Ko iwacu ari mu ijuru ugeze he witegura gutaha. Ernest Rutagungira

Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi: iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Kandi aho njya, inzira murayizi. “Yohana 14: 1-4”

Ndabasuhuje mu izina rya Yesu kristo, amahoro y’Imana abe muri mwe. Uyu munsi turaganira ijambo ry’Imana twahaye umutwe ugira uti “Ko iwacu ari mu ijuru ugeze he witegura gutaha" .

Akaba ari ijambo rifitanye isano n’iriboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye abafiripi 3:20-21 ahari amagambo agira ati “Naho twebweho iwacu ni mu ijuru, ni ho dutegereje Umukiza ko azava ari we Mwami Yesu Kristo, uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n’umubiri w’ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose.

Nshuti muvandimwe usoma iyi nkuru, nta gushidikanya ijuru ririho kandi abakiranutsi bazaritaha, ubusanzwe umuntu avuka, agakura ndetse igihe cyagera agapfa, kubizera Imana twemera ko nyuma yo gupfa hari ubundi buzima, aho umuntu azahemberwa cyangwa agahanirwa ibyo yakoze akiri muzima, akaba ari nabyo Bibiriya igarukaho mu magambo ya Yesu ubwe agira ati “Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. “ibyahishuwe 21:12”.

Ubwo azaba aje azacira imanza abazima n’abari barapfuye, kandi amavi yose azamupfukamira Imana kuko byanditswe ngo “Uwiteka aravuga ati ‘Ndirahiye, amavi yose azampfukamira, kandi indimi zose zizavuga ishimwe ry’Imana.’ ”Nuko rero umuntu wese muri twe azimurikira ibyo yakoze imbere y’Imana “Abaroma 14:11”.

Ikibazo gikomeye cyane ni uko kuri uyu munsi, ni uko muri iri murika bikorwa, atari buri wese uzamubonera kunezerwa, kuko hari bamwe bazacirwaho iteka, abandi bahembwe, nyamara mubazahanwa ngo hari bamwe bazaba barahoze bitirirwa izina ry’Imana ariko bitewe no kutamaramaza bakorwe n’isoni nk’abandi nk’uko Yesu ubwe yabigarutseho, agira ati “Umuntu wese umbwira ati ‘Mwami, Mwami’, si we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati ‘Mwami, Mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe?’ Ni bwo nzaberurira nti ‘Sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z’ibibi mwe.’ “Matayo 7: 21-23”.

Twibuke ko ubwo azaza atunguranye, Birasaba rero buri wese uri muri iyi nzira gutwarana agategura uwo munsi, kuko n’ubwo Pawulo yavuze ngo twebwe ho iwacu ni mu ijuru, si buri wese uzaritaha, ari twe ari n’aba cyera ku gihe cya Yohana Umubatiza, ubwami bwo mu ijuru butwaranirwa, ndetse intwarane zibugishamo imbaraga “Matayo11:12”.

Ernest RUTAGUNGIRA