Isezerano rye rizuzura uko byamera kose Patrice Martorano

"Dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko uwasezeranye ari uwo kwizerwa. » (Abaheburayo 10.23)

Nagira ngo mbasangize uyu muvugo mwiza w’umugore wo ku rusengero iwacu Débora Perraud.

Uwo muvugo witwa : « Isezerano rye rizuzura uko byamera kose. »

Abana ntibagira ikibazo cyo kwizera ibyo tubabwira.
Bumva ari ukuri, ibyo ni ibisanzwe kuri bo,
Bashyira kwizera kwabo kose mu bantu bakuru,
Kandi natwe dukora ibishoboka byose kugira ngo tutabahemukira.

Imana ntikenera gukora ibishoboka byose.
Kuri yo byose birashoboka.
Ntabwo yagukoza isoni,
Ibyo ivuze irabikora.

Ntibeshya Ni iyo kwizerwa.

Imana yashyize muri wowe isezerano ridakuka,
None ugatangazwa n’uko wizeye ibidashoboka !
Imana yagushyiriyeho gukoreshwa imirimo itangaje.
Yarabigusezeranije. Ni ibyawe kandi nta kibihindura.

Zamuka ku musozi, imbere yawe,
Reba igihugu cyose…igihugu gitemba amata n’ubuki, igihugu yagusezeranije.
Hambira ibyawe byose, uze uhagarare hano, aho Imana igutegerereje.
Guma mu mwanya yaguhitiyemo.

Korana ukwizera kuko isezerano ryayo ari iryawe.
Irukana ukutizera kuko ubuntu bwayo kuri wowe ari ndakuka.
Izere ijambo rye,umutima wawe uzaba amahoro.
Komeza ubutwari, ntushidikanye ko kunesha kwawe kutazuzura.
Nubwo iryo sezerano ryatinda, iyongeremo kwizera, utegereze.
Igihe cye kirahari, rebaaaa: rije rigusanga!
Ntabwo rizahinduka, kandi ntirizagukoza isoni.
Nubwo ryatinda, rizasohora.

Isengesho ry’uyu munsi:
Data, ibyambaho byose mu buzima, nizeye ko unyobora inzira ncamo.
Mfashe icyemezo cyo gushyira ibyiringiro byanjye muri wowe, kandi nzi ko ibyo wasezeranije bizasohora. Mw’izina rya Yesu , Amen. !

Patrice Martorano