Itorero rya Kristo mu mugambi w’Imana, Igice cya 1/ Dr Fidèle Masengo

Matayo 16:18 -Nanjye ndakubwira nti ‘’Uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y’ikuzimu ntazarishobora.’’

Hari umuntu wanyandikiye ansaba ko ntegura inyigisho hejuru y’itorero. Byahuriranye n’uko aho narindi mu rugendo muri Nijeriya nasuye itorero rya Foursquare, mbona inyubako nziza nyinshi amatorero yubatse, mbona ibikorwa binyuranye by’iterambere itorero ryakoze ndetse mpura n’abantu bafite ishyaka ryinshi mu murimo w’Imana bintera kwibaza cyane ku itorero n’imbaraga zaryo.

Uno munsi ndatangira inyigisho nzagarukaho kenshi nise " Itorero rya Kristo mu mugambi w’Imana". Maze gusoma kino cyanditswe nahise niga cyane ku bintu twitiranya n’itorero nyamara atari ryo.

None ndavuga gusa kuri kimwe. Nzavuga ibindi mu minsi ikurikira. 1. Itorero ntabwo ari inyubako igaragara. Abantu bakunze kwitiranya itorero n’inyubako. Wumva bavuga ngo Pastor, Bishop, Apostle runaka yujuje Itorero ryiza, cyangwa se rikomeye ahanaka!

Ababyumva bahita batekereza inyubako ndetse benshi bikabatera amatsiko yo kuyireba. Mbigereranya no kuvuga ngo urugo rwa runaka ni rwiza ugahita wumva inyubako atuyemo! Urugo rutandukanye n’inyubako. Rubaho mbere y’uko inyubako ibaho kandi rurakomeza no mu gihe yasenyutse. Ndetse tuvuga ko umuntu yasenye urugo inyubako abamo zigihagaze. Niko bimeze no ku itorero.

Usomye iriya mirongo usanga Yesu ataravugaga inyubako n’ubwo hari abakoresha iriya mirongo batera urujijo rushingiye ku nyubako y’itorero yubatswe yitirirwa Petero. Mu kuri kose, iriya mvugo ya Yesu ntabwo yavugaga inyubako.

Hari indi mirongo idufasha kubyumva. Ingero: - Imana ikongera Itorero abizera (ntabwo ari inyubako bongera abantu); - Herode arenganya itorero (si inyubako ); - Itorero riratotezwa; - Paulo asuhuza Itorero; - Inzandiko ku matorero yo muri Aziya... Va ku nyubako ubona.

N’ubwo kugira inyubako duteraniramo ari ikintu cyiza kandi gikenewe, ntaho Itorero rya Kristo rihuriye na za "Cathedrals" tubona. Ibishushanyo mbonera bikanganye n’inyubako zuzuzwa nziza sibyo Torero Imana ivuga ....! Itorero rirenze inyubako.

Nari kubabara cyane iyo inyubako n’ibikorwa nabonye Nijeriya biba gusa inyubako...n’ibigaragara! Niba uhitamo Itorero ureba inyubako uracyari kure! Benshi inzara iribatsinzemo, nta masengesho aribamo, umwuka ntarirangwamo, n’inzu y’imihango! Inzu itagira ubuzima...Renza amaso inyubako nibwo ubona Itorero. Iyi nyigisho irakomeza mu gice cyayo cya kabiri. Mugire umunsi mwiza mwese!