Kuki ibyaha by’abantu bamwe bigaragara hakiri kare?

Ibyaha by’abantu bamwe bigaragara hakiri kare, bikabakururira mu rubanza,… 1Timoteyo 5:24

Iyo usomye iri jambo uhita ubona ko byanze bikunze nubwo Imana ikunda abantu bose ikabafata kimwe, ariko bigaragara ko iyo umuntu akijijwe, akaba yaramaze kumurikirwa n’umucyo w’ijambo y’Imana, Imana imufata bitandukanye n’abandi bantu basanzwe.

Pawulo ahugura Timoteyo mbere yo kumusigira umurimo yamuhaye impanuro nyinshi zitandukanye kugira ngo agere k’urugero rwiza kandi rukwiye. Aho twasomye yamubwiye ko hari abantu ibyaha byabo bigaragara mbere y’iby’abandi.

Ubundi wakwibaza impamvu bamwe bakora ibyaha bigatinda kugira ingaruka, hakaba abandi bakora ibyo twakwita bito gusa bigahita bibakururira mu rubanza ako kanya.

Abantu bakunda kuvuga ko iyo umuntu atinze mu mwijima igihe kigera akabona habona. Ikindi iyo umwenda wera cyane ugashyiraho akantu gato k’umukara kukabona biroroha.

Bitandukanye cyane n’ibara ry’umukara ntirihita rigaragaza ko ryanduye kubera ko n’ubundi risa n’ibyanduza. Niyo mpamvu umuntu nawe ukijijwe iyo akoze nabi bigaragara vuba. Uzasanga abantu bakunda kubwira abakristo bati ‘’nawe urabikora?’’
Icyo baba bashaka kukumvisha ni ukukubwira ko hari ibintu bitababereye nk’abakristo, noneho babikora bigatungura abakugiriraga ikizere.

Iyo wiyemeje kuba umucyo, ibyo ukoze byose biragaragara, Niyo mpamvu ugomba kwitwararika kugira ngo umucyo ukurimo udahinduka umwijima. Imana ikubashishe mu izina rya Yesu, Amen.