Komeza ibyiringiro byawe mu Mana

Imana iraguhamagarira kugirango ubashe gukomeza ndetse no kubasha gusobanura impamvu z’ibyiringiro byawe, ni iki kigutera kwizera, mbese ibyo uvuga ubihagazeho?

Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi ni ko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby’ukuri. Abaheburayo 11.1

Niba nta byiringiro ugira kwizera kwawe kuba kurwaye. Umwanzi w’ubugingo bwawe arabizi, niyo mpamvu akoresha uko ashoboye kugira ngo agukamuremo na duke ufite.

Wimwemerera gutakaza ibyiringiro byawe, wikwemera gupfa. Mu kurimbura ubwoko bw’Imana Farawo yabanje kubamaramo ibyiringiro, abicira abana b’imfura ariko ntiyaraziko hari utarapfuye ariwe Mose umwe wababereye umucunguzi.

Bitewe n’ubuzima urimo ushobora gutakaza ibyiringiro utekereza ko imbere nta kiza gihari, ariko kimwe mu bizagufasha ni ugusubiza amaso inyuma ukibuka ko no mu gihe cyashize hariho ibyo Imana yakoze kandi byari bikomeye.

Hari ubwo rero umwanzi asibanganya ibimenyetso byose by’ibyiza ugasigara ubona umwijima gusa mu buzima bwawe, ariko nubona ugeze muri ibyo bihe ujye wiyongeramo imbaraga ntukemere kwihebeshwa, ujye ushikama, ukomere, ukomeze usenge kandi wizere ko Imana ishobora byose, uzamure kwizera kwawe.

Nutakaza ibyiringiro ujye umenya ko watakaje ikintu gikomeye mu buzima, umuntu adafite ibyiringiro ashobora no gupfa, uzarebe iyo umuntu arwaye akiheba akumva ko indwara afite igomba kumwica, burya nubwo muganga yaguha imiti hari igihe idashobora kugira icyo ikumarira, kubera ko ntakizere ufite cy’ubuzima, ariko umuntu ashobora no kuba afite indwara ikomeye, iyo afite ibyiringiro atihebeshejwe nayo burya ashobora no kuyimarana igihe, niyo mpamvu rero Imana idusaba gukomeza ibyiringiro byacu, kuko bidufitiye akamaro.

Kwizera kwawe wita ko ari guto Imana ishobora kuguheraho igakora ikintu kinini. Ntiwemere ibinyoma bya satani ngo ucogore Imana ibasha gusohoza ijambo ryayo kubuzima bwawe, Amen.