Kuba mu isi ariko isi ntikubemo

Yohana 17:9-15 9"Ndabasabira. Sinsabira ab’isi, ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe,11Jye sinkiri mu isi ariko bo bari mu isi, naho jye ndaza kuri wowe. Data Wera, ubarindire mu izina ryawe wampaye, ngo babe umwe nk’uko natwe turi umwe.15Sinsaba ko ubakura mu isi, ahubwo ubarinde Umubi.

Yesu asenga iri sengesho yari azi neza uko isi iteye kandi ko izagenda ihinduka mbi kubera umubi uyirimo, ariko arasenga asabira abazamwizera bose kugira ngo ntibakurwe mu isi, ahubwo Imana iyibarindiremo kandi ibarinde umubi.

Ntabwo tuzi igihe gisigaye kugira ngo impanda ivuge, kandi isi ntabwo iguma uko yari iri, ahubwo igenda ihinduka; ubutegetsi bugahinduka, abantu bagahinduka, ariko muri izo mpinduka zose, Yesu yadusabiye kurindwa n’Imana.

Birashoboka ko waba mu isi, imikorere y’isi ntikwinjiremo ngo igukurure. Yesu yashakaga ko abera baba umwe nkuko we na Se bari umwe kugira ngo babashe kunesha imikorere y’isi.

Ntabwo wabuza ibihe n’abantu guhinduka ariko nubwo bihinduka ntukwiriye guhindukana nabyo. Ushobora guturana n’abantu babi ariko wowe ukwiriye kunesha ukaba mwiza. Nubwo abo mu gihe cya Nowa bari babi, ariko we yabaye umukiranutsi birakunda; ibihe yarimo ntibyamuhindura.

Birakwiriye ko ab’isi bifuza kuba nkawe aho kugirango wifuze kumera nkabo. Ukwiriye kuba umukristo mu bintu byose ahantu hose kugeza ku gupfa ( Gushim. No 108).

Loti yabaye umukiranutsi nubwo abo mu gihe cye bari babi; Loti yibabarizaga umutima gusenga kwe kukaba uko gutakambira abantu b’i Sodomu ku Mana kugirango bahinduke. (2 Petero 2:6-8)

Nubwo abo muri kumwe bakora ibibi, icyakora nabo bakizwa; ukwiriye kujya ubasabira ku Mana.

Imana ishakako uba mubadafite ibyiringiro wowe ukabigira. Kuko isi izarenda irangira abakora ibyaha bakiriho. (nkuko mu gihe cya Loti byari bimeze niko umwana w’umuntu azaza bimeze).

Inshingano z’umukristo ni ukuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo, kandi agakomeza kuba umunyu w’isi , nubwo birushaho kuba bibi, ariko ukwiriye gukomeza kuba umuntu w’Imana.

Umunyu utera inyota, Imana irashakako aho uri abakubona bagira inyota yo kuva mubyo barimo bibi, bakizera Yesu bagakizwa.

Uyu murimo wo kudusabira nan’ubu Yesu aracyawukora (1 Yohana 2:1). Niyo twatannye tukajya kure ntabwo aduta, ahubwo atugaruza urukundo rwe.

Mu isi nta buturo bw’abizera buhari, ukwiriye guhoza umitima kubiri mu ijuru, akaba aribyo urangamiraho (Abakolosayi 3:1-2). Niyo mpamvu Pawulo yanditse ko iwacu ari mu ijuru ariho dutegereje umukiza ko azava. Kandi ntahandi gutabarwa kwawe kuzaturuka uretse ku Mana yaremye ijuru n’isi.

Isi imeze nka banki yahombye; ntabwo ari iyo kwizerwa ntukayishingikirizeho, kuko irashirana no kwifuza kwayo. Ahubwo wowe n’ibyawe n’abawe mukorere uwo muremyi mumwegurire ibyanyu byose.

Isi imeze kandi nk’inzu igiye kugwa iyo nta muntu uyijyamo. Ukwiriye gushyira Imana imbere muri byose. Abeguriye Yesu ubuzima bwabo naho isi yahinduka bo bazakomeza kubaho no mu rupfu ntabwo abasiga.

Ntakindi kibeshejeho abakijijwe ni isengesho Yesu yasenze, kugirango Imana ntibakure mu isi ahubwo iyibarindiremo kandi ibarinde umubi.

Imana igushoboze kuba mu isi itakurimo.

Rev. Pst. MUHIRE Claude, ADEPR Jenda