Irinde gukora ibyaha wabigambiriye!

“Ninde ubasha kwitegereza kujijwa kwe? Ntumbareho ibyaha byanyihishe. Kandi ujye urinda umugaragu wawe gukora ibyaha by’ibyitumano. Bye kuntwara, uko niko nzatungana rwose, urubanza rw’igicumuro gikomeye ntiruzansinda” Zaburi 19: 13-14 Amen

Mu yandi magamboErega nta muntu ushobora kumenya amafuti ye. Ujye umbabarira ibyaha nkora ntabizi. Umugaragu wawe ujye undinda gukora ibyaha nkana, ubindinde bye kunyigarurira….” Amen

Iyi zaburi ni ya Dawidi, ariko harimo isengesho rikomeye nanjye numva najya nsenga uko Umutima wanjye uteye, kuko mu magambo make uku niko gukizwa cyangwa nicyo gisobanuro cyo gukizwa : Ujye umbabarira ibyaha nkora ntabizi. Umugaragu wawe ujye undinda gukora ibyaha nkana, ubindinde bye kunyigarurira….”!!! Njya nibuka igihe nashakaga gukizwa, nari nkiri umwana, ariko uwo nabajije gukizwa icyo aricyo , yarambwiye ngoiyo umuntu akijijwe, ntiyongera gukora ibyaha nkana, cyangwa se ibyaha by’ibyitumano, umuntu akora yabigambiriye” Yesu atweze cyane.

Umukecuru umwe yarwaje umukobwa we mukuru, aza kuremba hafi gupfa yaje no gupfa, ariko ikintu cyansigaye ku mutima nukuntu uwo mukecuru yajyaga amubwira ati” mwana wanjye, ujye usaba Imana imbabazi, uyisabe imbabazi no ku byaha waba waribagiwe” Amen

Uko iminsi y’imperuka irushaho kutwegera, niko abantu bari bakijijwe, barakiriye Yesu Kristo nk’Umwami n’Umukiza wabo, bagenda bagwa, kandi ntibamenye ahari ko baguye. Ikizakubwira ko waguye, nuko uzasanga ibyaha watinyaga gukora ukimara gukizwa , ubu usigaye warabitinyutse ukumva ari ibisanzwe.

Murino minsi uravuga uti ndamwereka uko nteye, koko mwahura ukamutuka nkuko wabigambiriye, urahaguruka peeee ukajya gusambana wabigambiriye ukagaruka ugaterura bibiliya ukajya muri korari cyangwa se no ku ruhimbi kubwiriza, urakora fagitire z’impimbano ngo niko bikorwa kandi ukumva ubuzima bw’umwuka bukomeje, ariko wari ukwiriye kwibuka iki” Ubugingo burahenze”!!!!

Bibiliya iravugango mbese uwaguha ibyisi byose akakwaka ubugingo byaba bikumariye iki? Yesu adusure.

Ndakwifuriza kwisubiramo ukareba niba utari usigaye ukora ibyaha wanagambiriye, Wegere Imana uyisabe imbabazi ndetse n’imbaraga ubone uko usubira mu nzira watangiye. Yesu adusure. Amen

Rugerindinda Alice