Intwaro utakekaga ko satani yakoresha ngo akuyobye

Satani ni umubi kandi ni umwanzi w’abantu bose berekeje mu ijuru, abantu mwese mufite umugambi wo kubaha Imana, wo kuba muri Yesu, mugomba kumenya ko mufite umwanzi, utabafitiye impuhwe udafite gahunda yo kujenjeka na buke kuko arakorana umwete nk’ufite igihe gito.

Satani azi ibiri muri Bibiliya kuko amakuru y’ijuru turirimba, tukabwiriza ni ku bwo kwizera ariko we yayabayemo. Iyo ashaka kukuyobya akoresha icyo wibwiraga ko ari inzira yo kukuyobora. Urugero Bibiliya ivuga ko ijambo ry’Imana ari itabaza rimurikira ibirenge byacu ariko ndabamenyesha ko satani yiyeranja agakuramo imirongo imurengera cyane iyo aziko utajya usoma ijambo ry’Imana, akayikuyobesha.

Umunsi atega Yesu ntabwo yamubwiye ibyo ahimbye ahubwo yamutegeshaga amagambo ariko kuko Yesu yari azi ibyanditswe aramunesha, Handitswe ngo……

Nshuti nadakumenyesha ko umurongo umwe udahagararira Bibiliya yose, ahubwo Bibiliya yose wayifashisha usobanura umurongo umwe. Tugomba gutunga ijambo ry’Imana rikaba muri twe rigwiriye kandi rifite ubwenge bwose kugira ngo hatagira icyo satani yitwaza akayobya intore z’Imana, hano rero biroroha kuko aba agutegeye mu nzira unyuramo. Niyo mpamvu umukristo aba agomba kugira umwete wo gusoma ijambo ry’Imana, ni rwo rwandiko dufite rwuzuyemo amakuru y’urugendo.

Mu bisanzwe ugiye nko ku kibuga cy’indege, bakaguha urupapuro rw’amabwiriza, nturusome urahuzagurika, wenda ntunarusome rwose kuyoba biroroshye kuko hari ubwo bakubwira ngo katira ibumoso, ariko wagera imbere bakakubwira kumanuka, noneho ibaze ukomeje ugakata gusa, bisa no gusoma umurongo muri Bibiliya, satani yakuyobya akoresheje ibyanditswe, niyo mpamvu tugomba kuritunda mu mitima yacu.

Dawidi yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima kugira ngo ntagucumuraho. Zaburi 119 :11

Ariko wibaza satani watinyutse kujya kugerageza Umwana w’Imana mu butayu, Yesu akamutsindisha ijambo ry’Imana ariko satani agashaka kumutega ikindi gihe. Bibiliya Imana irayikoresha kuko ni ijambo ryayo ariko nutayisoma ngo usabe n’Umwuka wera agufashe kukwigisha icyo Imana ishaka kukumenyesha muri buri jambo, satani azahindukira nawe arigukubitishe ucanganyukirwe.

Birumvikana ko Bibiliya ari intwaro utwara neza ikagukiza, wayitwara nabi ikakwica birumvikana ntiba ikibaye ijambo ry’Imana kuko ryakoreshejwe nabi riba ryahindutse irya satani kuko aba aguteze ngo akuyobye inzira, akihisha inyuma y’ijambo ry’Imana akarigoreka agakuramo irye ngo ayobye intore.

Umukristo wayobeye aha agoye kurusha utarigeze kugira icyo amenya kuko ahura n’abapasitoro bafite imana zabo zitwa inda, agahura n’ingirwabahanuzi batoye muri Bibiliya ayo guhahisha bamuyobya kumugarura bikaba ibibazo, ariko Imana iturengere dutunge ijambo ry’Imana mu mitima yacu tuzakomera mu gakiza kandi tuneshe satani.
Satani yabwiraga Yesiu ati handitswe ….., Matayo 4:6, Yesu yakoraga iki? Nawe yaramubwiraga ati handitswe ngo… Matayo 4:7

Ntabwo Yesu yashakaga kuvuguruza satani ngo yumvikanishe ko Bibiliya yivuguruza, oya, ahubwo yashakaga kumwumvisha ko yuzuzanya, umurongo umwe udahagije ngo umenye ubushake bw’Imana.

Witonde rero kuko satani nawe yafashe ingingo zimurengera aziyobesha amwe mu madini ayahuma amaso ngo be kumenya ukuri kandi ari ko kwa gukwiye kubabatura. Imana ibahe umugisha kandi mwifuze kurushaho kurisoma no gusaba Umwuka wera ngo aribasobanurire mu izina rya Yesu, Amen.