Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe!

Abaheburayo 13:16, “Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo aribyo binezeza Imana.”

Imana yaduhaye isi ngo tuyibemo, iduha no gutegeka ibyaremwe byose, Imana ishimwe. Umuntu yemerewe gukora icyo ashatse, gusa Imana imaze kubona ko ashobora kugira umudendezo ukabije akaba yabasha no gukora ibintu byayibabaza, yashyizeho amategeko ishyiraho n’ibihano ku bantu bose bazica ayo mategeko. Kera umuntu yakoraga icyaha Imana ikamuhana ako kanya agapfa. Ubu siko bimeze, twahawe Kristo nk’igitambo.

Yapfuye mu mwanya wacu, azukira kugira ngo tuzicarane nawe tumaze kunesha nkuko yanesheje. Inzira yanyuzemo, itwereka ko mw’isi harimo imibabaro kandi ko tugomba kwihangana natwe tukahanyura kandi dufite ibyiringiro byo kunesha. Dufite ibyiringiro byo kuzanyura mu rupfu tukazazuka nkuko byabaye ku mwami wacu. Humura ngwino dukomeze tugende.

Dufite rero ibiduhugije byinshi, buri muntu aba yumva afite inshingano runaka agomba kwuzuza ibyo bikamuhuza. Ugasanga wahugiye muri ibi , na biriya. Ijambo ry’Imana ritweretse ibintu by’ingenzi tutagomba kwibagirwa iti: “ kugira neza no kugira ubuntu.”Impamvu tutagomba kubyibagirwa ngo n’uko aribyo bitambo binezeza Imana. Ushobora kuba ujya wibaza icyo wakorera Imana kugira ngo uyishimire ibyo yagukoreye, dore nta bindi, gira neza kandi ugire ubuntu Imana izakira neza igitambo cyawe.

Imirimo yawe ya buri munsi ishobora kukwibagiza icy’ingenzi. Reba niba hari umukene uheruka gufasha, reba niba hari umuntu uheruka kugirira neza. Aho utuye se nta bakene bahari? Mbese ako gace utuyemo nta bantu bashobora kuba barara ubusa? Birashoboka ko bahari, gerageza byibuze mu kwezi ugire umuntu umwe uha ifunguro nubwo ryaba rimwe.

Ushobora kumuha umwenda ariko atari ka kandi kashaje, icyo si igitambo; muhe muri ya yindi ukunda rwose.Aburahamu yakiriye abamarayika ababagira ikimasa cyiza kiruta ibindi. Niwumva ugiye gutanga ibyasagutse uzabyihorere icyo si igitambo.

Cyangwa uzabitange gusa ariko atari muri urwo rwego rw’ibitambo bishimisha Imana. Kora ugifite uburyo, kandi Imana iguhe uwo mutima wo kugira neza no kugira ubuntu kugira ngo ugaragare mu banezeza Imana.

Ibyakozwe n’intumwa 9:36-43, uhasomye urahasanga umugore witwaga Tabita yarazi iryo banga ryo kugira ubuntu.Abafakazi yagiriye neza nibo batumye azuka kandi yari yapfuye. Imana ibahe umugisha.