Kimwe mu bintu by’ingenzi ku mukristo!

Hariho ibintu bikomeye mu buzima bw’umukristo, iyo umuntu abikurusha, ushatse wavuga ko akurusha urugero rwo gukizwa.

Urugero wavuga nko kwihangana, kubabarira, guca bugufi n’ibindi byose birimo kwera imbuto z’Umwuka. Aha reka tugaruke ko kwihangana.

Uvuze ko umuntu wese agira kwihangana ntiwaba ubeshye, byaterwa n’ibyo yihanganira n’umuntu uwo ari we. Hari nubwo umuntu avuga ko yihangana cyangwa n’abantu bakabimumenyaho ariko aba afite ibindi atashobora.

Hari n’igihe abantu bitiranya kwihanga no kubura uko bagira, kubera ko wabyita kwihangana niba bigamije kubahisha Imana nubwo hari ubundi buryo wakoresha ngo wikize nubwo bwaba bubi.

Iyo urebye ubuzima bwa buri munsi usanga ari ibintu bitoroshye bitewe ninzira buri wese aba acamo, byose rero bigusaba kwihangana.
Hakaba igihe umuntu ahura n’ibimugora bitandukanye rimwe na rimwe akibaza ibibazo adafitiye ibisubizo.

Mu bitugerageza bishobora guturuka ahantu hatandukanye, icyo uba usabwa ni ukumenya uruhare rwawe mu bikubaho ndetse n’uburyo ubyitwaramo.

Ushobora kubangamirwa n’ubuzima ubayemo, ushobora kutishimira ibigeragezo ufite, yewe ashobora kuba ari n’inshuti yawe igutengushye kandi wari uyiringiye cyangwa ukabona usa n’uteraganwa nabantu ukabaho wumva wanze isi n’abantu.
Mu isi intambara ntizizabura ariko muri byose dusabwa kwihangana.

Ijambo ry’Imana riravugango harahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry’ubugingo. Yakobo 1:12

Mbese ntuziko kwihangana bitera kunesha? Imana ntishobora kukugerageresha ibintu ubonako utabashashije, ahubwo iba yagusuzumye ikamenya imbaraga zo kubyihanganira. Ahubwo ujye uhora uyishingikirizaho kugira ngo ubashishwe nayo kunesha.

Imana iyo ishaka kureba kwihangana kwawe ishobora kukunyuza munzira zose ishaka, ikintu cyangwa umuntu byakubera ishuri ngo bipime kwihangana kwawe, ariko muri byose ujye uharanira kunesha.

Nonese ntiwibuka ibyabaye kuri yobu? Imana yemeye kumutanga mumaboko ya satani ngo ageragezwe. Imana yemera ko abana be bose bapfa, yemera ko amatungo ye ashira ndetse n’imitungo ye yose irayoyoka, ariko muri byose azirikana ko Imana ariyo yabimuhaye kandi ko ifite ubushobozi bwo kwisubiza ibyo yamuhaye ahagarara kigabo.

Yobu yakomeje kwihangana kugeza naho umugore we yakundaga amucikaho akagenda kuko yari yanze kureka Imana, inshuti ze zikamutuka ngo n’Imana yamuhannye zimushinja ko yatutse Imana. S’ibyo gusa kuko n’umubiri we warahababariye ariko muri byose Yobu ntiyakwihakana Imana.

Mbese wari wahura n’ibyago bingana n’ibi bya Yobu? Uyu mugabo akubere ikitegererezo nawe mu bikugora byose, ujye wihangana ntiwamenya impamvu Imana iba yemeye ko bikugeraho, iba ifite impamvu, ntukwiye kwivovotera Imana ngo ubure kwihangana.

Imana igufashe guhagarara mu mwanya igushakamo, niba ari yo yemeye ko bikubaho mu gihe gikwiye izagutabara kandi hari n’ingororano ku iherezo rya byose. Amen!!!