Iyo ukoreye Imana ibyiza iraguhemba Habyarimana Dan

Imana yongera kubwira Aburahamu iti"Sarayi umugore wawe ntukamwite ukundi Sarayi, ahubwo ujye umwita Sara. Nanjye nzamuha umugisha kandi nzaguha umwana w’umuhungu kuri we. Nzamuha umugisha koko kandi azaba nyirakuruza w’amahanga, Abami b’amahanga bazakomoka kuri we." (Itangiriro 17:15-16)

1. Iyo ukoreye Imana ibyiza iraguhemba. Urugero: Imana yahinduriye izina Sarayi imwita Sara, irangije imusezeranya umwana w’umuhungu inamusezeranya kuzaba Nyirakuruza w’amahanga.

Sarayi....Sara. Aya mazina yombi asobanura "Igikomangomakazi. Kongera kumwita izina byashimangiraga ko yagombaga kuba nyina w’amahanga ndetse n’abami bityo agakorera umugambi w’Uwiteka.(source: Bibiriya Yera ifite ubusobanuro).

Guhabwa umwana w’umuhungu byasohojwe kuri Isaka. Gukorera Imana ni byiza.
Yesu abahe umugisha.

Habyarimana Dan