Kugira intumbero

1Abakorinto 9:2 “ Nuko nanjye ndiruka ariko si nk’utazi aho ajya, nkubitana ibipfunsi ariko si nk’uhusha.”

Yesu ashimwe, nejejwe no gusangira namwe ijambo ry’Imana rigira riti” Kugira Intumbero.”

Mbere y’uko twinjira muri iri jambo hari ibibazo twakwibaza: Mbese wazanywe n’iki mu rusengero? mu itorero runaka? Mbese intego yakuzanye urayikomeje? Mbese kuki unaniwe utaragera ku ntego?

Ndagira ngo tuganira kuri aya magambo wibuke umwete n’umuhati wagiraga wo gukizwa, kwirinda ndetse no gukiranuka ku gito n’ikinini. Pawulo yavuze aya magambo yerekanako afite umuhati kandi ko afite aho yaturutse ndetse naho agana. Mwenedata nari umugabo ntabwo ihabwa intebe. Uyu munsi uracyakomeje urugendo? Muri uru rugendo duhura na byinshi biducogoza ariko ongera wibuke ko aho ujya utarahagera. Ongera wiyungemo imbaraga. Ibuka ko mu marushanwa hahembwa uwatsinze kurusha abandi, uwananiriwe n’uwacitse intege ntacyo atahana.

Mu kwiruka harimo ingorane, ushobora gusitara ndetse ukanahura n’imisozi ya biruhanya, ariko ntabwo ibyo bihagarika urugendo kuko intego yaguhagurukije utarayishyikaho. Gukubitana ibipfunsi nabyo byerekana ko harimo intambara nyinshi duhura nazo, ariko tugomba kuzirwana nk’abatsinzi.

Benedata umuhati wacu ntabwo ari uw’ubusa ku Mwami. Niyo mpamvu tugomba gutumbira Imana kuko ariyo banze ryo kwizera, kandi tukamenya amategeko y’amarushamwa turimo; muri yo harimo:

1. Kwihana: Abah.12:1 “ Nuko natwe ubwo tugoswe n’igicucu cy’abahamya bangana batyo, twiyambure ibituremerera n’icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye”. Muri uru rugendo bidusaba kwiyambura ibituremerera kugira ngo tugere kuntego yacu.

2. Kwizera: abah.11:1” Kwizera ni Ukumenya rwose ibyiringirwa…..” Kwizera kudufasha gukomeza gukomera ku ntego yacu. Kuko dufite ibyo twiringizwa n’Iyaduhamagaye.

3. Kwihangana: Yakobo 5:8 “ Mube ari ko namwe mwihangana, mwikomeze imitima kuko kuza k’Umwami Yesu kubegereye”. Abantu bamwe babona urugendo rubaye rurerure ariko dusabwa kwihangana kuko iherezo ritwegereye. Kwihangana ni imbuto nziza iranga umuntu uri mu marushanwa.

4. Kunesha: Ibyah.2:7” Unesha nzamuha kurya ku mbuto z’igiti cy’ubugingo kiri muri Paradizo y’Imana. Kunesha nabyo turabikeneye mu rugendo.

5. Gukiranuka: Ibyah.2:10 “….Ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry’Ubugingo”.

Ibi birango ko ari bitanu, ndetse n’ibindi wakongeraho umukristo wese arabikeneye kugira ngo agere ku ntego ye yo gukizwa neza. Imana ibahe Umugisha. ’

Ev Ndagijimana Donath