Kugaburirwa n’Imana n’ ibyawe uyu munsi!

Uhereye mw’isezerano rya kere no mw’isezerano rishya , Imana idutegeka kuyiramya binyuze mugutanga. Yesu aravuga ubwe ati "Mutange namwe muzahabwa. Murugero rwiza, rutsindagiye, rucugushije ,rusesekara .Kuko urugero mugereramo ari rwo muzagererwamo namwe" (Luka 6:38)

Aratwihanangiriza ati: " Ntimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n’ingese ziburya, kandi abajura bacukura bakabwiba. Ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n’ ingese zitaburya, n’abajura ntibacukure ngo babwibe,Kuko aho ubutunzi bwawe buri ari ho n’umutima wawe uzaba" (Matayo 6:19-21)

IGIPIMO CY’IMBUTO YAWE

Intumwa Pawulo ibitubwira neza ko umuntu asarura ibingana nigipimo yapimiyemo atanga.

Ariko ndavuga ibi ngo "Ubiba nke azasarura bike, naho ubiba nyinshi azasarura byinshi." Umuntu wese atange nk’uko abigambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose, mufite ibibahagije muri byose. (2Abakorinto 9:6-8)

Dusarura ibingana nibyo twabibye. Nubiba igipfusi cy’ibigori cyangwa igipfusi cy’ingano, uzasarura ibingana nibyo wabibye, Na none rero iyo ubibye byishi usarura byishi.

Umusaruro wawe uzangana ni gipimo cy’ imbuto wabibye mu gihe cy’ibiba.

Pawulo akomeza abitubwira ati, " Umuntu wese utange atinuba kandi adahatwa" , nidutanga nkuko Imana ibishaka, ntakabuza Imana izaduha gusarura byishi.

Nukuri kandi nihame ritahinduka ko nta gihombo uzagira nuha Imana.

Mpereye kurugero twabonye rw’uko umuntu asarura ibingana nibyo yabibye, kumurongo wanyuma wa Luka6:38 "Urugero rwiza rutsindagiye, rucugushije,rusesekaye ni rwo muzagererwamo,kuko urugero mugeramo ari rwo muzagererwamo namwe"

Muri iki cyanditswe twakomeje kubonamo ijambo urugero risubiramo keshi, hano Yesu atinda kurugero , ibi bishatse kutwigisha ko muri buri kintu dukora urugero tugikoreraho ningombwa kuko nirwo rugero natwe tuzagererwamo. Nutanga byishi uzahabwa byishi, nubiba byishi uzasarura byishi , Imana izaguteza imbere iguhe ni migisha myishi.

KUBIBA UNEZEREWE.

Nyuma yaho Pawulo amaze kwibutsa itorero ry’i Korinto ibyerekeye ku gusarura mu buryo bwo mu Mwuka, yanababwiye ko Imana yishimira umutima utanga unezerewe (2 Abakorinto 9)

Ikibabaje nuko muriki gihe abantu basigaye batanga basa nkaho babihatirwa cyangwa babitegetswe. Siko ijambo ry’Imana ritwigisha.

Bibiriya itwigisha yuko Imana idusubiza iyo dutanze biturutse mu mitima inezerewe.

Imana idukomeza mu magambo yayo itubwiri iti ’Ni mungeragereshe kimwe mu icumi n’amaturo , mu tangana imitima inezerewe murebe ko ntazabagomororera imigisha dusanga muri Malaki 3:10 . Imana irashaka ko dutanga biturutse mu mitima yacu atari mubitekerezo byacu. Nuha Imana n’umutima unezerewe, cyangwase nubiba imboto nkuko ijambo ry’Imana ribitubwira, amasezerano y’Imana, Imigisha n’ ugutera imbere bituruka ku Imana bizaba ibyawe.

KUGABURIRWA BY’UZUYE BY’UBUMANA KANDI BIHORAHO

Ntacyo tugomba kwibaza kuko nubiba ubikunze, uzasarura ibigwiriye.

Mu byukuri, Imana isezeranya ko izaguha ibiguhagije rwose, “Kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose kugira ngo muruseho gukora ibyiza byose , mufite ibibahagije muri byose ” (2Abakorinto9:8)

Ite kw’ijambo byose.

“Mufite ibibahagije muri byose! Ijambo ibibahagije ni jambo ryi Kigiriki risobanura kugaburirwa kuzuye mu byifuzo byawe byose.

Bitekerezeho ! Imana irifuza kukugaburira ibihagije ibyifuzo mu buzima bwawe.

Intumwa Pawulo, muri iki cyanditswe ntabwo yavugaga umugisha wo mu Mwuka gusa ahubwo no mubifatika , umugisha wa mafaranga. Iyo uhaye Imana , Igusezeranya kugusesekazaho imigisha kuburyo ntacyo uzakena.

Iryo n’isezerano mu buzima bwawe ryo kuhazwa muburyo bw’ubumana! Iryo nisezerano ryo gutemberwa n’umugisha w’Imana bihoraho kuburyo utazigera ugira icyo ukena iteka.

Uyu munsi , sinitaye kubukene bwamafaranga waba ufite cyangwa uhura nabwo , Umugisha Imana igusezeranya nimwishi kandi uruzuye.

We kwemerera umwanzi satani ko agutera ubwoba no kukuzuzamo guhangayika no gushidikanya, ahubwo komeza kubiba imbuto yawe. Komeza kwiringira Imana no gutegereza ko Imana yuzuza amasezerano yayo.

Biba imbuto yawe , utangire kugenda wiringiye kugaburirwa kuzuye kuva ku Imana!

Kuko tuzi ko ‘si ku bw’amaboko kandi si ku bw’imbaraga ahubwo ni ku bw’umwuka wanjye; ni ko Uwiteka nyiringabo avuga.’ ( Zakariya 4:6B)

Kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo,

Kwigisha ijambo ry’Imana ridahinduka kandi twizeye imbaraga zihambaye zibitangaza z’Umwuka Wera.