Kuba mu mwanya Imana igushakamo. Dr Ignace Habimana

Intego : Kuba mu mwanya Imana igushakamo

Nubwo hari aho Imana idushaka, ntibivuze ko ikoresha igitugu, ahubwo itwereka ibyiza by’aho idushaka tugahitamo.

Hari ibyiza byinshi byo kuba aho Imana ishaka. Zab.91 hagira hati uba mu bwihisho bw’Isumbabyose azaba mu gicucu cy’Ishoborabyose. Kubana n’Imana ntibigombye kuba impamvu y’ibyo tuyitegerejeho nko kuduha imyambaro n’ibyo kurya, kuko ababifite ataribo bagira amahoro, abiyahura sibo bakene. Matayo 6:33 Dushake ubwami bw’Imana no gukiranuka kwayo, ibindi ni inyongera.

Adamu na Eva, muri Eden bariho neza, ntacyo babuze, ntacyo bikanga. Imana yazaga kubasura buri munsi. Nta cyiza nko gusurwa n’Imana mu mpande zose z’ubuzima bwacu. Si inzira yoroshye, igana mu ijuru... ibikomeye arabyoroshya...

Kuva.34:1-7 Uwiteka abwira Mose ati"Wibarize ibisate by’amabuye bibiri bisa n’ibya mbere, nanjye ndandika kuri ibyo bisate amagambo yari ku bya mbere wamennye. ... Mose abaza ibisate by’amabuye bibiri bisa n’ibya mbere, azinduka kare mu gitondo azamuka umusozi wa Sinayi uko Uwiteka yamutegetse, afashe mu maboko bya bisate by’amabuye byombi. Uwiteka amanukira muri cya gicu ahagararanayo na we, yivuga mu izina ko ari Uwiteka. Uwiteka anyura imbere ye arivuga ati"Uwiteka, Uwiteka, Imana y’ibambe n’imbabazi, itinda kurakara ifite kugira neza kwinshi n’umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi ikageza ku buzukuruza babo b’ibihe igihumbi, ibababarira gukiranirwa n’ibicumuro n’ibyaha. Ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa, ihora abana gukiranirwa kwa ba se ikageza ku buzukuru, n’abuzukuruza n’ubuvivi."

Igihe cy’abisiraheli cyo muri Egiputa ni igishushanyo cy’ubuziba bwo guhora ku nkeke tubamo buri gihe. Mose yahamagawe n’Imana ngo avane ubwoko bw’Imana muri ubwo buretwa. Bwari ubwoko butagonda ijosi, nk’uko natwe dukunda gutwarwa n’ibyo Imana idashaka. Nubwo bavuye muri Egiputa ariko bakomeje kugendana na kamere yo muri Egiputa, bagakumbura ibyo basize.

Imana ihamagara Mose imuha icyerekezo ngo abakureyo, yashakaga ko bagira gahunda. Niyo mpamvu yaje kumuha ibisate by’amategeko yagombaga kubatwara. Mose ahageze asanga biremeye igishushanyo bakiramya, agize uburakari amena bya bisate. Igihe Imana yagize uburakari ikavuga ko itazagendera hagati muri bo kuko itakwihanganira ububi bwabo, Mose aringinga cyane kandi aca bugufi imbere y’Imana. Umutima uciye bugufi ukora ku Mana.

Mose amaze kumena bya bisate by’amabuye, Imana yamutegetse ko yibariza ibindi bisate akazamuka umusozi kare kare, noneho Imana ibona kwandikaho. Imana ishaka ko dutera intambwe tugasana ibyo twangije.

Imana yamutegetse ko azamuka wenyine, nta mashyo aharisha. Imana ikunda ko tuyisanga tukiherera, nta rusaku. Mose arabikora kandi ayigiriraho umugisha, imanukira mu gicu, iramwibwira n’imbabazi zayo. Dukwiriye kugira ituze tukagira icyerekezo buri gihe.

Uwari ufite umuyoboro w’Imana, we ubwe akamena aho byari byanditse, Imana iramwemerera akongera kwibariza ibisate ubwe, Imana ikandikaho. Aho Imana yandika amategeko yayo ni ku mitima yacu.

Ongera ufashwe n’amagambo ari muri iki gitero cy’indirimbo : "Najyaga ndorongotana mu by’isi no mu ngeso mbi, nkugarutseho Mukiza, sinzongera kuzimira."
Dr Ignace Habimana.