Kubarana n’Imana Rev Aimable Nkuranga

Matayo 18:23 Ni cyo gituma ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n’umwami washatse kubarana n’abagaragu be umubare w’ibyo yababikije.

Matayo 25:19 "Maze iminsi myinshi ishize, shebuja w’abo bagaragu araza, abarana na bo umubare w’ibyo yabasigiye.

Mpereye kuri iyi mirongo ibiri yo mu Butumwa Bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ndashaka kuganira nawe urimo gusoma iyi message ku ijambo rivugako tuzabarana n’Imana.

Kubarana ni ikinyarwanda cyumvikana. Bivuze gufata akanya ukicarana n’umuntu mukajya mu mibare kugirango murebe niba ibyo umwe agomba undi byuzuye neza. Muri iyi minsi hariho imvugo ivuga ngo tuzakibarana akenshi ikoreshwa umuntu ashaka kubwira undi ko bitazoroha nibahura.

Nkivuga ku kubarana, buriya iyo ukoze umushinga ukawushyiramo umuntu uguhagarariye igihe kijya kigera mukicara mukabarana. Tujya tubona mu mpera z’umwaka abayobozi bakuru bahamagara abayobozi b’ibanze bakabarana ku mihigo baba bariyemeje kugeraho. Bene icyo gihe uwabyitwayemo neza ahatambukana ishema ariko uwo basanze atari ku murongo w’ibyo yiyemeje, ahanyurana ipfunwe.

Ijambo twasomye riravuga ngo Ubwami bwo mu ijuru nabwo buzamera butyo. Bugereranywa n’umutware washatse kubarana n’abagaragu be umubare w’ibyo yabasigiye.

Aho iyo nkuru itangirira ivuga ko uwo mutware yari afite urugendo azatindamo bigatuma ibyo atunze abigabanya abagaragu be, umwe akamuha italanto 5 undi 2 naho uwa gatatu akamuha italanto 1. Ndashaka kukubwira ko ikibazo atari ubwinshi bw’ibyo utunze cg ugukomera kw’impano ufite, ahubwo ikibazo ni icyo ukoresha ibyo ufite. Rekeraho kwigereranya n’abandi ahubwo utangire ukoreshereze Imana ibyo ufite uko bingana kose. Nukiranuka muri bike uzongererwa byinshi.

Uyu mutware agarutse yabaranye n’abagaragu be asanga babiri muri bo barabyaje umusaruro ibyo yabasigiye arabashimira. Asanga uwa gatatu yatabye italanto ye, ngo kubera umwaga azi kuri shebuja. Byamuteye kugawa no kwamburwa n’icyo yari afite.

Nkisengera muri Kiliziya Gatolika hari isengesho twavugaga ririmo agace nkunda kavuga ngo ...koko naracumuye rwose, mu byo navuze, mu byo nakoze, no mu byo nirengagije gutunganya. Mu gifaransa twabyitaga les pech├ęs par action et par omission. Nashakaga kukubwira ngo niwisuzuma urebe ibyo ukora bidakwiye, ariko cyane cyane urebe ibyo udakora byari bikwiye kuko nabyo uzabibarana n’Iyaduhanze.

Aho twasomye bwa mbere ho havuga umugaragu wishyuzwaga ideni rinini cyane, abuze ubwishyu aratakamba shebuja aramubabarira, ariko asohotse afata mu ijosi undi mugaragu mugenzi we wari umurimo ideni rito ariko rimugoye kwishyura. Shebuja aho abimenyeye yicujije icyatumye amubabarira bityo amwohereza mu nzu y’imbohe.

Ndashaka kukubwira ko igihe kigiye kugera aho tuzabarana n’Imana uburyo twitwaye mu byo yaduhaye. Ubutunzi dufite ese buyigirira umumaro? Igihe cyacu n’izindi mpano dufite ese byungukira Imana? Responsabilit├ęs Imana iduha mu miryango yacu, mu kazi dukora, aho dutuye ndetse no mu murimo wayo ese tuzikora nk’abazabarana na Data wo mu ijuru? Bitekerezeho maze utunganye aho ubona hakwiye gutunganywa.

Ese imbabazi tugirirwa n’Imana natwe tuzigirira abandi? Izo nazo tuzazibarana na Data wa twese. Kuko Yesu yigisha abantu gusenga muri rya sengesho benshi tuzi rya Dawe uri mu ijuru yaravuze ngo ...utubabarire ibicumuro byacu nk’uko natwe tubabarira abaducumuyeho... Imana igufashe kubabarira nk’uko nawe ubabarirwa umunsi ku wundi kugirango utazaseba ku munsi wo kubarana na Shobuja Mukuru.

Ibyo dukora ku mugaragaro n’ibyo dukora twihereye; twaba dutunze bike cg byinshi tubyitwaremo nk’abazi ko tuzabarana n’Imana yo mu ijuru.

Mwuka Wera agufashe kukwereka aho ukwiye kunoza kugirango uzashimwe kandi winjire mu munezero wa shobuja.

Uwiteka abahe umugisha.

Pastor Aimable.