Iyadutabaye cya gihe, iracyadutabara, izakomeza no kudutabara!

“Bene Data ntidushaka ko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya, ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora, ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa, twibwirako duciriweho iteka ryo gupfa kugirango tutiyiringira ahubwo twiringire Imana izura abapfuye. Iyaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringira ko izakomeza kuturokora” 2 Abakorinto 1: 8-10

“We were crushed and overwhelmed beyond our ability to endure, and we thought we would never live through it. In fact, we expected to die. But as a result, we stopped relying on ourselves and rely only on God, who raised dead. And He did rescue us from mortal danger and He will rescue us again. We have placed our confidence in him and He will continue to rescue us.” 2 Corinthians 1: 8-10 Imana ishimwe.

Muri kino gihe turimo gusoza Umwaka, abantu benshi bakunze gufata igihe cyo kwisuzuma, bareba ibyagezweho, banategura iby’Umwaka utaha. Munzu y’Imana naho , dukunze gufata umwanya wo kwibuka ibyatubayeho, birimo ibyiza n’ibibi, tugafata Umwanya wo gushimira Imana uburyo yaturinze mu byiza no mu bibi, kuko hatabaye Imana , ibyo wowe nanjye twita bibi, byari kurushaho kuba bibi .Imana ishimwe.

Tukiri mu isi rero tuba dufashe igihe mu ntambara, kandi si kuri twe gusa , ahubwo na basogokuruza mu kwizera niko babayeho. Dusomye aya magambo ya Paul , ngo bagize amakuba akomeye mu ntara ya Aziya, ngo yari menshi bikabije ngo ntiyari ayo kwihanganirwa, ngo bariheba batekerezako rwose bashobora no gupfa. Imana yo ngo hari ikintu yabigishirije muri ayo makuba “ Kwiga kwiringira Imana ngo izura n’abapfuye no kuyigirira icyizere” Imana ishimwe cyane.

Arangije Pawulo arandika ngo “Iyaturokoye muri icyo gihe, iracyaturokora kandi izakomeza kuturokora! Imana ishimwe cyane. Mu yandi magambo : Iyadutabaye muri za ngorane zari zikomeye kuriya, iracyadutabara kandi izakomeza kudutabara!

Amen Amen. Abibutse aho Imana yabatabaye muri uyu mwaka , cyangwa cya gihe, nimumfashe tuyihe icyubahiro kuko iragikwiye Amen

Zimwe mu ntwaro zo kunesha ibigeragezo, harimo no kwibuka gutabara kw’Imana, kugira neza kwayo, kuko iyo wibutse ko yakurokoye cya gihe, yagutabaye, uyigirira icyizere ko iribugutabare ndetse ko izakomeza kugutabara. Imana ishimwe.

Humura Imana yacu yitwa Imana Ishoborabyose, birashoboka ko waba urimo guca mu kigeragezo gikomeye gituma wumva wihebye rwose ko kitagusiga, ariko Imana yacu ni Umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba, ni Umutabazi kandi ubishatse wafata umwanya ukibuka ibitangaza yagukoreye mu gihe wari mu kaga, bityo bikakwereka ko ntakinanira Imana mu gihe cyashyizweho.

Ndangije mbifuriza Noheli nziza n’Umwaka mushya muhire wa 2013