ni kenshi nabwiye Umwami Yesu ko nduwe kandi nzahora nduwe. Niyemeje wese guhora mukunda, mukorera, no kumwiha wese, ikiguzi byansaba icyo ari cyo cyose.

Ibyo namubwiye twiherereye ndabibabwira: “Kugeza no ku rupfu!” Mu buzima nta kindi uretse Yesu, umwami wanjye mwiza!
Nariyemeje cyane kubwira isi izina rye ku buryo ntazigera nduhuka mu gihe ntaruzuza icyo nahamagariwe, kandi uyu musi ndabasaba nka bene Data ngo dufatanye twamamaze iryo zina ryiza kugera ku mpera y’isi. Nzi ko mumukunda byimazeyo nkuko nanjye mukunda,kandi nzi ko mwiyemeje kubwe kugeza iteka ryose, niyo mpamvu mbasaba kutemerera ubutumwa bwiza guceceka! Mumfashe tugende, tugende, tubwire isi ibya Yesu, Yesu, Yesu!

Ubu ndi mu myaka 60, ariko ndasenga ngo ngire n’indi 15 cyangwa 20 kugira ngo nkomeze mvuge izina rye mu buryo bwagutse no mu mbaraga z’umuriro. Natangiye kuvuga ubutumwa bwiza muri 1974-ubu maze imyaka 38 mu murimo w’Imana.Ariko icyipfuzo cyanje gikomeye nuko narangiza mu mbaraga nyinshi kuruta igihe natangiriye.Buri cyose mu buzima bwanjye ni kwinginga mvuga ngo:’’Yesu mwiza, mfasha ngukorere kugeza kw’iherezo.’’

Ico nsaba Yesu mu kubaho kwanjye niki: “ Nipfuza kugukorera ngandutse cyane, ndi umwizerwa kandi mfite umutima ugukunda cyane.’’

Aya magambo ndiho nandika hamwe nayo mvuga yose afite ubusobanuro. Mbega amahirwe yo kuba umwe mubahamwe bahorwa Kristo kuri wa musi!Ndibuka igihe inshuti yanjye yitwa Ralph Wilkerson ampa igitabo cyanditswe na Kathryn Kuhlman avuga uburyo abakristo bambere bababajwe. Naragifunguye nsoma aho yanditse avuga ati: Mana ngirira Ubuntu nzabe umwe muri bo.’’Narebye Ralph bituma mvuga ngo, “Ubu nzi impamvu Imana yamukoresheje. Yari yiteguye gupfa kubw’Umucunguzi we!”

Benedata, ndababwira n’umutima wanjye wose nti, “Nanjye nuko meze.”Buri mugozi w’ubuzima bwanjye urabyemera, buri mutsi mu mubiri wanjye wipfuza kumara buri segonda y’ubuzima bwanjye nkorera Yesu wacu mwiza.

Mumfashe dutware ubutumwa bwiza mu mahanga yose!
Uyu musi nsimbasaba kunsengera gusa, ahubwo mbasaba no kumfasha kugera ku mahanga, ‘’dufite ubwo butumwa bw’iteka ryose, tububwire abari mw’isi, bo mu moko yose, mu ndimi zose, mu mahanga yose.’’(Ibyahishuwe 14:6). Mumfashe dutware imbaraga zikiza kur’abo bakeneye gukira.Mumfashe nkomezanye imbaraga kubwiriza kuri television no kongereza iyerekwa mu gukwiza ubutumwa kw’isi.
Twahamagariwe gutwara ubwo butumwaku mahanga yose!

Ijuru ryose ribyitaho iyo dufashe akanya tukabwira umuntu ko Yesu akiza. “Yesu arakiza! Yesu arakiza! Yesu arakiza!”
Aka n’akanya kadasanzwe, kandi ntabwo dushobora ndetse nta nubwo tugomba gutakaza igihe.Ni mureke tubikore ubu, hakiri igihe.
Ni ngombwa cyane kubikora!

Ndategereje igisubizo cyawe.Icyo watanga uko kiri kose, ubikorane kwizera kwinshi.Cyohereze uyu musi.Ngwino dufatanye muri uyu murimo mugari.Ndategereje nshishikaye kwakira imbuto yawe uvanye mu mutima ukunze kubw’ubutumwa bwiza. Kandi nzi ko Imana izaguhemba byinshi.

Mwibuke ibyo Data yadusezeranije ngo:” Iha umubibyi n’imbuto zo kumugaburira niyo izabaha, ibongerere imbuto zanyu zo kubiba kandi igwize imbuto zo gukiranuka kwanyu.(2 Abakorinto 9:10).
Kuko nizera ko uyu mwaka uzaba umwaka ukomeye tutigeze kumenya. Mu byukuri, ‘’ibyo ugutwi kutigeze kumva nibyo ijisho ritigeze kubona nibyo Yesu agiye gukora muri uyu mwaka wa 2013!”
Biba imbuto yawe uyu musi ufite umutima uboneye kandi witeze ibikomeye,ko Imana izatuma 2013 ukubera umwaka wo kubona ibidasanzwe-umwaka wo kubona byinshi n’instinzi ituruka mw’ijuru.
Reka tubikore kubw’Izina rye: Yesu Kristo! Nkuko indirimbo nziza ibivuga:

Izina rya Yesu riraryoshe,
Nkunda kumva iyo njyana;
Ituma umunezero wanjye wuzura,
Izina rya Yesu rihebuje.

Yesu, ooh mbega ukuntu ari izina riryoshe!
Yesu! Utarya uhinduka;
Yesu! Reka abera bose bamamaze
Ishimwe rye iteka ryose.

Reka tubwire isi ko Umwami wacu uhebuje, Yesu, ari we wenyine byiringiro by’iyi si, kandi ko, binyuze mu guhamya kwacu, tutazemera ko iryo zina ricecekeshwa.

Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristu ntabwo bugomba gucecekeshwa! Ndabasaba guhagararana nanjye mudafite isoni ubwo muba mubiba imbuto z’impano zanyu, mumfashe twamamaze ko Yesu akiza, Yesu arakiza, Yesu arakiza.Biba imbuto yawe wizeye hanyuma urebe Imana “Igukingurira amarembo y’ijuru, hanyuma iguhe umugisha utazabona aho ukwiza.” (Malaki 3:10). Kandi ndasenga ngo kazoza kawe kabe ako kurabagirana, k’ubuzima bwiza, hamwe n’ubwiza bwinshi biruta kahise kawe!

Imana ibahe umugisha uyu mwaka no mu gihe kiri imbere, kuko tuzi ko’’ Atari kubw’imbaraga, cyangwa ubushobozi, ariko ni kubw’Umwuka wanjye Wera, niko Uwiteka avuga.’’(Zakariya 4:6)
‘’Kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristu,
Kwigisha ijambo ry’Imana ridahinduka,
No gutegereza ububasha n’ibitangaza biri
Mu mbaraga z’Umwuka wera.’’

Benny Hinn