Izabaha ibyo mukeneye

“Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n’Imana mubisabiye, mubyingingiye, mushima.” Abafilipi 4.6

Ese wigeze umara amajoro bugacya wibaza uko uzishyura amafagitire, ikode cyangwa ibigutunga…ku giti cyanjye, byambayeho igihe rukana. Amafaranga yinjiraga mu rugo yari make, byari bingoye rero kudahangayika.

Kwizera Imana uzahora ariwo muti wo guhangayika uruta indi

Ni uko umunsi umwe, mu materaniro yo gusenga, Imana irampumuriza imbwira mu mutima wanjye muri aya magambo: “nzaguha ibyo ukeneye”. Ndababwiza ukuri ko uwo mwanya numvise binyobeye kuko byari byinshi cyane.

Ariko, ubu nandika iyi mirongo, nabahamiriza ko yasohoje ibyo yavuze. Ntiyigeze ireka guha umuryango wacu ibyo wari ucyeneye iduha n’ibirenze ibyo twatekerezaga.
“Uwiteka Mana yanjye, imirimo itangaza wakoze ni myinshi, kandi ibyo utekereza kutugirira nabyo ni byinshi, ntihariho uwagereranywa nawe. Nashaka kubyatura no kubirondora, byaruta ubwinshi ibyo nshoboye kubara”. (Zaburi 40.6)

Niba mufite ibyo mukeneye, ni ibintu bisanzwe rwose ko mwibaza ibibazo bimwe na bimwe nk’iki: “Ese nzabigenza nte?”

Nyamara, ntimugomba kwibagirwa ko iyo mumaze umunsi wose mutekereza kucyo mukeneye, ibyo bizazana guhangayika hanyuma bizavamo ko muzibagirwa kwizera Imana. Ntabwo aribyo ibategerejeho na gato.

Icyo Imana ishaka mbere y’ibindi, ni uko muyibwira ibyo mukeneye mubisengeye kandi mushima, kuki? Kubera ko gusa izabibaha! Kwizera Imana bizahora ariwo muti wo guhangayika uruta indi yose.

“Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo , buriho none ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika” (Matayo 6.30)

Icyo kwatura uyu munsi

Data, nziko umpa ibyo nkeneye byose hamwe n’icyubahiro n’ubutunzi muri Yesu Kristo. Amen.

Byanditswe na Yannis Gautier