Kubakwa kuri Kristo nk’amabuye mazima MUKAMANA Verdiane

KUBAKWA KURI KRISTO NK’AMABUYE MAZIMA

1abami 6:7 Mu iyubaka ry’iyo nyumba bayubakishije amabuye yatunganirijwe mu nganzo nta nyundo cyangwa intorezo cyangwa ikindi kintu cyose cy’icyuma cyumvikanye muri iryo yubaka ryayo.

1 Petero2: 5 Namwe mwubakwe nk’amabuye mazima kugira ngo mube inzu y’umwuka, n’ubwoko bw’abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by’umwuka bishimwa n’Imana ku bwa Yesu Kristo.

Umwami Salomo Imana yaramuhagurukije ngo yubakire Uwiteka Inzu nk’uko yari yarabisezeranije se Dawidi. Habayeho kwitegura uwo murimo no kwegeranya ibikoresho azakoresha ,Salomo yari afite ubwenge bwinshi yahawe n’Imana kandi no mu kuyubakira yarabukoreshije cyane kandi byatanze umusaruro, Imana iduhe ubwenge mu murimo wayo.

Kuri iri jambo dusomye Salomo, yateguye amabuye yo kubakisha ariko ayatunganiriza ahandi hantu, hitwa mu nganzo, kuyakubita n’inyundo, kuyasa n’amashoka, kuyagorara aho atameze neza bakatubwira ko yagira ngo yirinde urusaku rwazumvikanira kuri Chantier cyangwa kongera gusubira mu ibuye ryamaze kugera ku nzu. Iryamaraga gutungana, abafundi baragendaga bakarambikaho gusa nta rusaku rundi. Nta gasigane k’Abafundi n’Abayedi n’abandi bashobora gushyiraho comments zabo.

Hari intambwe ibuye ryagombaga kunyuramo mbere yuko rigera kuri iyo nyumba:
• Gutoranywa
• Gutunganwa neza: kugororwa,gucongwa…
• Kurishyira mu mwanya waryo: Aho ribereye gukoreshwa(2Tim 2,21).

Mu gutoranya Ibuye niho humvikana urusaku barimo bariconga: Tugomba kujya mu murimo w’Imana twabanje kwitunganya neza, gukizwa, kwihana no kwatura ibyaha tukamaramaza mu mutima, ibyo dusenya, dukubita , tukaba duconze neza. Ibuye risennye neza riba ryiteguye gusigwa amavuta.

Hariya Petero aravuga ngo turi abatambyi b’Ubwami, Inzu y’umwuka, tugomba gutamba dufite ubuzima mu buryo bw’Umwuka ni bwo tuba twubatse umubiri wa Kristo neza.

Kristo ni rwo rufatiro rwahawe abantu ngo twubakweho (1Pet2,4), niwe nyir’Itorero, nyir’umurimo, iyo twinjiye neza ibintu birikora. Agenda adusiga ,aduha amavuta, adukoresha iby’ubutwari nyine nk’amabuye mazima.

Salomo mu guhitamo gutunganyiriza amabuye mu nganzo ntiyashakaga ko hazagira urusaku rwumvikana mu iyubakwa ry’inzu y’Uwiteka, harimo kubaha Imana no kudashaka gusuzuguza IMANA Abanyamahanga bashobora gushungera umurimo w’Imana, iyo bumvishe za bombori bombori na koco koco zijya zumvikana iyo habonetse ibuye ridaconze neza ryidumbukije rikagera ku nzu, dore ko bene iryo no kurikosora bitoroshye, igitabo cy’umugenzi cyibavugaho ko batanyuze mu irembo rirasukirwaho(ku Musaraba) ahubwo buririye ku Nkike barimo ba Bwengebwisi, b Mwishakirandamu, ba Nyamujyiryanino, Magambo n’abandi.

Mwene icyo kibuye kirahanda,kirajombana, gitangira abinjira. Iyo batangiye kucyigorora cyarageze ku nzu, urusaku ruba rwinshi hari na byinshi byangirika biri aho hafi, ubu basigaye bahwanyirizamo bagaceceka ngo bitaba birebire , Imana idutabare.

Bene data wenda tuvuye mu marenga, uyu muhamagaro duhamagarwa n’IMANA wo kuyikorera utandukanye n’izindi engagements zindi wajyamo, ibi Imana irabifuhira cyane iyo uri muri yo nabi. Biradusaba:

Kwinjira ukijijwe neza nk’uko nabivuze haruguru:

Kuba mu mwanya wawe neza aho washyizwe kugira ngo inzu y’umwuka ikomere: Aha ni ho usanga tugomba no kwera imbuto (Gal 5,22) kandi imbuto zigumaho(Yoh 15,16), zidasharira, zitaboze,zeze neza zitari ibitontome. Nitumera gutya nabwo tuba tubaye amabuye mazima, Imana ibashoboze.

Urugero: Iyo ibuye ribi rishyizwe ku muryango, kubera kureba nabi, kuvuga nabi, gusharira abantu, guca imanza, kuvuga nabi abakozi b’imana, urucantege,kwishyira hejuru ngo barirebe,……(2Tim3,1-5).Tekereza nk’umudiakoni aramutse ameze atyo? Abazaga muri iryo Torero ntibagaruka afunga imiryango. Nanjye ndi umukozi w’Imana w’imbere ndasaba Yesu wampamagaye ngo adufashe twubakwe kuri we nk’amabuye mazima.

Hari iryo bibeshyaho bakaritoranya ubona ari ryiza, ariko ryagera ku nzu rigatangira kuvunguka, iryo baryita IMONYI. Iri ryo ntibyoroshye kuko niba riri ku gikuta nyuma warikoraho ushaka kurigorora ryo rihita rimeneka ryose rigahanukana n’igikuta cyangwa inzu yose.

Ni ukubera maso umurimo w’Imana Bayobozi,ashobora kuba ari umunyamwuka uyobora icyumba cy’amasengesho ariko akaba afite umwuka wundi mubi w’irari ry’ubusambanyi rishobora gukura rikabyara icyaha gikomeye.Hari n’ibindi byaha bikomeye bikorwa rwihishwa: UBUGAMBANYI,UBUJURA,UBWICANYI,ABAROZI,… Uyu nguyu iyo agaragaye , akamburwa inshingano igikuta cy’inzu cyirahirima, kuko bakunze kuba bafita n’ababubatseho. Icyo cyumba gishobora kuzima iyo hatabonetse ubutabazi bwihuse, yego hari igihe Imana ihita ikora intervention byihuse kubera amasezerano yayo, ariko icyo tugomba gukora buri wese ku ruhande rwe ni ukubaka ubwami bw’Imana dukijijwe neza; turi amabuye mazima.

Kugira ngo twubake umubiri wa KRISTO neza tugomba kuba INZU Z’UMWUKA, impano z’Imana zigomba no gukorera muri twe(1kor12,4-11) kuko ibi bituma hari ibigararagara mbere yuko inzu yageza aho isenyuka. Turi ku Mubiri wa Kristo ariko buri rugingo(Ibuye) rufite icyo rwagenewe gukora.

Ndabingingira muri Kristo Yesu ngo muze twubakwe kuri we nk’amabuye mazima, niwe RUFATIRO kandi ni nawe MUTWE, w’Itorero uyu twubatseho ntanyeganyezwa .Twebwe turimo aho hagati mu murimo we, mu rukundo rwe, mu mbabazi ze , mu bwiza bwe AMINA!! Ubundi se iyo tubirimo neza wagize ngo ntibyikora, umwami wacu agenda areba ibuye icyo rikennye, iryo gusiga ararisiga, iryo koza araryoza…. Tuva mu Bwiza tujya mu bundi.

Mu kurangiza ndasaba n’abataremera kubakwa kuri Kristo ngo baze kuri we, abumvaga wenda bitabareba, ni ibyacu twese. Muri we nta Muyuda, nta Mugiriki , ukomeye cyangwa uworoheje… ahubwo kristo ni byose kandi ari muri bose (colosayi 3,11).

Imana ibahe Umugisha.
MUKAMANA Verdiane