Jye nahitamo kugira Yesu!

“Mbese narekeshwa amavuta yanjye akoreshwa ibyo kubaha Imana n’abantu no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y’ibiti? Abacamanza 9:9

Iyi ni inkuru dusanga mu Abacamanza, isa n’umugani, kuko yitwa umugani w’umwami w’ibiti. Igihe kimwe ibiti byaricaye bishaka kwitoramo umwami, ariko bimwe mu biti birabyanga nuwo kuba umwami ari ikintu cy’igiciro cyinshi , kirimo inyungu nyinshi , kandi buri giti kikagenda gitanga impamvu yacyo:

Umwerayo: “Mbese narekeshwa amavuta yanjye akoreshwa ibyo kubaha Imana n’abantu no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y’ibiti?

Umutini: Mbese narekeshwa uburyohe bwanjye n’imbuto zanjye nziza, no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y’ibiti?

Umuzabibu: Mbese narekeshwa vino yanjye inezeza Imana n’abantu no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y’ibiti

Ukurikije ibisubizo by’ibi biti byose , biragaragara ko kuba umwami nkuko byabisabwaga, byasabaga kureka uburyo byari bisanzwe bibayeho, guhindura imyifato, guhindura imirimo, kuko byose bisubiza bihereye ku ijambo ngo “ mbese narekeshwa…….. no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y’ibiti”. Yesu atugirire neza
Hari umuririmbyi witwa Jim Reeves ufite indirimbo nkunda yitwa ngo:” Jye nahitamo kugira Yesu kuruta ikindi kintu icyo aricyo cyose muri iyisi “ I would rather have Jesus than anything in this world ” ……….Kuruta kuba Umwami w’isi yose ariko ndi imbata y’icyaha runaka, kuruta kugira ubutunzi bwinshi….

Uwitwa Bill Graham nawe mu ndirimbo zo gushimisha iya 363 ati : Jye mpisemo Yesu murutisha iyi si yose, andutira amafaranga cyangwa izahabu, andutira n’amatungo n’amasambu n’amazu meza , andutira no gushimwa n’abisi bose . Andyohera cyane , nta buki buryoha nkawe, ni mwiza ni uw’igikundiro cyinshi cyane, ahumura neza kuruta ibirabo byose, nabura ikise mufite ko andangirije! Mu nyikirizo akavuga ngo “ Uwanyimika nkaba Umwami w’ishyanga rinini rite ndi imbata y”icyaha cyose sinabikunda.

Imana ishimwe. Biragaragara ko aba baririmbyi bombi, koko bari bamaze kwiyemeza. Aho umuntu asigara avugako Yesu anamuhumurira kuruta ibirabyo byose ,koko aba amuryoheye cyane, ndetse yumva aho kugirango amurutishe, amusimbuze ikindi kintu icyo aricyo cyose, ahubwo yapfa bakamuhamba. Imana itugirire neza

Ndangije nkwifuriza kwongera gufata umwanya wo gutekereza ku buzima bwawe, subiza amaso inyuma, mbese ntaho waba wararutishije kugira Yesu ikindi kintu icyo aricyo cyose, ugahitamo icyubahiro, kuba Umwami ukemera ukaba imbata y’icyaha! Ugahitamo kuva mu bya Yesu kugirango ugere kuri bya bindi wagezeho!! Ariko Uyu muririmbyi we ati : Jye nahitamo kugira Yesu kuruta kugira ikindi kintu icyo aricyo cyose. Suko Imana yanga ko tugira ibintu, ko dutera imbere, ariko ikintu cyose kizaza kigusaba kubanza kureka kwubaha Imana kugirango ukigereho, uzagihakanire mu izina rya Yesu.
Ibihe byiza