Kuki Bibiliya Ntagatifu na Bibiliya Yera Bitanganya Umubare w’Ibitabo, Kandi Byose ari iby’ Abakristo?

Mu gihe Abitwa Abakristo bose bahamya ko ukwemera kwabo cyangwa imyizerere bishingiye kuri Yesu Kristo, abantu benshi usanga bibaza impamvu Bibiliya Ntagatifu ( ikoreshwa cyane n’abayoboke b’idini Gatolika ) ndetse na Bibiliya Yera ( ikoreshwa cyane n’abayoboke b’abamadini y’Abaporotesitani ) bitanganya umubare w’ibitabo. Reka nibutse Abasomyi ko n’abayoboke b’idini ya Orutodogisi nabo bafite Bibiliya idahuje umubare w’ibitabo n’izi zindi zavuzwe haruguru.

Bibiliya bituruka ku ijambo ry’Ikigiriki riri mu bwinshi “biblia” bisonura “ ibitabo” . Yesu Kristo n’intumwa ze ntabwo bigize bakoresha iri jambo. Nubwo iri jambo ryari risanzwe rihari, ryaba ryarakoreshejwe mu binyejana byakurikiyeho baganisha ku byanditswe Byera.

Bibiliya igizwe n’imigabane ibiri ( Isezerano rya Kera n’Irishya) , yanditswe mu ndimi eshatu: Igiheburayo ( hafi Isezerano rya Kera ryose), Icyaramayi ( ibice bike by’isezerano rya Kera, )ndetse n’Ikigiriki (Isezerano Rishya). Yanditswe n’abantu 40 cyangwa basaga ho gato, bose bari abagabo, bose bari Abisirayeli uretse Luka wari Umugiriki. Aba banditsi bari bafite amateka atandukanye, bamwe bari Abami (Dawidi, Salomo), Abarobyi ( Petero , Yohani), Umuganga (Luka)… Gusa Petero ahamya ko batandikaga ku bwabo , ahubwo babaga bayobowe n’Umwuka w’Imana ( 2 Petero 1:20-21).

Yanditswe mu gihe cy’imyaka isaga 1500 ( mbere cyane y’ibitbo nka Korowani ndetse n’ibikoreshwa mu idini y’Abahindu). Abantu batangiye bandika ku rufunzo , impu ndetse nyuma yandikwa ku mpapuro, akaba ri nacyo gitabo cyasohotse bwa mbere mu icapiro (Impremerie/Printing press).

Mu bihe bitandukanye hagiye handikwa ibitabo byinshi bimwe ntibyashyizwe ku rutonde rw’ibitabo byemerwa nk’ibyahumetswe n’Imana, dukurikije uburyo ibi bitabo byagiye byemezwa twavuga ko hari amatsinda atatu manini:

1. TaNaK (Bibiliya y’Abaheburayo)
2. Seputanti ( iri mu rurimi rw’Ikigiriki)
3. Bibiliya z’Abakristo ( Abagatolika, Aborotodogisi n’Abaporotesitani)
TaNaK

Uvanyemo inyajwi zongewemo kugira ngo bivugike neza, hasigara inyuguti 3 (T, N,K) ,buri yose itangira izina rya kimwe mu bice bitatu bigize icyo twakwita Bibiliya y’Abaheburayo Torah( Ibitabo by’Amategeko), Nebiim cyangwa Neviim ( Abahanuzi) na Kebiim/ Ketuviim ( Ibyanditswe)

Iyi Bibiliya y’Abaheburayo twavuga ko ihwanye n’iSezerano Rya Kera muri Bibiliya Yera, usibye ko bitewe n’uburyo baganyaga ibitabo bitangana ( Tanak igizwe n’ibitabo 24 mu gihe Bibiliya Yera igizwe n’ibitabo 39).
Ibice bitatu:

1. Ibitabo by’Amategeko (Torah/Pentateuch): ibitabo 5 ( Itangiriro, Kuva, Abalewi, Kubara no-Gutegeka kwa Kabiri)
2. Abahanuzi : a) Abahanuzi babanza ( Anterior Prophets): Yosuwa, Abacamanza, Samwe ( igitabo Kimwe ), Abami ( igitabo kimwe , ntabwo cyari kigabanyijemo kabiri).
b) Abahanuzi basoza ( Posterior Prophets): Yesaya ,Yeremiya, Ezekiyeli, n’abahanuzi bato ( kuva kuri Hoseya ukageza kuri Malaki, bose uko ari 12 bababumbiraga mu gitabo kimwe)

3. Ibyanditswe: Zaburi, Imigani, Yobu, Esiteri, Ingoma ( igitabo 1 aho kuba 2), Ezira-Nehemiya (bifatanye), Indirimbo, Amaganya, Rusi.
Hari abavuga ko byari 22 ( Yeremiya-Amaganya (igitabo kimwe), Abacamanza-Rusi (igitabo kimwe), gusa benshi bahuriza kuri 24.
Seputanti

Ahagana mu kinyejana cya Kane mbere y’ivuka ryaYesu Kristo, Alegizanderi Mukuru yigaruriye ibihugu byinshi , ari nako agenda akwirakwiza ururimi n’umuco w’Abagiriki , nibyo byiswe ‘Hellenism”. Bityo Uririmi rw’Ikigiriki nirwo rwakoreshwaga mu buryo mpuzamahanga ndetse kuruta uko ubu Icyongereza gikoreshwa.

Bivugwa ko Putolemi wa Kabiri ( umwami wa Misiri) ahagana mu wa 250 mbere y’ivuka rya Yesu , yifuje ko Ibyanditswe Byera Bya Giheburayo byavanwa mu Giheburayo bigashyirwa no mu rurimi rw’Ikigiriki, ndetse hagakorwa kopi ishyirwa mu isomero rinini ryari mu mugi wa Alegizandiriya. Maze ngo atumaho I Yerusalemu Bamwoherereza abagabo 72 ( 6 muri buri muryango wa Isirayeli), aba rero nabo baka barakoresheje igihe cyenda kungana n’umubare wabo maze bahindura icyo twita Isezerano rya kera barishyira mu Kigiriki. Iyi bibliya niyo yiswe Seputante ( bisobanura 70 , umubare wenda kungana n’uwabayisemuye).
Impinduka zakozwe:

1. Ururimi: kuvanwa mu Giheburayo igashyirwa mu Kigiriki
2. (Bibilya Y’Abaheburayo) yari igizwe n’ibice bitatu ( Amategeko, Abahanuzi n’Ibyanditswe), muri Seputanti ho hashyizwemo ibice bine : Ibitabo by’Amategeko, Ibitabo by’Amateka, Ibitabo by’ubusizi n’ibyabahanuzi)

3. Ibitabo bimwe byagabanijwemo Kabiri , urugero muri Bibiliya y’Abaheburayo ,igitabo cya Samweri( Umubumbe umwe), Abami ( igitabo 1), Ingoma
4. Ibitabo bimwe byahinduriwe amazina bitewe n’ingingo zigenda zibandwaho. Muri Bibilya Y’Abaheburayo, ibitabo 5 bibanza bifite amazina agendana n’amagambo atangira ibyo bitabo. Urugero: kuva ( cyangwa Iyimukamisiri) muri Giheburayo cyitwaga “ Aya ni yo mazina” ( soma Kuva 1:1), Igitabo cy’Abalewi kiswe gutyo muri Seputanti kuko ibirimo ahanini biganisha ku kuvuga ku mirimo y’Abalewi, nyamara mu Bibilya y’Abaheburayo kitwaga “ Ahamagara” ( soma Abalewi 1:1), igitabo cya Kane kiswe “Kubara” biturutse mu gice cya 2 n’icya 28 hagaragara ibarurwa ry’Abirayeli , mu Giheburayo kitwaga “ mu Butayu” ( soma Kubara 1:1), Igitabo cya gatanu muri Seputanti bakise “ Gutegeka kwa Kabiri cyangwa Ivugururamategeko” kuko kiviga uburyo Mose yibutsaga urubyiruko rw’Abisirayeli rwari rwaravukiye mu butayu amateka n’amategeko Y’Uwiteka, mu Giheburayo kitwaga “ Aya niyo magambo” ( Guteg. 1:1).

5. Hongewemo ibitabo byari byaranditswe mu rurimi rw’Ikigiriki n’Abanditsi b’Ababayahudi. Ibi bikaba bitarabaga muri byanditswe Byera by’Abaheburayo nyamara bikaba byarakoreshwaga cyane n’Absirayeli babaga mu mahanga aho bavugaga Urugiriki. Bityo hongewemo ibindi bitabo

Seputanti yari igizwe n’Ibitabo 54, ubwo hemezwaga Bibiliya za Gikristo zigizwe n’Iserano rishya n’irya Kera, Abayobozi b’idini Gatolika n’iy’Aborotodogisi bahisemo kongera bimwe mu bitabo byo muri Seputanti bitaba muri Bibilya y’Abaheburayo Mu isezerano rya Kera, n’Abayobozi b’amavugurura ya Giporotesitanti Nka Maritini Luteri bahitamo gukoresha gusa ibitabo byo muri Bibiliya y’Igiheburayo ariko baganya ibitabo nk’uko bimeze muri Seputanti. Seputanti rero ni byanditswe Byera bwa mbere byahinduwe bivanwa mu Giheburayo.

Ubutaha tuzagerageza kureba impamvu Bibiliya z’Abakristozifite umubare w’ibitabo utandukanye : Bibiliya Ntagatifu igizwe n’ibitabo 73, iz’Aborotodogisi zigizwe n’ibitabo kuva kuri 77 kugeza kuri 81 (ifite byinshi) naho iy’Abaporotesitanti ikagira 66.

Ange Victor UWIMANA
Email: [email protected] Phone: (+250)788552883/ (+250)725151463