Iyo nzira Imana ikunyuzamo nimara kukugerageza uzavamo umeze nk’izahabu

‘’Ariko izi nzira nyuramo, nimara kungerageza nzavamo meze nk’izahabu’’ Yobu23:10

Yesu yuzuzwa umwuka Wera, ava kuri Yorodani ajyanwa mu butayu, amarayo iminsi mirongo ine ageragezwa n’Umwanzi. Muri iyo minsi ntiyagira icyo arya, nuko arasonza. (Luka 4:1-2)

Abantu benshi bakunda kugira amazina akomeye, kuba mu mashimwe, gukomera, kubaka amazina n’ibindi ariko ibi byose biva mu kwihanganira inzira zose Imana ikunyuzamo. Zishobora kuba ubutayu, ibigeragezo by’uburyo butari bumwe ariko nyuma yabyo Imana ikigaragaza ukahakura ishimwe. Iyo ubonye umuntu arya amafaranga y’akazi yigiye wifuza kumera nkawe ariko uwakubarira imyaka yamaze ku intebe y’ishuri ushobora guhitamo kwibera uko umeze kuko ari byo bigufasha.

Ntabwo Yesu yavuye mu nda ya Mariya ngo ahite agira izina risumba ayandi, hari aho byaciye, ntabwo Dawidi yavukiye kwa Yesaya ngo ahitire i Bwami, hari aho byaciye, ntabwo Yozefu yicaye ku ntebe y’icyubahiro akivuka kwa Yakobo, n’abandi benshi, niwemere iyo nzira Imana ikunyuzamo nimara kukugerageza uzavamo umeze nk’izahabu.

Kugira ngo Yesu yamamare kuri uru rwego hari aho yaciye, hari umwambaro yambaye usuguritse, hari amazina yiswe, hari inzira yanyuzemo ikomeye itakwihanganirwa nubonetse wese, arageragezwa bihagije.

Niba ufite icyizere ko ari Imana yagushyize muri ubwo butayu izabubyaza ikintu byanze bikunze.

Aha kandi uhita ubona ko kunyura mu butayu byari mu mugambi w’Imana bivuga ngo mbere yo kuba umuntu w’umumaro, kumenyekana cg se kubaka izina nk’uko benshi bakunda kubivuga bigusaba kuba ufite aho waciye kandi akenshi haba hameze nko mu butayu.

Nyuma y’aya magambo rero ntiwihebere mu butayu Imana izaharemera amateka hanyuma Imana ihimbazwe kubwawe.

Imana idufashe kumenya ko inzira irimo kutunyuzamo itagamije kutwica ahubwo nimara kutugerageza izadukuramo tumeze nk’izahabu, Mbese hari utakwifuza gutunga izahabu? Hari uwayinyuraho se akayisiga? Mbere y’uru rwego biragusaba kwihangana kugira ngo ubashe kunesha. Imana iguhe umugisha. Amen.