Kubana no kurisha ibyatsi nk’inyamaswa nicyo yahanishijwe akuwe ku buyobozi

N’uko ibyo byose bisohora ku mwami Nebukadinezari .Hashize amezi cumi n’abiri, Umwami yari I Babuloni arambagira mu rugo ibwami aravuga ati “Ngiyi Babuloni hakomeye niyubakiye ngo habe umurwa wanjye nturamo, mpubakishijje imbaraga z’amaboko yanjye ngo haheshe ubwami bwanjye icyubahiro”.

Aya ni amwe mu magambo y’ubwibone Umwami w’I Babuloni Nebukadinezari w’ yavuze, yigamba ko imbaraga ze arizo zigejeje Baburoni ahakomeye, ndetse ko amaboko ye ari yo amuhesha gukomera,anahamisha akanwa ke ko yiyubakiye Baburoni kugirango we n’ubwami bwe barusheho gukomera yibagirwa amaboko akomeye y’Imana yamukijije abisilayeli,nicyo cyatumye muri ako kanya atararangiza kuvuga ayo magambo hahise haza ijwi rivuye mu ijuru riti “ Yewe Mwami Nebukadinezari ni wowe ubwirwa. Ubwami bwawe ubukuweho bazakwirukana bagukure mu bantu,ubane n’inyamaswa kugeza aho uzamenyera ko Isumbabyose ariyo itegeka ubwami bw’abantu kandi ko ibwimikaho uwo ishaka ( Daniyeli 4:25-29).

Abantu benshi bakunze gukora amakosa nk’ay’uyu mugabo,nyuma yo kugirirwa neza n’Imana, bivuye munzira zitandukanye kandi zikomeye maze bakigamba ko bivuye mu maboko yabo ndetse bakanirata ko ari bantu bakomeye cyane ndetse bagatangira kubona abandi nk’abatagira ubwenge, bagatangira gusuzugura no gusuzuguza izina ry’Imana binyuze mu ngeso n’ibyaha bitari bimwe,ariko nagirango mbibutse Imana yacu ari Imana ifuha, ni Imana ikunda icyubahiro cyayo kuko ntawe bagisangiye, ni nayo mpamvu yarakajwe n’uyu Nebukadinezari akaba ari byo byamuviriyemo kwirukanwa mu bantu, kurisha nk’inka,umusatsi we ukamera nk’amoya y’ikizu ndetse inzara ze zigahinduka nk’iz’ikizu (Daniyeli 4:30 ).

Aka gasuzuguro kandi Imana yongeye kwerekana ko ikanga cyane ku ngoma y’umwami Herode, ubwo kumunsi wategetswe yambaraga umwenda w’ubugabe akicaraga imbere y’abantu yabaganirira abantu bagasakuza bati “Yemwe noneho n’ijwi ry’Imana si iry’umuntu !” uwo mwanya Malayika w’Imana agahita amukumbanya kuko adahaye Imana icyubahiro agaherako akagwa inyo umwuka ugahera ( ibyak 12:20-25).

Nshuti bagenzi dufatanyije urugendo namwe bayobozi bacu ndetse n’abashumba bacu, birakwiye ko dukorera Imana dutinya kandi tukanezerwa duhinda umushyitsi,Imana twizeye ntawe uhanye nayo ntaw’uhwanije nayo imbaraga , Yahanitse ijuru irema n’isi , niyo mugenga wa byose, nta mpamvu n’imwe yo kuyipfobya kuko icyubahiro ari icyayo none n’iteka ryose,Bamyempano namwe murabe maso kuko ruriye abandi rutabibagiwe,Satani arabarwanya kuko mwitanga cyane mukanakiza benshi ariko mumenye ko muri ibikoresho by’Uwiteka, abo barwayi bakira simwe mubakiza ni Imana ikorera muri mwe, ibitangaza byinshi bikorerwamuri mwe si imabaraga zanyu zibikora niImana, musenge ubudasiba kugirango hato mutavaho muterwa n’ubwibone mukaba akabarore.

Nawe Imana yagiriye neza mubundi buryo senga cyane kandi uteshe, urwanye Satani nawe azaguhunga,rwanira kubahisha Imana ku kintu icyo aricyo cyose nayo izakugirira neza, wigire ku mateka y’abandi uyakuremo isomo rikomeye.