Intumwa zigutumweho zapfa ariko icyo Imana igutumyeho ntigipfa

Yesu ashimwe bene Data, uyu munsi ndashaka ko tuganira ku magambo avuga ngo "Intumwa zigutumweho zapfa ariko icyo Imana igutumyeho ntigipfa kirasohora." aya ni amagambo twakoraho icyigisho kirekire ariko ndashaka tuze kugenda buhoro buhoro turebe aho Bibiliya igenda itwereka ukuntu Imana yagendaga isohoza umugambi wayo kabone n’aho uwaba yaratumwe mu ntangiriro yabaga yarapfuye.

‘’Y’uko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n’inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhwane n’umusenyi wo mu kibaya cy’inyanja, kandi ruzahindura amarembo y’ababisha barwo.‘’ Itangiriro 22:17

Aya magambo ni amagambo Uwiteka ubwe yivuganiye na Aburamu waje kwitwa Aburahamu mwene Tera, Uwiteka yamusabye guhaguruka iwabo mu bigirwamana akajya mu gihugu Uwiteka azamwereka.

Nk’uko natwe hari aho Uwiteka yagiye atubwira kuva tukajya aho adushaka. Bamwe yabakuye mu busambanyi, abandi abakura mu bujura no kuraguza, kuroga no guterekera iratubwira ngo tuze mu nzu yayo hamwe umuririmbyi yavuze ko tuzahabonera imigisha yo mu gakiza k’Imana. Ntiwibagirwe ko Tera yacuruzaga imana zanurwa imvura iguye.

Hanyuma dukomeje ijambo nagira ngo mbabwire ko Imana mu cyubahiro cyayo ishobora gutuma intumwa cyangwa ubwayo ikihagurukira ikaza kureba ukuri kw’ibivugwa. Mu rugendo rurerure urubyaro rukomoka kuri Aburahamu rwagiye, rwageze muri Egiputa rukoreshwa uburetwa nk’uko natwe isi ijya ubudukoresha ariko kandi byose ntibikuraho isezerano Imana yatuvuzeho kandi mu gihe gikwiye, mwiterwa ubwoba n’uburebure bw’ubutayu, Data ajya afukura amasoko mu butayu kandi ajya adukura mu buretwa tugataha kuri gakondo.

Uwiteka abonye y’uko atambikishwa no kubireba, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru, iti"Mose, Mose." Aritaba ati"Karame." Kuva 3:4

Uwiteka yahamagaye Mose ashaka kumutuma kuri Farawo, bivuze ngo umushinga wo gucyura ubwoko bw’Abisirayeli bukomoka kuri Abrahamu wari utangiye. Nshuti ndagira ngo uhumure ijuru riri mu mushinga wo kugutabara kandi intumwa zo kugutumwaho ziri bugufi bw’igihuru zigiye kubanza kwezwa kuko Uwiteka ntapfa gutuma uwo abonye.

Humura amarira yo mu butayu nashire uwiteka agiye kwitamurura
bakavuga bati"Ngaho natebuke, agire vuba umurimo we tuwurebe, n’umugambi w’Uwera wa Isirayeli wigire hano, uze tuwumenye." Yesaya 5:19

Uwera wa Israyeli adufiteho umugambi mwiza nimuhumure, mutegure inanga n’ibicurangisho by’amajwi arenga kuko icyo yavuganye natwe agiye kugisohoza.

Intumwa zaguye mu nzira ariko icyo yatuvuzeho aracyakibuka nimuhumure

Satani yishe intumwa agira ngo yishe ubutumwa ariko nimuhumure bwavuye kuri Data wa twese kandi aracyari nabwo.

Igihugu cyose ubonye ni wowe nzagiha n’urubyaro rwawe iteka ryose. Aya magambo ari mu gitabo cy’itangiriro 13:15 bivuze ngo Data icyo yavuganye natwe mbere aracyakirinze kandi ntawuzamubuza gusohoza icyo yatuvuzeho nabishaka. Intumwa n’abahanuzi baduhanuriye ntitwongere guhura ariko umwami icyo yanditse yaracyatse.

Ev.Twahirwa Jean Baptiste