Itorero rya Kristo mu mugambi w’Imana, Igice cya 2/ Dr Fidèle Masengo

Matayo 16:18 - Nanjye ndakubwira nti ’’Uri Petero, kandi nzubaka Itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y’ikuzimu ntazarishobora.’’

Mu nyigishi ibanziriza iyi natangiye mvuga ku ijambo nise "Itorero rya Kristo mu mugambi w’Imana". Natangiye mvuga ko Itorero atari inyubako. Muri iyi ndakomeza iyo nyigisho mvuga ko Itorero atari izina (Denomination), atari n’umuntu runaka. # 2. ITORERO NTABWO ARI IZINA RIHABWA!

Incuro ninshi abantu bimukiye mu mahanga bajya bambwira ngo hano hari amatorero menshi none uduhitiremo rimwe muri aya mazina. Nkunze kubabwira ko uhitamo Itorero atibanda ku izina rifite. Itorero rirenze izina.

Nasanze amatorero menshi apfanye amazina! Abantu benshi bashinga amatorero muri iki gihe batinda cyane ku mazina ari "marketable" (utuzina twiza tubamamaza). Nyamara siko byakagombye kumera.

Bakagombye gutinda ku nyigisho(doctrine). Ndetse n’abahitamo amatorero bakagombye kumenya doctrine yayo aho gukurikira izina n’umuntu. Umugore watangiye Itorero rya Foursquare bamubajije izina ry’Umurimo yarimo atangira arababwira ati Imana ntiyampaye izina ariko yampaye ibintu bine bingana kandi bifite uburemere bumwe ngomba kubwira abantu.

Ati ibyo ni ibikurikura: 1. YESU umucunguzi; 2. YESU umukiza w’Imibiri; 3. YESU Umubatiza w’Umwuka; 4. YESU Umwami uzaza. Abo yabibwiye ati ‘’si ngombwa ko dushaka irindi Zina ry’Itorero.’’

Ng’uko uko baryise Fourquare Church (Ugereranyije mu Kinyarwanda Itorero ryamamaza ubutumwa bw’ibintu bine bingana). Izina ntiryari ngombwa. Muri make yarababwiye ngo aho gutinda ku izina mwitwararike ku butumwa mpawe tugomba kuvuga. Igikenewe si amazina, ni ubutumwa Itorero rivuga.

Muri iyi minsi usanga amatorero afite amazina ahabanye nayo. Itorero rikitwa igicumbi cy’amasengesho batajya biyiriza na rimwe...rikitwa imbaraga zikiza ntawe urahakirira...n’andi menshi muzi...adasa n’abayitwa.

#3. ITORERO NTABWO ARI IRY’UMUNTU. Muri iyi minsi amatorero asa n’imishinga y’abantu. Nasanze muri iki gihe abantu benshi (ariko si bose) batangira amatorero nta yerekwa bafite ryihariye, nta butumwa bwihariye bahawe, nta mutwaro wihariye bazanye ahubwo bagamije gusa gutangiza ayabo mazina, iyabo mishinga, "kubaka ayabo mami" Iyo ubajije uwatangiye Itorero icyo yagaye mu ryo yarimo...umwihariko w’Itorero yatangiye ugereranyije n’asanzweho, akenshi urakibura.
Niko binameze mu batangira za Ministeres z’ivugabutumwa. Abantu batatu baririmbye neza bikura mu bandi ngo nabo batangize Ministeri yabo....!

Bigezweho gutangira ibyacu! Nyamara koko akenshi ni ibyacu ninayo mpamvu bidakura ngo byaguke bigere kure hatari mubo tuvukana, babyara bacu, abo tuvuga ururimi rumwe gusa! Itorero si iryacu...ni irya Nyiraryo!

Abantu kuko batangiye amazina yabo...imishinga yabo...bakora statuts bipimiraho, bidoderaho! Amenshi ashirana n’abayatangije...cyangwa agashyira bakihibereye! Bahora muri insecurite kuko yubakitse nabi!

Uzamukanye impano baramwikanga...batinya ko nawe atangira nk’uko batangiye. Iyerekwa nyaryo ry’umurimo rirenga izuru ry’uwarihawe...rireba imyaka myinshi iri imbere..ibinyejana....rirenga imbibi z’imiryango, imbibi z’indimi, imbibi z’ibihugu! Ntituribanamo gusa na bene wacu...ntiritangizwa gusa na bene wacu mu mahanga....riragutse kuko riri mu mugambi wagutse! Wewe usomye iyi nyigisho ufate umwanya usengere Itorero risubire ku rufatiro. Ibuka Matayo 16:18! Fidèle MASENGO, Foursquare Church Kimironko [email protected]