Komatana n’Imana

Zaburi 91:14-15, Rusi 1:16

Ese Komatana n’Imana n’iki ?

Ni uburyo umuntu afata icyemezo cyo kwiyegurira Imana wese nukuvuga Imana iba arumwe nawe, nawe akaba umwe nayo.

Mu buzima bwa Gikristo hari ingamba umuntu afata abantu bakamenya ko yomatanye nayo.

Aha twavuga abasore batatu Saduraka, Meshake na Abedenego basubije umwami bati ‘’Imana dukorera ibasha kudukiza kandi izadukiza rwose ariko naho itadukiza twe ntidushobora gupfumira ibigirwamana.’’

Hano hari ijambo rikunda gukoreshwa risa no komatana bita Akaramata, iri jambo rikoreshwa ku bashakanye rivuga kubana akaramata kubana ubudatandukana.
Nkatwe nk’abakristo twari dukwiriye kubana ubudatandukana na Yesu.

Reka turebere hamwe bamwe mu babanye n’Imana akaramata mubihe bitoroshye:

* Enoki mu gihe cye abantu bari batacyumvira Imana ariko we agendana n’Imana bimuhwaniriza no kujya mu ijuru adapfuye.

*Nowa mu gihe cye abantu bari babi cyane kuburyo Imana yicujije impamvu yabaremye ariko we yikomeza kumana
*Aburahamu yemeye kureka umuryango we kubera kwemera kwiyegurira Imana
* Mose ntiyemeye kuba igikomangoma kubera gusobanukorwa uwo ari we bituma abaho ubuzima bugoye ariko Imana ishyirwa hejuru. Ni benshi reka tube turekeye aha.
Urebye ubuzima bwa Rusi wamenya uburyo kwiyegurira Imana bisaba gusiga yemeye kureka ubwoko bwe akurikira Nawomi ntacyo agira ariko kubera yari yamubonyemo Imana

Icyo komatana n’Imana aricyo

1. Kwiha Imana wese ukirengangiza ibindi byasaga nkaho byari bifite agaciro hanyuma ukishyira Imana n’umutima wawe wose
2. Kurekura ubushake bwawe ukareka ubushake bw’Imana bukaba
3.Ni ugutesha buri kintu cyose agaciro cyari cyarafashe umwanya wowe kurusha uwo Imana ifite.

Ukwiye Gukunda Imana Matayo 22:37

Iyo urebye muri ino minsi abantu bakundiye Imana ibintu. Iyo ushaka gukunda Imana hari Ibintu 3 usabwa gukora:

A. Guha agaciro igikorwa cyabereye i Gorogota 1Abakor1:18
B. Kwiyegurira Imana Ibyak 20:24
C. Gushyiraho ingamba Daniyeli 1:8

Intambwe zo kubigeraho

- Kwiha Imana no kwakira Yesu Kristo nk’umwami n’umukiza w’ibugingo bwacu
- Gushishikarira kumenya Kristo n’umudendezo dufite muri we
- Kumva kristo icyo aricyo mu buzima bwacu umwami uganje
Bavandimwe ibi bihe dusohoyemo dukwiriye kwiyinira tukareba niba twaromatanye n’Imana.

Evangelist NTAKIRUTIMANA Francois @Agakiza.org