Iyo Imana iguhamagaye , hari icyo iba igutegerejeho!

Umwami aramusubiza ati “ Genda kuko uwo ari igikoresho cyanjye nitoranirije, ngo yogeze izina ryanjye imbere y’abanyamahanga n’abami n’abisirayeri” Ibyakozwe n’intumwa 9:15

Uyu ni Paul Imana yavugaga, ubwo yari imaze kumuhamagara ! Icyantangaje, nuko imuhamagara, yari yahise itegura icyo imuhamagariye gukora mu bwami bwayo !

Yaramwitegereje ireba umuhati afite mubyo gusohoza iby’ubwoko bwe, aho yirirwaga akurubana abakristo, nubwo kandi Imana imwiyereka, ngo nabwo yari mu nzira agiye i Damasiko , ibona ko rwose yaba umukozi w’umunyamwete, ibona ko azashobora guhamiriza abanyamahanga ndetse n’Abisirayeri, irangije imutunguza umucyo mwinshi, iramuhamagara kandi nawe aritaba, Imana ishimwe cyane ! Ati urinde Mwami ! Imana ishimwe

« Ariko Pawulo akomeza gukangisha abigishwa b’Umwami ko bicwa, ajya ku mutambyi mukuru kumusaba inzandiko zo guha amasinagogi y’i Damasiko kugirango nabona abantu b’inzira ya Yesu, abagabo cyangwa abagore, ababohe abajyane i Yerusalemu. Akigenda yenda gusohora i Damasiko , umucyo uramutungura uvuye mu ijuru uramugota » Ibyakozwe n’Intumwa 9 :1-2

Ibi byanyeretse ko kimwe n’abantu bose, Imana nayo izi gutoranya abantu b’ingirakamaro b’abanyembaraga bazashobora kugira uruhare mu bwami bwa Kristo ! Buriya nta muntu numwe ukunda umunebwe cyangwa umunyamwete muke !

Burya hari umuntu uba ahantu ariko ntube wagira ikintu na kimwe umwibukiraho, kuhaba kwe no kutahaba bikaba kimwe, ibipfa n’ibikira ntubimubaze, mbese akaba ntibindeba. Uwo ashobora kuba ari numwana muri urwo rugo ariko ho biba bibabaje, wenda ari umushyitsi wigendera byapfa kumvikana ho gato ! Imana iturengere.

Hari indirimbo tujya turirimba ivuga ngo mu magana menshi y’abanyabyaha, yantoranijemo ngo mbe inshuti ye, narabohowe, ndamuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanjye. None ikorere isuzuma, uhereye igihe Yesu yaguhamagaraga nawe ukemera kumwitaba ukamwakira mu mutima wawe nk’Umwami n’Umukiza wawe, mbese wabaye umukozi w’umunyamwete, wumva hari uruhare ufite mu kuzamura ubwami bwa Kristo, mbese icyo Imana yaguhamagariye gukora waragikoze ! cyangwa wabaye indorerezi mu nzu y’Imana no mu bwami bwayo !

Icyo nemera, nuko abantu bose badahamagarirwa gukora ibintu bimwe, ariko byanze bikunze hari impamvu Imana yaguhamagaye, ese waba uzi icyo yaguhamagariye gukora ! Ese waba ugikora ! Ikizakumenyesha ko ikintu runaka aricyo Imana iguhamagarira gukora, nuko uzumva umutima wawe ugitindaho ukumva wagikora.

Nakunze Pawulo arimo asoza urugendo rwe rwo mu isi avuga ngo yarwanye intambara nziza, yarinze ibyo kwizera, ngo ahasigaye abikiwe ikamba ry’ubugingo iryo Imana umucamanza utabera azamuha kuri urya munsi. Yabivugaga kuko yizera ga ko yakoze neza icyo Imana yamuhamagariye gukora.
Imana idusure.