Isengesho ryo kwihana - Moise Uwizeye

Intangiriro

Yesu ashimwe, amazina yanjye nitwa Uwizeye Moise (PhD). Ndashima Imana kubw’uyu mwanya mbonye kugira ngo dusangire ku ijambo ry’Imana rivuga ku “GUSENGA”.

Iyo dusomye muri Yeremiya 33:3, dusanga ko GUSENGA ari ikiganiro ugirana n’Imana kiyihesha uburenganzira bwo kwinjira mu buzima bwawe. “Ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya.” Umuntu ni umuyobozi w’ubuzima bwe. Niyo mpamvu Imana ikenera uburenganzira bwo kwinjiza mu buzima bw’umuntu binyuze mu MASENGESHO. Niba rero ushaka kubona Imana igukemurira ibibazo byakunaniye mu rugo, mu kazi, mu mashuri no mu buzima bwawe, urasabwa kugirana n’Imana ikiganiro kiyihesha uburenganzira bwo gukemura ibyo bibazo byananiranye.

Dukeneye rero kwiga ku GUSENGA kugira ngo dusobanukirwe ibijyanye no kuganira n’Imana nk’uko Ibishaka (Yohana 4:24). Ni muri urwo rwego abigishwa ba Kristo bamusabye kubigisha GUSENGA nkuko Yohana Umubatiza yigishaga abigishwa be gusenga. Luka 11:1 “Nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati"Databuja, twigishe gusenga nk’uko Yohana yigishije abigishwa be.”

Nk’uko tuzabibona, hari ubwoko burindwi bw’amasengesho dusanga mu gisubizo Umwami wacu yahaye intumwa ze igihe zamusabaga kuzigisha “Gusenga” (Matayo 6:9-13). Natwe dukwiriye gukurikiza ubwo bwoko burindwi bw’amasengesho mu gihe dufashe ibihe byo gusenga. Twibuke ko ushobora gusenga ukurikije ubwoko bumwe bwo gusenga. Mu gihe ufite umwanya uhagije, ukaba wakurikiza ubwo bwoko burindwi bwo gusenga dusanga muri Matayo 6:9-13.

 • Isengesho ryo guhimbaza (Prayer of praise): Data wa Twese uri mu ijuru
 • Isengesho ryo kuramya (Worship prayer): Izina ryawe ryubahwe
 • Isengesho ry’Ubwami bw’Imana (Kingdom prayer): Ubwami bwawe buze
 • Isengesho ryo Kwiyegurira Imana (Commitment prayer): Ibyo ushaka bikorwe mu is ink’uko bikorwa mu ijuru
 • Isengesho ry’Ibyifuzo (Request prayer): Uko bukeneye ujye uduha ibyokurya byacu by’uwo munsi.
 • Isengesho ryo Kwihana (Repentance prayer): Ububabarire ibyaha byacu, kuko natwe duharira abarimo imyenda yacu bose.
 • Isengesho ry’Uburinzi (Protection prayer): Ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi.

Uyu munsi tugiye kuganira ku ISENGESHO RYO KWIHANA (Utubabarire ibyaha byacu nkuko tubabarira ababitugirira). Mu bindi byigisho bitandatu bisigaye tuzarebera hamwe ubundi bwoko butandatu bw’amasengesho nkuko tubusanga mu Isengesho ry’Umwami wacu Yesu Kristo. Dushingiye ku Ijambo ry’Imana dusoma muri Mariko 11:25, 26; turarebera hamwe ingingo zikurikira: 1. AKAMARO KO KWIHANA 2.

UBUSOBANURO BW’IJAMBO ICYAHA 3. UBUSOBANURO BWO KWIHANA 4.

INTAMBWE ESHATU Z’ISENGESHO RYO KWIHANA. Ndasaba abafite Bibiliya gusoma imirongo yose nakoresheje ntegura iki cyigisho kugira murusheho kwigishwa cyane n’Umwuka Wera.

1. AKAMARO KO KWIHANA

Kugira ngo dusobanukirwe isengesho ryo kwihana, reka tubanze turebere hamwe akamaro ko kwihana twifashishije ijambo ry’URUKUNDO. Muri make ururimi rw’Ikigiriki rufite amagambo ane avuga ku rukundo ari yo:

 • Eros (urukundo ruba hagati y’abantu babiri badahuje ibitsina). Iyo uru rukundo rwangijwe n’ibyaha, haba hakenewe KWIHANA kugira ngo rwongere rugaruke.
 • Storge (soma sitoruje) ni urukundo ruranga abantu bahuriye mu muryango umwe, bahuje amaraso. Iyo uru rukundo rwangijwe n’ibyaha, haba hakenewe KWIHANA kugira ngo rwongere rugaruke.
 • Fileo ni urukundo ruba hagati y’abantu babiri badahujwe n’isano y’amaraso. Iyo uru rukundo rwangijwe n’ibyaha, haba hakenewe KWIHANA kugira ngo rwongere rugaruke.
 • Agape ivuga urukundo rw’Imana ikunda abantu. Iyo uru rukundo rwangijwe n’ibyaha, haba hakenewe KWIHANA kugira ngo rwongere rugaruke.

Ibyaha bigaragaza mu buzima bwacu bigamije gusenya urukundo rwa Eros, Storge, Fileo na Agape. Iyo usesenguye ubusobanuro buvuga ku Ibyaha bisenya ubwoko bune bw’urukundo tumaze kurebera hamwe, usanga bishobora gushyirwa mu magambo atatu dusanga muri Zaburi 51:3,4. “Mana, umbabarire ku bw’imbabazi zawe, ku bw’imbabazi zawe nyinshi usibanganye IBICUMURO byanjye. Unyuhagrire GUKIRANIRWA kwanjye, unyeze unkureho IBYAHA byanjye.”

2. UBUSOBANURO BW’IJAMBO

Ibyaha rero bifite ubusobanuro butatu: Icyaha (mu buke), Gukiranirwa n’Ibicumuro. Reka turebere hamwe itandukaniro ry’aya magambo atatu.

 •  ICYAHA (Sin) bivuga guhusha intego (manquer le but/ Missing the mark). Abaroma 3:23 hatubwira hati, “kuko bose bakoze ibyaha, ntibashyikira ubwiza bw’Imana.” Igihe Adamu yakoraga icyaha, abantu bose bagikoreye muri we, bityo abantu bose bahusha intego yatumye Imana ibarema yo kugira ishusho y’Imana, gusa nk’Imana no gutwara isi n’ibiriho byose (Abaroma 5:12, Abaroma 3 :23, 3: 9-19). Icyaha (mu buke) rero cyangije urukundo rwa AGAPE (urukundo ruri hagati y’Imana n’abantu). Ariko Imana yiyunze natwe muri Kristo kugira ngo twongere kugira ishusho y’Imana, gusa nk’Imana no gutwara isi n’ibiriho byose (2Abakorinto 5:19). Dukeneye rero KWIHANA kugira ngo twongere kugira imibereho yuzuyemo urukundo rw’Imana (Agape) kandi igendera ku ntego nyamukuru yatumwe Imana iturema (Itangiriro 1:26)
 •  GUKIRANIRWA (Iniquité/ iniquity): Kuva abantu bose bakorera icyaha muri Adamu, bafite kamere mbi yo kutagira urukundo rw’Imana (1Yohana 4:16, 20; Zaburi 51:5; Yesaya 53:6; 64:6). Iyi kamere y’icyaha ikuririra abantu mu bikorwa bibi bituma bahemukirana buri munsi, bakangiza urukundo rwa Eros, Storge, Fileo. Niyo mpamvu Dawidi avuga ati: “Dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha ni mo Mama yambyariye.” (Zaburi 51:7). Mu gihe ibyaha byasenye urukundo rwacu, dukeneye rero KWIHANA kugira ngo urukundo rwa Eros, Storge, Fileo rwongere rugaruke muri twe.
 •  IBICUMURO (Transgession) ni igikorwa cyo kwica amategeko wari usanzwe uyazi (1Yohana2:4; 3:4, 6-8; Abaroma 7:7-13). Ni kuvuga ko gucumura ni bisaba kuba wari urizi itegeko hanyuma ukaryica. Kuva kuri Adamu kugeza kuri Mose, abantu bakoraga ibyaha, ariko hagati yabo nta mategeko yari yaratanzwe. Abaroma 5:13: “Amategeko ataratangwa icyaha cyahozeho mu isi, ariko ntawe kibarwaho amategeko adahari.” Ni kuvuga ngo ibyaha byakorwaga byari mu rwego rwo GUKIRANIRWA (Reba ubusobanuro hejuru). Ariko amategeko amaze gutangwa, icyaha cyahindutse igicumuro. Niyo mpamvu icyaha ari kwica itegeko. Gutangwa kw’amategeko ntibyigeze bikemura ikibazo cy’icyaha, ahubwo cyarushijeho kuba kibi, kuko itegeko ryereka abantu ko kubera ko bananiwe kuryubahiriza bakwiriye gupfa. Amategeko ashinzwe kwereka abantu ko ari abanyabyaha. Dukeneye rero KWIHANA kugira ngo dusane urukundo rwa Agape, Eros, Storge, Fileo rwangijwe n’ibyaha.

3. UBUSOBANURO BWO KWIHANA

 •  Kwihana ni iki? Kwihana bituruka ku ijambo ry’igiheburayo “nachum” risobanura “Kubabazwa” cyangwa “kwicuza”. Iri jambo rihura n’irindi ryo mu kigiriki ryitwa “Metanoeo” rivuga “guhindura ibitekerezo”, cyangwa “guhinduka mu myumvire”. Kwihana rero ni kubabazwa n’icyaha, ugahindura ibitekerezo n’imyumvire imbere y’Imana n’imbere y’abantu wahemukiye.
 •  Kwihana guturuka ku bwoba ntabwo ari kwihana nyakuri. Hari abantu benshi bahahamurwa n’inyigisho z’iterambwoba, bikabatera kwihana. Ariko iyo icyo batinyaga kitakiriho, ubwoba burashira, bagasubira mu byaha (Imigani 1:26). Mu byukuri KWIHANA no KWICUZA ni ibintu bibiri bitandukanye. KWICUZA ntabwo ari ukwihana nyakuri, ahubwo ni ukwihana kwa nyirarureshwa guturuka ku bwoba. Bibiliya iragaragaza neza ko ubwoba budashobora kubyara kwihana nyakuri. Urugero, Kwicuza kwa Yuda na Esawu na Balamu ntibyigeze bibatera KWIHANA by’ukuri, ahubwo bakomeje ibikorwa byabo bibi.
 •  Bibiliya iragaragaza neza ko KWICUZA bidashobora kubyara KWIHANA nyakuri. Ahubwo KWIHANA NYAKURI bituruka gusa ku gusobanukirwa no “Kugira neza kw’Imana n’urukundo rw’Imana” noneho akaba ari byo bitureshya, tukihana. Mu ncamake, Abanyabyaha ntibihana kubwo gutinya igihano cy’icyaha, ahubwo bihana bitewe n’agahinda gaturuka ku guhemukira Imana yacu na bagenzi bacu.
 • 4. INTAMBWE ESHATU Z’ISENGESHO RYO KWIHANA.

Mu isengesho ryo kwihana, hari intabwe eshatu tugomba kuzirikana:

 • Intambwe ya mbere: KWATURA IBYAHA
 • Intambwe ya kabiri: GUSANA IBYANGIRITSE
 • Intambwe ya gatatu: GUTANGA IMBABAZI

INTAMBWE YA MBERE: KWATURA IBYAHA

Kwatura ni iki? “Kwatura” bivuga “Kuvuga ukoresheje akanwa, Kurangurura cyane, Kumvikanisha ijwi ryawe.” (Abaroma 10:10). Kwatura ni uburyo bwiza bwerekana ibyo umuntu atekereza.

 • Mu gihe cyo kwatura ibyaha, icyaha kigomba kwaturwa uko kiri, nta guca kuruhande. “Uhisha ibucumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa.” (Imigani 28:13) Ntabwo icyaha gikurwaho n’amashuri wize cyangwa inshingano afite mw’itorero nko kuba ari Pasteri, umudiyakoni, n’ibindi. Ntabwo icyaha gikurwaho n’amafaranga menshi ufite cyangwa imyaka myinshi amaze mw’itorero. Ntabwo icyaha gikurwaho n’iminsi myinshi umaze waragikoze, cyangwa gukora imirimo myinshi mw’itorero nko kuririmba, kubwiriza no kwigisha Ijambo ry’Imana, gusenga cyaneee no kwiyiriza ubusa iminsi myinshi. Ntabwo ibyaha byawe bikurwa no gutanga ubuhamya mu biterane. Ahubwo icyaha gikurwaho gusa no kucyatura utanyuze ku ruhande (Zaburi 32:1,2.
 • - Hari ibyaha kwaturira Imana yonyine gusa kugira ngo uyisabe imbabazi. Hari kandi ibindi agomba kwaturira umuntu wahemukiye kugira ngo umusabe imbabazi. Ariko niba ari ibyaha rusange byakorewe ku mugaragaro, umunyabyaha agomba kubyatura ku mugaragaro, akabisabira imbabazi. Ibi byose bikorwa nta gukikira icyaha, kandi buri cyaha cyose kigasabirwa imbabazi mu izina ryacyo. Urugero:
 • o Niba ari icyaha cy’ubusambanyi, iki cyaha kigomba kuvugwa uko kiri, nta guca ku ruhande.
 • o Niba ari icyaha cy’ubwicanyi, iki cyaha kigomba kuvugwa uko kiri, kitanyurwa ku ruhande.
 • o Niba ari icyaha cyo kwiba, iki cyaha kigomba kuvugwa mu izina ryacyo.
 • o Niba ari icyaha cyo kwifuza umugore w’abandi, iki cyaha kigomba kwerurwa, ntikikikirwe, kikavugwa uko kiri.

N’ibindi byaha niko bigomba gukorwa ku mugaragaro, umunyabyaha agasana akabyatura ku mugaragaro kandi akabisabira imbabazi bose babireba. Niyo mpamvu Yakobo yavuze: “Mubwirane ibyaha byanyu, musabirane kugira ngo mukire.” (Yakobo 5:16)

 • Icyaha cy’umuntu umwe cyakorewe abantu benshi cyaturirwa mu ruhame. Umunyabyaha ashobora kuba yarahemukiye abantu benshi. Kandi bigoye guhura na buri muntu yahemukiye. Icyo uwo munyabyaha akora, asaba imbabazi muri rusange ku mugaragaro, imbere y’imbaga y’abantu benshi yahemukiye. Cyangwa mu karere yakoreyemo ibyo byaha. Niyo mpamvu Pawulo wishe abana b’Imana benshi yavuze ngo: “Ubwanjye nibwiraga yuko nkwiriye gukora byinshi birwanya izina rya Yesu w’i Nazareti. No kubikora nabikoreraga i Yerusalemu, ngashyira abera benshi mu mazu y’imbohe mpawe ubutware n’abatambyi bakuru, kandi uko babicaga nemeraga ko babica. No mu masinagogi yose nabahanaga kenshi nkabahata gutuka Yesu, kandi kuko nasazwaga cyane no kubarakarira, ni cyo cyanteraga kubarenganiriza no mu midugudu y’abanyamahanga.” (Ibyakozwe 26:9-11).
 • Icyaha rusange cyihanirwa muri rusange. Icyaha rusange ni icyaha gikorwa n’itsinda ry’abantu benshi. Kandi kwihana icyo cyaha bikorwa muri rusange. Ubwoko runaka bw’abantu bushobora kwica ubundi bwoko, cyangwa igihugu runaka kigakorera ubugome ikindi gihugu, cyangwa itsinda ry’abantu runaka nk’amabandi rigahemukira imbaga y’abantu benshi. Kuko icyo cyaha kiba cyakozwe mu izina ry’ubwoko cyangwa mw’izina ry’igihugu cyangwa mw’izina ry’itsinda runaka; icyo cyaha kigomba kwihanirwa muri rusange, mu izina ry’ubwoko cyangwa mw’izina ry’igihugu cyangwa izina ry’itsinda. Reka turebere hamwe urugero rw’icyaha rusange cyakozwe n’Abisiraheli. Abisiraheli bakoze icyaha rusange cyo kwanga Imana, bisabira umwami. Mu gihe cyo kwihana, Abisiraheli bavuze ko bihanye ibyaha byose, hamwe n’ikindi cyaha cya rusange cyo “kwisabira umwami”. “Nuko Samweli asaba Uwiteka, maze uwo munsi Uwiteka yohereza guhinda kw’inkuba n’imvura, abantu bose baherako batinya Uwiteka na Samweli. Nuko abantu bose babwira Samweli bati “Sabira abagaragu bawe ku Uwiteka Imana yawe twe gupfa, kuko twongereye ku byaha byacu byose iki cyaha cyo kwisabira umwami.” (1Samweli 12:18-19).

INTAMBWE YA KABIRI: GUSANA IBYANGIRITSE

 • Intambwe ya kabiri yo kwihana ni gusana ibyangiritse. Umunyabyaha wihanye agomba gusana ibyo yangije. Ibi bituma abantu bose yahemukiye bamugarurira icyizere. Biragoye ku munyabyaha kwibuka abantu bose yahemukiye, ibintu byose yibye, abantu bose yishe, abantu bose yagambaniye, ingo zose yasenye, n’ubugome bwose yakoreye abantu. Ariko Umwuka Wera agenda yibutsa buhoro buhoro uwo munyabyaha bimwe mu bintu yangije, kugira ngo akurweho umugayo abantu baba bamufiteho. Birumvikana ko iyi ntambwe ya kane igoye ku banyabyaha benshi, ariko ni inshingano kuri buri muntu gusana ibyo yangije. Niyo mpamvu Ijambo ry’Imana rivuga ngo: “Umunyabyaha nagarura ibyo yahawe ho ingwate, akagarura ibyo yibye, akagendera mu mategeko ahesha ubugingo ntakore ibibi, kubaho azabaho ntabwo azapfa. Ibyaha bye byose yakoze nta na kimwe kizamwibukwaho, yakoze ibyo gukiranuka bihwanye n’amategeko, kubaho azabaho.” (Ezekiyeri 33:15-16)
 • Iyo umunyabyaha adafite ubushobozi bwo gusana ibyo yangije, agomba kubisabira imbabazi imbere y’abo yahemukiye. Niba umujura adafite ubushobozi bwo kwishyura ibyo yangije, asanga abantu yibye akabasaba imbabazi. Niba indaya idashobora kubaka ingo z’abandi yasenye, asanga abo yahemukiye akabasaba imbabazi. Umwicanyi ntashobora kuzura abantu yishe. Ariko uyu mwicanyi agomba gusanga umuryango yiciye akuwusaba imbabazi. Niba umunyabyaha afunzwe, adashobora guhura n’abo yahemukiye, agomba kwoherereza ubutumwa bwo gusaba imbabazi abo yahemukiye.
 • Ariko ku munyabyaha ufite ubushobozi bwo gusubiza iby’abandi, agomba kubikora. Urugero, indaya yatwaye umugabo w’abandi, igomba gusaba imbabazi umugore yatwaye umugabo kandi igasubiza umugabo w’abandi. Umuntu wasambanye, agomba gusaba imbabazi abantu bose yasambanye nawe. Umujura ubitse ibisahurano, agomba gusubiza ibintu yasahuye. Niba abo yibye batakiriho, agomba gusubiza ibyo bisahurano umuryango wa ba Nyakwigendera. Niyo mpamvu Zakayo yavuze ngo: “Umuntu wese nambuye ndabimuriha kane.” (Luka 19:8-9)

INTAMBWE YA GATATU: KUBABARIRA

 • Isengesho ryo kwihana ni isengesho Imana yihutira gusubiza buri gihe, cyane igihe ubabarira abandi. Ubundi bwoko bw’amasengesho bushobora gutinda gusubizwa, ariko imbabazi z’Uwiteka ni igisubizo cyihuta cyane. Mu isengesho ryo Kwihana, abantu baturirana ibyaha byaho kandi Imana yishimira kubona abantu batanga imbabazi (Mariko 11:25,26).
 • Imana yumva gusa amasengesho y’abantu batanga imbabazi kuri bagenzi babo. Mu kiganiro tugirana n’Imana, mugihe dukeneye imbabazi n’imigisha y’Imana, tugomba kuba dufite umutima wo kubabarira abandi. Kuko iyo tutababariye abandi, Data wa twese ntashobora kutubabarira no kuduha imigisha (Matthew 6:12). Birashoboka ko umuze igihe usenga, ariko ntusubizwe. Wiyirije ubusa igihe kinini, ariko wabuze igisubizo cy’amasengesho yawe. Inzitizi ibitera ni uko wanze gutanga imbabazi. (Matthew 6:14, 15). Umutima wawe utababarira wafunze umuyoboro Imana inyuzamo imigisha yawe. Wasengeye akazi, urakabura bitewe no kutababarira, indwara zawe zanze gukira bitewe no kutababarira, wabuze promotion mu kazi bitewe no kutababarira, wabuze urubyaro bitewe no kutababarira, wabuze umugisha mu bucuruzi bitewe no kutababara. Amashuri yarakunaniye bitewe no kutababarira.
 • Umuntu wanga gutanga imbabazi ahora imvune iruta iy’umunyabyaha wamuhemukiye. Ku muntu wahemukiwe, iyo adatanze imbabazi ahorana agahinda n’umujinya. Ibi bibazo bituma imvubura z’umubiri we zitwa Adrenaline zihora zisuka mu maraso. Kubazi imodoka, aba ameze n’imodoka ihora imena amavuta ya moteri. Igihe kiragera iyi modoka ikagonga moteri. Niko bigendekera umuntu utababarira, igihe kiragera akarwara indwara zitewe n’iyo misemburo ihora yisuka mu maraso. Zimwe muri izo ndwara ni nko guhagarara kw’imihango y’abakobwa, kurwara igifu kidakira, gupfuka imisatsi, kutwara umutima, guhuma kw’amaso, kurwara inkora idakira n’ibindi.

UMWANZURO

Tumaze kurebera hamwe ingingo zidufasha gusobanukira n’isengesho ryo kwihana, mbese witeguye kwihana no gutanga imbabazi? Imana iguhe umugisha kubw’iyi ntambwe wiyemeje gushyira mu bikorwa. Ndagusaba gusengana natwe muri aya magambo:

“Mwami Yesu…, ndizeye ko uri Umwana w’Imana…., kandi nizeye ko wampfiriye ku musaraba, ku munsi wa gatatu ukazuka…. Nguhaye ubuzima bwanjye bwose... Mbabarira ibyaha byanjye byose nakoze, ibyo nibuka n’ibyo ntibuka…. Unyejeshe amaraso yawe wavuye ku musaraba i Karuvali…. Kandi unkureho uruhanza rw’icyaha…. Wandike izina ryanjye mu gitabo cy’ubugingo…. Ndagusaba kunyuzuza Umwuka wawe Wera kugira ngo anyobore mu nzira yo gukiranuka kugeza umunsi uzaza kunjyana mu bwami wanteguriye isi itararemwe…. Mbisabye mu izina rya Yesu Kristo, Amen”